(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Přistoupíme tedy k třetí interpelaci, kdy paní poslankyně Radka Maxová bude pana premiéra interpelovat ve věci koordinace protidrogové politiky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den pane premiére.

Nález NKÚ pod číslem 1225 peněžní prostředky poskytované na protidrogovou politiku prokázal, nebo ukázal na značnou roztříštěnost a neefektivitu rozdělování těchto peněžních prostředků. V roce 2012 činily účelově určené výdaje z rozpočtu státní správy a samosprávy na protidrogovou politiku 587,3 milionu. Peněžní prostředky státu na protidrogovou politiku jsou alokovány na více kapitolách státního rozpočtu, a to v ukazateli program protidrogové politiky. V letech 2010/2011 se na financování protidrogové politiky podílely kapitoly Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví, školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, spravedlnosti, obrany. Podle analýzy provedené sekretariátem rady bylo 35,7 projektů dotováno v roce 2011 souběžně z více než jedné kapitoly státního rozpočtu. Tento systém podpory vyžaduje koordinaci dotačních řízení, priority, časové harmonogramy, kritéria výběrových řízení, plány a výkon veřejnoprávních kontrol ústředních orgánů státní správy, což by měla zajišťovat rada. Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství tyto povinnosti neplnily a rada nezískala podklady ani od ostatních ústředních orgánů státní správy. Nová pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 již povinnosti neukládá.

Co tedy vyplývá z nálezu NKÚ? Mezi systémové nedostatky patří na straně ústředních orgánů státní správy minimální četnost veřejnoprávních kontrol u příjemců dotace a nerespektování pravidel přijatých vládou České republiky k zajištění koordinace této kontrolní činnosti. Kontrole bylo podrobeno celkem 49 projektů, z toho u čtyř projektů zjištěno porušení povinností stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemci dotace nevedli správně účetnictví, o čerpání poskytnuté dotace, čerpali dotaci nad limit mzdových nákladů, překročili procentuální podíl účastí státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí o poskytování dotace a ve stanoveném termínu nepředložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace.

Vláda České republika přijala 21. srpna 2013 usnesení, kde ukládá předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky navrhnout opatření k zefektivnění meziresortní koordinace dotačních řízení a projednat je v rámci jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Já se tedy ptám, jaká jsou přijatá opatření k zefektivnění meziresortní koordinace dotačních řízení protidrogové politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana premiéra o odpověď. A než pan premiér přijde, mám tady ještě omluvy. Pan poslanec Koskuba se omlouvá dnes od 15.30 hodin z důvodu návštěvy u lékaře, pan poslanec Bohuslav Chalupa se omlouvá dnes od 15 do 18 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji a pan ministr Marian Jurečka se omlouvá dnes od 15 hodin z důvodu pracovního jednání.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já určitě souhlasím s paní poslankyní v tom, že společným rizikovým jmenovatelem, který se táhne všemi oblastmi protidrogové politiky, od systému poskytování péče přes systém koordinace až po financování, je roztříštěnost protidrogových politik. Nesystémové umělé dělení problematiky závislostí dle druhu užívané látky, navíc neexistence efektivní politiky vůči jiným návykovým látkám, jiným než nelegálním návykovým látkám, je v této době v praxi neefektivní a neodráží podle mého přesvědčení skutečný rozsah problému, který tady ve společnosti ve skutečnosti existuje.

Chtěl bych říci jasně, jaké kroky ke zlepšení koordinace probíhají aktuálně a které byly na úrovni vlády a rady vlády realizovány.

Vláda odsouhlasila koncept integrované protidrogové politiky. Vláda schválila 20. října letošního roku rozšíření mandátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky také na otázky gamblingu a alkoholu. Byl schválen nový statut rady vlády. Záměrem tak je vytvořit silné koordinační místo pro integrovanou protidrogovou politiku. K posílení postavení a mandátu poradního orgánu vlády má dojít také tím, že se plánuje její ukotvení v zákoně o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jiným návykovými látkami. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje nový zákon, který má zákon 379/2005 nahradit a který také legislativně ukotví integrovanou protidrogovou politiku a její koordinační mechanismy. Předpokládám tedy, že to by mělo poskytnout dostatečný zákonný rámec pro to, abychom tyto politiky mohli koordinovat. Je připravena revize národní strategie protidrogové politiky.

