(14.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat jenom krátce na tři body, které tady zazněly, co se týká § 7 odst. 5. Co se týká lhůt ke schválení, je třeba si uvědomit, že se bavíme o letectví, a tyto procesy vyžadují delší dobu, protože v okamžiku, kdy bychom cokoli opomněli v těch schvalovacích lhůtách a došli potom k nehodě, tak má katastrofální následky. Ale jsme připraveni o tom diskutovat, je to potřeba zvážit.

Co se týká námitky nebo připomínky ke správním poplatkům a jejich navýšení, chtěl bych jenom říct, že naposledy správní poplatky byly stanoveny v roce 2002 a 2004 a výše těchto správních poplatků v žádném případě neodpovídá současnému stavu. Vzpomeňme si jenom na inflaci. Zvyšování poplatků za letectví je obecným trendem a my bychom se tomu měli přizpůsobit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. O slovo se hlásí ještě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji. Dámy a pánové, budu pouze navrhovat. Požádám Sněmovnu o propuštění do druhého čtení. Chci navrhnout přikázání k projednání ve výboru hospodářském, tedy jako garančním, přikázat návrh k projednání ve výboru bezpečnostním a požádat Sněmovnu o zkrácení doby na projednání o 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Jelikož nepadl v prvním čtení návrh na zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji tedy hlasování (číslo 30) o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 164 poslanců pro 135, proti žádný, návrh byl přikázán hospodářskému výboru.

 

Dále z úst pana zpravodaje zazněl návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 31) o přikázání tohoto návrhu k projednání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 164 poslanců pro 120, proti 17, i tento návrh byl přijat a návrh zákona jsme přikázali bezpečnostnímu výboru.

 

Pakliže nikdo nemá další návrh na přikázání, je tady návrh pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji tedy hlasování (číslo 32) o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 166 poslanců pro 132, proti 8, lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Tím jsme se vypořádali s bodem 8, který byl pevně zařazen jako první bod odpoledního programu, a dostáváme se k bodu číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb.,
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona je předkládán jako iniciativní materiál ministra zemědělství. Původní návrh zákona, sněmovní tisk 977, taktéž jako předchozí materiál, který jsem uváděl, nebyl Poslaneckou sněmovnou z důvodu jejího rozpuštění v minulém roce projednán.

Účelem navrhované právní úpravy je reakce na zkušenosti s aplikací zákona č. 146/2002 Sb. a na některé problémy trhu s potravinami. Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zavedením nových typů opatření, např. zavedení nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy, jež by mělo zejména přinést možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah. Současně se provádějí změny v souvislosti s přijetím nového zákona č. 225/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Předkládaný návrh zejména obsahuje nový efektivní systém opatření ukládaných státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištění nedostatků.

Jedná se o tato opatření: Klasické opatření oznámené při kontrole a účinné vůči kontrolované osobě v rámci územní působnosti inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal. Opatření s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu v případě, že je zde důvodné podezření, že k porušení právního předpisu kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost kontrolujícího inspektorátu, to je např. v případě nebezpečných potravin uváděných na trh v rámci jednoho obchodního řetězce. Dále opatření obecné povahy podle správního řádu s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu, který zavazuje nikoli jen kontrolovanou osobu, ale i blíže neurčený okruh dalších osob, například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh větším počtem subjektů, a také zvýšení efektivity výkonu kontroly a přizpůsobení právní úpravy novému kontrolnímu řádu. Tady se zavádí oprávnění inspektorů zjednat si přístup do kontrolovaných prostor. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo jiných prostor, či stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů.

Děkuji za pozornost, tolik ve stručnosti k danému materiálu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za představení tohoto zákona. Nyní prosím pana zpravodaje pro prvé čtení, kterým byl stanoven pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, máme před sebou poměrně jednoduchou právní úpravu, která v podstatě, jednoduše řečeno, posiluje pravomoci inspektorů při kontrolách. Já obecně jsem pro to, aby inspektoři měli větší pravomoci rychle zasahovat, ale nechtěl bych, abychom se zase dostali do situace, kdy bude možné takovéto kompetence např. zneužívat. My otevíráme možnost vstupovat do objektů, do budov, na pozemky, atd. Možná že tím trošku zasahujeme už i do kompetencí Policie ČR. Měli bychom prověřit opravdu, řeknu, i tu stránku možnosti zneužití v případě, že to nebude oprávněné.

Jinak obecně jsem pro to, abychom posilovali kompetence našich inspektorů. Právní novelu podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím mám jednoho přihlášeného. Prosím pana poslance Josefa Šenfelda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové. Moji kolegové v bodě těsně před polední přestávkou mluvili o důležitosti zákona o potravinách a já říkám, že důležitá je i důsledná a účinná kontrola na trhu potravin. Vnímám, že základ stávajícího zákona je z doby před vstupem ČR do EU a že nebyl významně upravován.

Vstupem do EU v oblasti potravinového práva se musely aplikovat především předpisy EU, včetně zásady vzájemného uznávání výrobků neharmonizovaných potravinovým právem EU, vyrobených podle norem jiných členských států a často značně odlišných od tuzemských. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP