(10.40 hodin)
(pokračuje Hájek)

Dneska je 26. - tuším - září, to znamená, již 24 dnů platí toto ustanovení, to znamená, že jakýkoliv živnostník, podnikatel, který prodává bazénovou chemii, dopouští se porušení nebo nerespektuje toto nařízení. Takže tolik jenom jsem chtěl k této problematice.

Dneska předpokládám, nebo budu navrhovat, abychom schválili tuto novelu ve třetím čtení. Jsou tam dva nebo jeden pozměňovací návrh, který se opravdu týká jenom legislativně technické úpravy a samozřejmě také změny účinnosti, protože se předpokládalo, že stihneme schválit tuto novelu do toho data 2. září.

Já si ještě dovolím maličké kratičké odbočení, vidím tady pana poslance Kalouska, takže já bych se velmi krátce vrátil k úterní schůzi, kdy tady padl výrok - tento výrok padl v době projednávání novely zákona o odpadech a pan Kalousek sdělil, že z toho bude profitovat lobby Babišových spaloven. Já bych poprosil pana poslance Kalouska, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího a jeho kolegy, aby si zkontrolovali tady poslance. My tady máme dva poslance Babiše - Babiše Miloše a Babiše Andreje. To znamená v případě, že budete používat jakýkoliv dehonestující výrok, prosím vás, rozlišujte, jestli se jedná o Babiše Miloše, nebo Babiše Andreje. Oba dva jsou sice slušní, poctiví podnikatelé, ale pokud takovýto dehonestující výrok prohlásíte, prosím, sdělte, kterého máte na mysli. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se táži pana ministra, jestli si chce vzít závěrečné slovo. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího - ano, máte pravdu, pane poslanče Hájku. Budu si dávat pozor na rozlišení, měl jsem samozřejmě na mysli Babiše Andreje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se táži pana ministra, zda si chce vzít závěrečné slovo. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jelikož pan zpravodaj už mnohé řekl, tak zkrátím své vystoupení a sdělím jenom, že k tomuto návrhu jsou pouze dva pozměňovací návrhy - jeden je legislativně technický, druhý je o dni vyhlášení, takže samozřejmě s oběma souhlasím a navrhuji, aby Sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jsem obdržel požadavek na odhlášení, takže já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opětovně do systému. A nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil a seznámil nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Josef Hájek: Takže děkuji za slovo. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, jak tady sdělil pan ministr. Pozměňovací návrhy jsou dva, to znamená oba dva jsou pod písmenem A. První se týká - oprava legislativně technické změny § 12 a ta druhá se týká, jak jsem sděloval, změny termínu účinnosti, kdy místo pevně stanoveného data se navrhuje, aby tento zákon nabyl účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Oba dva pozměňovací návrhy doporučuji schválit jako celek a doporučuji, nebo jsem pro tyto pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, takže postupně. Já se táži, zda je někdo proti takto navrženému postupu hlasování, abychom hlasovali pozměňovací návrhy společně. Námitku nevidím, v tom případě to považuji za schválené. Než budeme hlasovat, tak se táži vás, pane zpravodaji, na vaše stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům. (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 268, přítomných poslanců je 132, pro tento návrh bylo 131 poslanců. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin), podle sněmovního tisku 213, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Táži se na stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 269, přítomných poslanců je 134 a zákon byl jednohlasně přijat 134 hlasy. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, který budeme projednávat.

 

119.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání
zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
/sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo pan poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka. Děkuji vám, pánové. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 242/4.

V tento moment otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já chci jenom v rozpravě k tomuto bodu upozornit na body B a D hlasovací mašinérie, které se týkají použití lustračního zákona i na členy vlády a vedoucí jiných ústředních orgánů, případně členy vlády a náměstky. Je samozřejmě na vašem rozhodnutí, který z těchto návrhů podpoříte a jestli nějaký takový návrh podpoříte. Jenom sděluji za poslanecký klub ODS, že pokud cílem tohoto zákona je, aby se lustrace nevztahovaly na členy vlády, a tento tisk bude prosazen, tak my doprovodný zákon o státní službě nepodpoříme. Sděluji, že pokud neprojde jeden z těchto návrhů, tak držíme původní dohodu o zákonu o státní službě, ale tento zákon, jehož jediným cílem je, aby se lustrace nevztahovaly na členy vlády, nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc bych si přál, dámy a pánové, abych teď promluvil zbytečně, protože jeden z těch dvou pozměňovacích návrhů bude přijat. Ale neboť máme za to, že komunističtí fízlové opravdu do vlády nepatří, v případě, že tento názor odmítnete, nemůžeme hlasovat pro zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neregistruji nikoho s přihláškou do rozpravy ani s faktickou poznámkou. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chcete mít závěrečná slova. Ani jeden z nich závěrečné slovo nechcete. Dobře. V tom případě přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP