(17.00 hodin)

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře financí, oslovil jsem ministra školství s tím, že vláda ČR v roce 2013 rozhodla o finanční pomoci postiženým povodněmi. Sportovní prostředí bohužel do dnešní doby nemá vyřešenou situaci s náhradami za postižení povodněmi. Olympijský výbor a sportovní svazy shromáždily podklady a vše potřebné od sportovních klubů v reálném čase. Bohužel do dnešní doby nebyly žádné finanční prostředky doručeny na národní svazy. Roční prodleva je velmi dlouhá a je možné, že většina zařízení, pokud nebudou mít okamžitou finanční pomoc, nebude moci opravovat svoje sportoviště vůbec.

Pan ministr školství mi dne 19. srpna odpověděl, že z jeho strany je vše připraveno. Nutné dokumenty byly již dříve odeslány na vaše Ministerstvo financí a od té doby není žádná zpráva o výsledku a případné podpoře na odstranění následků povodňových škod sportovních zařízení z roku 2013. K interpelaci mě vede hlavně složitá situace některých sportovních klubů na Litoměřicku, které byly povodní postiženy nejvíce.

Pane ministře prosím o brzké vyřešení této záležitosti a za to vám předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za interpelaci, která bude odpovězena písemně.

Další interpelací bude interpelovat paní poslankyně Květa Matušovská, přibíhající zrovna, pana ministra Jana Mládka ve věci povinnosti značení zboží prodejní a měrnou cenou, tedy maloobchod. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dne 1. 5. 2014 skončilo desetileté přechodné období pro menší prodejny, kdy nemusely uvádět cenu měrnou, ale stačila prodejní. Přechodné vynětí mělo zabránit nepřiměřeným nárokům na tyto prodejny a zátěži podnikatelů, kteří na rozdíl od velkoplošných prodejen nedisponují technikou a ani personálem. V současnosti tito prodejci riskují, že při kontrole, kterou provádí živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce, mohou dostat pokutu na místě do výše 5 000 korun. Vzhledem k obratu těchto malých prodejen hrozí, že budou vyřazeny z trhu. Jde o to, že ceny se mění v souladu s vývojem nabídky a poptávky, kdy je potřeba obměňovat cenu zboží například každý týden. Chápu, že tato problematika zasahuje i do zákona o cenách a do problematiky Ministerstva financí. Mne však zajímá, pane ministře, co uděláte pro to, aby nebylo likvidováno malé a střední podnikání, a hlavně pro malé venkovské obchody, které by v některých případech bez pomoci obcí ani nemohly fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o vysvětlení této složité situace. Děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k problému drobných podnikatelů, jimž v květnu tohoto roku vypršela výjimka, resp. desetileté přechodné období, během něhož byli vyloučeni z povinnosti označovat zboží prodejní a měrnou cenou.

Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou vyplývá ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, který je v působnosti Ministerstva financí a který mimo jiné implementuje evropskou legislativu. Česká obchodní inspekce je na základě § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinna kontrolovat, zda prodávající informují spotřebitele v souladu se zákonem o cenách. Při zjištění porušení zákona je Česká obchodní inspekce povinna postupovat podle zákona a uložit v případě zjištění porušení právních předpisů odpovídající pokutu. Při určení výměry pokuty je Česká obchodní inspekce povinna přihlédnout k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán - paragraf 24b odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele.

S vědomím možných nepříznivých dopadů v uvozovkách nové účinné právní úpravy zejména na drobné podnikatele se Česká obchodní inspekce rozhodla brát ohled na to, že podnikatelé se této úpravě nestačili přizpůsobit. Poznámka: Úprava sice nabyla účinnosti již v roce 2004, ale povinnost pro drobné podnikatele byla odložena až na dobu o deset let později. Nelze předpokládat, že tato povinnost zůstane v povědomí podnikatelské veřejnosti po tak dlouhé době. V tomto duchu byly tedy inspektoráty České obchodní inspekce vyzvány, aby při své kontrolní činnosti braly ohled na tyto skutečnosti.

Dále je patrné, že kontrola měrných cen uváděných drobnými prodejci není v současnosti prioritou dozorové činnosti České obchodní inspekce. Vzhledem k jiným důležitým oblastem, které je tento dozorový orgán povinen kontrolovat, například poskytování úvěrů, internetový prodej, bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, se nepředpokládá, že by uvádění měrných cen u drobných podnikatelů stálo v centru pozornosti tohoto orgánu ani v dohledné budoucnosti. Pro úplnost ovšem musím dodat, že pokud Česká obchodní inspekce obdrží podnět, musí na něj reagovat a provést šetření.

Závěrem mi, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte jednu poznámku. Jsem přesvědčen, že Česká obchodní inspekce učinila maximum možného, aby v této věci zmírnila tvrdost dopadu zákona a současně aby sama zákony neporušila. Pokud by převládl zájem na systémovém řešení, bylo by nutné změnit předmětné ustanovení zákona o cenách. To by ovšem znamenalo změnu evropské legislativy, konkrétně směrnice o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli 98/6/ES. Nicméně mi současně dovolte upozornit, že informování spotřebitelů o měrných cenách je z obecného pohledu žádoucí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Já to úplně jako spotřebitel, pane ministře, chápu, ty měrné jednotky. Ale musíte si uvědomit, že je rozdíl mezi malým obchůdkem a hypermarketem, kde máte spoustu produktů a můžete srovnávat ceny. Ale pak přijdete do vesnického obchodu, který tam má právě jenom ten jeden produkt nebo dva, a u toho si to spotřebitel umí buď spočítat, anebo si vybere ten levnější. Tam je problém s tímhle. Takže si myslím, že právě tam, v malých vesnických obchodech, se to mine účinkem. Ale děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má ještě doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, já bych jenom krátce reagoval. Já samozřejmě rozumím tomuto problému, na druhé straně bych chtěl sdělit, že ochrana spotřebitele je také vysokou prioritou této vlády, je prioritou i mou osobní a já zase na ni nemohu rezignovat. Jediné, co je možné udělat, aby eventuální pokuty, pokud toto bude porušeno, pokud spotřebitelé nedostanou ty informace, byly přiměřené a nebyly na té nejvyšší hranici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Další interpelaci, osmnáctou, přednese pan poslanec Radim Holeček, který bude interpelovat pana ministra Daniela Hermana ve věci Collegium Bohemicum. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, já jsem dnes interpeloval pana premiéra ve věci Muzea dějin Němců v Ústí nad Labem ohledně realizace česko-německé muzejní expozice společnosti Collegium Bohemicum. Město Ústí nad Labem pod vedením ODS získalo mezinárodně závazný příslib české vlády na dofinancování výstavby expozice v rozsahu 1 500 metrů čtverečních. Nový obsah činnosti rekonstruovaného muzea a především mezinárodně atraktivní trvalá expozice má profilovat sociálně slabý ústecký region v celonárodním a přeshraničním kontextu a přitáhnout turisty. Bohužel dnešní dosluhující sociálně demokratické vedení města z důvodů úzce stranických zájmů projekt nevzalo za svůj a jeho realizace a další existence plně závisí na splnění příslibu státního financování, ke kterému se i vaše vláda přihlásila. Realizace náhradního řešení v podobě neambiciozní a narychlo připravené česko-německé expozice v gesci města Ústí nad Labem naopak ohrozí jak celou evropskou dotaci investovanou do rekonstrukce budovy, tak pověst České republiky v sousedních zemích.

Já jsem dneska jako odpověď od pana premiéra dostal vlastně dvě odpovědi: že Collegium Bohemicum neplní projektové závazky a že Ministerstvo kultury hledá zdroje. Chtěl bych říct, protože jsem o věci docela zpraven, že Collegium Bohemicum je od svých zakladatelů dlouhodobě podfinancované a zde kvůli drobné formální chybě je Collegium Bohemicum uváděno do existenčního ohrožení. Ministerstvo kultury že hledá zdroje. No, formálně správnou cestu k financování expozice už Ministerstvo kultury hledá od roku 2011. Takže se ptám: V čem je to tentokrát jiné? Je příslib financování ze strany státu závazný a spolehlivý? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP