(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Zahraniční výbor se na své 10. schůzi 21. května zabýval touto smlouvou a po odůvodnění prvního náměstka ministryně práce a sociálních věcí pana doktora Šimerky a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané v Praze 23. září 2013; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Pan zpravodaj Beznoska také chce konstatovat usnesení výboru. (Je už připraven u řečniště.) Ale připomínám, že usnesení zahraničního výboru bude první k hlasování vzhledem k tomu, že je podle Ústavy České republiky přesnější, odpovídá čl. 49 Ústavy České republiky, a bude tedy hlasováno jako první, abychom předešli případným excesům při výkladu takové smlouvy.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku z 8. schůze ze dne 12. června týkajícím se předmětné smlouvy.

Po úvodním slově Jiřího Biskupa, vrchního ředitele ministryně práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslance Radima Holečka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané v Praze 23. září 2013."

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě k jednotlivým usnesením, kterou otevírám? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

 

Jak jsem řekl, budeme hlasovat nejdříve o usnesení zahraničního výboru, protože jeho formulace je přesná, odpovídající Ústavě.

O usnesení rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 151 poslance pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a ratifikační proces ve Sněmovně byl ukončen.

 

Poděkuji ještě paní ministryni práce a sociálních věcí a pánům zpravodajům.

 

Pokračovat budeme bodem

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Smlouvu měl předkládat ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Předloží ji pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Požádám pana zpravodaje Robina Böhnische, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a požádám zástupce vlády ministra životního prostředí, aby za vládu návrh předložil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré dopoledne, dámy a pánové, já se pokusím, seč mi budou chabé síly stačit, zastoupit pana ministra financí. Jsem rád, že jsem ho nemusel včera zastupovat na státním rozpočtu, to by bylo složitější.

Ve snaze omezit daňové zatížení daňových poplatníků a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se v současné době žádná takováto mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje. Neaplikuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou. Jde tedy o komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato důležitá smlouva rovněž přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tj. mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce.

Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států, přičemž nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které jsou již v těchto zákonech obsaženy. Jako všechny smlouvy tohoto typu i tato upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje tedy řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy výměnou informací a koordinací činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení vyloučení případných daňových úniků a podvodů. Smlouva současně zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvýší také právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Současně bych vás chtěl, vážené kolegyně, vážení kolegové, informovat, že dne 23. dubna letošního roku Senát Parlamentu České republiky již vyslovil souhlas s ratifikací této smlouvy. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny rovněž odsouhlasil ratifikaci smlouvy a smlouvu také již ratifikovalo Kosovo.

Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s ratifikací smlouvy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám zpravodaje pana poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru před Poslaneckou sněmovnou, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 123/1. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Tak není žádným tajemstvím, že ratifikační proces ve Sněmovně probíhal déle, než bývá u smluv podobného charakteru zvykem. Nicméně už 25. června na 11. schůzi Sněmovny se zahraniční výbor k této předložené záležitosti vyjádřil, a to tak, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tolik na úvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A vzhledem k tomu, že se chci přihlásit do rozpravy, tak požádám o výměnu řízení schůze a hlásím se do rozpravy. Eviduji přihlášku pana poslance Foldyny.

(K předsednickému stolu usedá místopředseda Bartošek)

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím sdělit, že s ratifikačním procesem k této smlouvě mám vážné ústavněprávní pochybnosti. Myslím si, že se jimi měly zabývat výbory Poslanecké sněmovny i Senátu vzhledem k tomu, že Republika Kosovo není právně uznána. Její uznání nepodpořil dostatek států, tj. nejméně jedna třetina států OSN, a v tomto ohledu tedy těžko můžeme uzavírat smlouvu s neexistujícím státem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP