(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále zde mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Hovorku. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě jsem rád za to, že byla snaha najít vzájemnou dohodu, ale chci jenom říct, že to, že se zemědělský výbor třikrát sejde a třikrát přijme nový pozměňovací návrh, nepokládám za řádné projednávání tak závažné problematiky. Ten zákon původně řešil úplně něco jiného a z tohoto pohledu se domnívám, že ani vypořádání připomínek narychlo se všemi dotčenými subjekty nemůže nahradit přípravu zákona tak, jak má probíhat, a kvalitní připomínkové řízení. To je vše, co jsem chtěl tímto říct.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám poznamenánu - pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Musím se, pane předsedající, zastat zemědělského výboru, protože právě proto, že jsme chtěli reagovat na aktuální stav projednávání, právě proto, že já jako zpravodaj od počátku projednávání tohoto bodu jsem trval na tom, aby výsledkem byla dohoda obou ministerstev, právě proto jsme se radši k tomu sešli třikrát a radši jsme vždycky reagovali na aktuální stav té dohody, než abychom něco zanedbali a v tom výsledku potom to znamenalo to, čeho se bojí pan kolega Hovorka, že by něco bylo nedokonale dohodnuto a že by to způsobovalo nějaké překážky nebo závady v té následné kontrolní činnosti. Radši víckrát, radši třikrát měřit a jednou říznout, než potom plakat nad tím, co jsme to zase provedli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Hovorky.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já teď jenom obecně, bez toho, aniž bych se dotkl zemědělského výboru nebo zdravotního výboru, chci uvést do problematiky celou Sněmovnu. V roce 2007 se tady přijímal zákon o stabilitě veřejných rozpočtů, takzvaný Topolánkův reformní balíček. Součástí tohoto návrhu byl i pozměňovací návrh, který měl 52 stran, a jeho podsoučástí byla zásadní změna stanovování cen a úhrad léčiv. Zásadní změna kompetencí, které přecházely z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí na Státní ústav pro kontrolu léčiv. A s tou tehdy natěsno prohlasovanou změnou se naše zdravotnictví potýká dodnes, protože neustále v tomto jsou problémy. Já říkám: To, co jste vy přijali, vydiskutovali, považujete za správné a za nejlepší možné řešení, ale nemůže to nahradit standardní legislativní proces a připomínkové řízení, které by mělo řádně proběhnout. Proto jsem to tady uvedl jako příklad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v jednání, mám zde jednu omluvenku, a to od 12.30 hodin se dnes omlouvá z jednání pan poslanec Jiří Pospíšil.

S další faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, opravdu technicky a krátce. V mezipřipomínkovém řízení navrhla Hospodářská komora doplnit do zákona definici termínů "země nebo místo původu", a to s ohledem na několikanásobný výskyt tohoto pojmu v navrhované novele. Například v § 7 odst 1 bod 5. Absence definice může způsobit právní nejistotu a výkladové potíže. Místo původu - jestli je to místo, kde bylo zboží vyrobeno, kde bylo naporcováno, kde bylo zabaleno do dodavatelského balení, kde byla zabalena nebalená potravina a podobně. V § 2 Základní pojmy jsem terminus technicus země nebo místo původu nenalezl. Takže dovoluji se jenom dotázat, jakým způsobem se předkladatel s touto připomínkou vyrovnal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat předkladatele, zda na to bude reagovat, nebo nebude. Dobře, takže v závěrečné řeči se k tomu vyjádří potom pan ministr. V tuto chvíli neeviduji přihlášené diskutující do obecné rozpravy, takže se ještě podívám, je-li tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh na hlasování, je možné otevřít a já zahajuji podrobnou rozpravu. V tento moment máme dva přihlášené diskutující. První z nich je paní poslankyně Havlová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak jsem již avizovala v obecné rozpravě, ráda bych se tímto přihlásila ke svému novému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního tisku 678, a to jeho elektronické podobě, v novém znění odstavec 11 vztahující se k usnesení zemědělského výboru 72/6. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jako další řádně přihlášený do podrobné diskuse je pan poslanec Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, chtěl bych se jen formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 743. Jenom podotýkám, že moje pozměňovací návrhy se týkají včel. Pokud by se chtěl někdo podívat podrobně na odůvodnění, tak vás odkazuji právě na ten dokument, to číslo, které jsem uvedl, 743. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku a s tou se přihlásil pan poslanec Bendl. Je to faktická poznámka? Řádné přihlášení. Tak v tom případě musíte počkat, protože tady mám ještě dva řádně přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tentokrát nikoliv jako zpravodaj, ale v řádné podrobné rozpravě chci načíst ony avizované legislativně technické návrhy ke sněmovnímu tisku 72. Předám samozřejmě písemně do stena, ale je třeba, aby to tady zaznělo na mikrofon.

1. V bodě 2 ve větě poslední se slova "2b a 2c" nahrazují slovy "2 až 2c".

Odůvodnění: Zrušení poznámek pod čarou č. 2 až 2c, které se již v dalším textu zákona nevyskytují.

2. V bodě 4 se slova "§ 11 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 3, § 11 odst. 4, § 11 odst. 5" nahrazují slovy "§ 11 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 7, § 11 odst. 8, § 11 odst. 9".

Odůvodnění: V § 11 odst. 2 je písmeno c) přeznačeno na písmeno b) až v bodě 54, proto v bodě 4 musí být uvedeno jako písmeno c). V § 11 se zrušují odstavce v bodech 55 a 57, kde dochází k přečíslování odstavců, proto musí být v bodě 4 uvedeny odstavce před jejich zrušením a přečíslováním.

3. V bodě 15 poslední věta zní: "Poznámky pod čarou č. 3b a 3c se zrušují, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou."
Přihlásit/registrovat se do ISP