Do strategie se tedy začleňuje problematika alkoholu a gamblingu s cílem vytvořit jednotnou protidrogovou politiku. Počítám s tím, že tato strategie bude předložena ke schválení do vlády doslova v nejbližších dnech. Čili je možné, že ještě do konce letošního roku by vláda tuto strategii měla projednat. Na základě strategie se připravují nové akční plány pro problematiku alkoholu, což bude v gesci Ministerstva zdravotnictví, a pro problematiku gamblingu, což by mělo být v gesci národního protidrogového koordinátora. Oba tyto akční plány mají termín pro předložení do vlády na březen roku 2015.

Připravuje se také revize pracovních poradních orgánů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která je potřebná vzhledem k novému zaměření rady na integrovanou protidrogovou politiku. Poradní orgány rady jsou vhodným koordinačním nástrojem, který by měl zajistit spolupráci a koordinaci mezi všemi aktéry protidrogové politiky na pracovní úrovni. Jsou v ní zastoupeni jak zástupci relevantních ministerstev, tak i samosprávy, ale také odborné a vědecké obce. Výše uvedené kroky by měly vést k vytvoření nových nástrojů a také k posílení současných nástrojů koordinace a jsou zaměřeny právě na zvýšení koordinace integrované protidrogové politiky napříč státní správou, samosprávou a odbornou veřejností.

Samozřejmě v další fázi nás také čeká diskuse o zajištění dostatečných finančních prostředků na integrovanou protidrogovou politiku, na to, jestli bude účelné a efektivní, abychom překonali i roztříštěnost rozpočtování těchto finančních prostředků. Myslím si, že to je téma na debatu mezi radou vlády nebo na bázi rady vlády mezi jednotlivými resorty, to znamená, jestli budeme schopni do budoucna dojít i k systému, že budeme schopni z jednoho místa financovat realizaci a podporu těch jednotlivých akčních plánů v rámci protidrogové politiky. Ale to je fáze, která je před námi. My se teď soustředíme a soustředili jsme se v těch prvních měsících a budeme se soustředit na jaře příštího roku na to, abychom vytvořili legislativní a organizační předpoklady pro faktickou koordinaci této politiky na bázi stávající rady vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím paní poslankyni na doplňující otázku.

 

Poslankyně Radka Maxová: Dovolila bych si doplňující otázku. Jestli i v tom zefektivnění meziresortním se počítá s posílením kontrol těch dotačních titulů, protože z toho závěru NKÚ jednoznačně vyplynulo, že ta kontrola není opravdu silná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Nejprve tedy za Úřad vlády chci informovat o tom, že výplata, správa, účtování všech těchto dotačních titulů byly podřízeny zcela standardním postupům, které existují v rámci fungování kapitoly Úřadu vlády. Čili nejsou tam žádné speciální postupy, žádné zvláštní postupy. Vše bude řádně účtováno a kontrolováno v rámci interního auditu na Úřadu vlády. Já jsem nechal prověřit předpisy, nechal jsem sjednotit podmínky tak, abychom se skutečně na Úřadu vlády v příštích letech nedostali do jakýchkoliv pochybností z hlediska toho, že nebylo postupováno řádně se všemi finančními prostředky, které se vyplácejí ze státního rozpočtu v tomto směru. Nezbývá než doufat, že podobně budou postupovat i další resorty, které mají svěřeny tyto finanční prostředky, a souhlasím s tím, že pro kredibilitu jakékoliv vládní protidrogové politiky je nesmírně důležité, aby lidé měli jistotu, že peníze dojdou tam, kam mají jít. To znamená, že nebudou použity v rozporu s účelem, na který byly vyčleněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Se čtvrtou interpelací je připravena paní poslankyně Marta Semelová, která bude pana premiéra interpelovat ve věci Pražského okruhu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP