(19.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Šarapatka.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, tato diskuse je samozřejmě naprosto legitimní. Myslíme na lékaře, myslíme na lékárníky, mysleme také na pacienty. Pan profesor Vyzula tady jednoznačně prokázal, že lékové interakce stojí společnost nesmírné prostředky a je mnohé mnohé zdraví.

Ten odklad je, protože pokud to neučiníme, tak od 1. 1. v podstatě všichni postupují protizákonně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Šarapatka, rovněž faktická poznámka.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem možná první, který není z branže, všichni přede mnou byli lékaři. Já jsem zastáncem elektronického receptu a mám k tomu následující důvod. Podle informací, které jsem měl možnost získat, tak ta obrana ze strany lékařské veřejnosti není způsobena žádnou počítačovou negramotností, ale rukou psané recepty umožňují při spojení se spřátelenou lékárnou nejrůznější manipulace. Myslím, že to je hlavní důvod, proč se tomu lékařská veřejnost brání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Hovorky.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sledování lékových interakcí pomocí receptů je velmi komplikované a domnívám se, že fungovat nebude. Odložení nebo zrušení té povinnosti, o které mluvil pan kolega Běhounek, je v podstatě možné přijetím i původního návrhu, který nám vláda poslala do Sněmovny, a to je zrušení té povinnosti vlastně od 1. 1. 2015, která se zaváděla. Čili tak to je. Komplexní pozměňovací návrh posunuje ten termín o tři roky. To jen na vysvětlenou.

Já chci jenom říci, že dobré zboží se prodává samo. Pokud by ten elektronický recept byl tak dobrý a všem vyhovoval, tak ho všichni budou používat a nebudeme muset nikoho nutit. Věřte tomu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Vyzuly.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, jenom k tomu, jestli interakce mohou být tímto způsobem zvládnuty, nebo ne. V Onkologickém ústavu v Brně máme tento systém už řadu let, řekl bych tak sedm osm let, a normálně běžně to funguje. Není to žádný problém. Je to běžný počítačový program, který každý počítač zvládne, prosím vás. Nenechte se zmást informací, která není úplně reálná, abych to řekl slušně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nemám. Nejprve se zeptám na závěrečná slova po obecné rozpravě. Zájem není.

Jak jsem již avizoval, před zahájením podrobné rozpravy vyhovím návrhu pana zpravodaje a budeme hlasovat o tom, že za základ pro podávání případných pozměňovacích návrhů bude vzat komplexní pozměňovací návrh výboru, který je obsažen v usnesení výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí - já se omlouvám, toto hlasování ukončím a prohlásím ho za zmatečné, protože kolega Schwarz mě žádal o odhlášení. (Ozývají se hlasy ze sálu.) Aha, já se omlouvám, nemám 180 stupňů periferní vidění, takže jsem někoho přehlédl. Já vás tedy odhlásím. Jakmile se ustálí počet přítomných, což se asi stalo, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem zpravodaje, aby za základ byl vzat komplexní pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 121, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy mohu otevřít podrobnou rozpravu, do které ovšem nemám žádnou přihlášku, takže ji také končím. Ještě se zeptám, zda si přejí pan ministr či pan zpravodaj závěrečná slova. Nikoliv. Nemáme o čem bychom hlasovali, a tudíž končím bod číslo 9 a jeho druhé čtení.

 

Otevírám bod

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Do třetice pan ministr zdravotnictví. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na dosavadní průběh projednávání návrhu zákona, který v souladu s programovým prohlášením vlády ruší regulační poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře, a to s účinností od 1. ledna 2015.

V krátkosti lze pro připomenutí uvést, že původně byly tyto poplatky zakotveny do právního řádu se záměrem zabránit plýtvání s finančními prostředky na takzvanou zbytnou péči. Související administrativní i finanční zátěž dopadající jak na lékaře, tak na pacienty přitom neodpovídá jejich přínosům a nakonec neplní ani cíle, pro které byly zavedeny.

Cílem navrhované právní úpravy je tedy zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Zachován zůstane pouze regulační poplatek za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, jehož existenci považuji za opodstatněnou. Poplatek za pohotovost má především zaručit, že pohotovostní služby, které jsou ze své podstaty určené k výjimečnému využití, nebudou sloužit jako pohodlná náhrada využívání služeb praktických lékařů a specialistů mimo běžné ordinační hodiny. V tomto případě je regulační efekt jasný a prokazatelný a zaručí, že pohotovosti nebudou zneužívány a budou mít dostatečné kapacity pro řešení akutních stavů.

Za potřebné blíže objasnit považuji především otázku způsobu kompenzace výpadku příjmů poskytovatelům zdravotních služeb, a to včetně lékáren. Jak jsem již předeslal dříve, v případě ambulantních specialistů a praktiků bude kompenzace řešena prostřednictvím úhradové vyhlášky. Každému výkonu bude přiřazen signální kód provedeného klinického vyšetření, za něž bude poskytovateli náležet 30 korun, nejvýše však do výše vybraných regulačních poplatků v roce 2013. Obdobně v lůžkové péči bude výpadek regulačních poplatků řešen v základní úhradě.

Co se týče kompenzace výpadku regulačních poplatků za recept v lékárnách, je záměrem jej řešit prostřednictvím zavedení zvláštního výkonu, který budou hradit zdravotní pojišťovny. Po doplnění příslušného výkonu do seznamu zdravotních výkonů bude vykázání vydání léčivého přípravku na recept ohodnoceno paušální sazbou. Nicméně, jak bylo též poukázáno, v tomto případě musíme uvážit, jak vysoká by měla být výše kompenzace a kteří poskytovatelé by na ni měli mít nárok. Zatímco řetězcové a velké lékárny sice regulační poplatky takzvaně vybíraly a především vykazovaly, nicméně následně zaplacenou částku nahrazovaly slevou a žádný příjem z regulačních poplatků, jehož výpadek by měl být kompenzován, neměly. V tuto chvíli předpokládám, že celková částka, která by měla být za regulační poplatek za recept kompenzována, bude činit maximálně 800 mil. korun.

V rámci projednávání návrhu ve výboru pro zdravotnictví byl přijat pozměňovací návrh řešící dvě oblasti. Za prvé se navrhuje doplnění výčtu zdravotnických pracovníků, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle příslušné vyhlášky, o farmaceuty, s čímž lze souhlasit. Za druhé se navrhuje sankční opatření proti některým marketingovým praktikám v oblasti léků z veřejného zdravotního pojištění a tuto myšlenku lze rovněž podpořit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP