Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

139.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, a další související zákony
/sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Prosím pana ministra Richarda Brabce a zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Hájka, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy máte uvedeny v tisku 207/2.

Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr nechce, pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Výborně. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby zaujal místo u řečniště a sdělil nám, jak budeme postupovat při hlasování. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh na zamítnutí návrhu tohoto zákona nebyl podán, pozměňovací návrhy označené pod písmenem A jsou obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 33 z 9. schůze, konané dne 19. června, tzn. pod písmenem A jsou celkem 4 pozměňovací návrhy pod bodem A1 až A4. V rámci projednávání v druhém čtení jsem podal jeden pozměňovací návrh, který je označen pod písmenem B, ten se týká upřesnění finančního plnění v § 7 odst. 6.

Navrhuji, aby pozměňovací návrhy pod bodem A i B byly odhlasovány společně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jedno hlasování o obou pozměňovacích návrzích? (Ano.) Dobře. Proti tomu je námitka. Budeme hlasovat odděleně. Nejprve bychom hlasovali o bodu A a potom o bodu B. Dvě hlasování. S tím je souhlas. Prosím, pane zpravodaji? (Souhlasím) Také souhlasíte.

 

V tom případě nejdříve návrh pod bodem A. Prosím o vaše stanovisko. (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlasné.) Také souhlasí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 284, přihlášeno je 149, pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy návrh pod písmenem B. Prosím stanovisko. Pane zpravodaji? (U mě kladné. Ministr: Souhlasné.) Také kladné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 285, přihlášeno je 149, pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se tedy vypořádali s pozměňovacími návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.) Zbývá hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 207, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 286, přihlášeno je 149, pro 139, proti nebyl nikdo, tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 139.

 

Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Adam.

 

Poslanec Petr Adam: Velmi se omlouvám, ale jménem klubu hnutí Úsvit si bereme 15 minut pauzu na jednání klubu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vyhovím návrhu pana poslance Adama a přeruším jednání do 12.50 hodin, ať to nemáme do 49. 12.50.

 

(Jednání přerušeno v 12.34 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka na poradu klubu hnutí Úsvit uplynula, budeme tedy pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP