(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pana poslanec Drábek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byť jsem to tady říkal už několikrát, tak nezbývá než zopakovat některá fakta a uvést na pravou míru některé omyly nebo nepravdy, které tady zazněly.

Co se týká smlouvy mezi českým státem a Českou spořitelnou ohledně provozování sKaret, tak tato smlouva byla uzavřena po řádném výběrovém řízení. Zadávací podmínky k tomuto výběrovému řízení byly zveřejněny 30. června 2011 na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Teprve poté jste tady schvalovali legislativu, která se týkala sociální reformy, včetně legislativního vymezení sKaret. To znamená, pokud někdo z kolegů poslanců, resp. kolegyň poslankyň, říká, že schvaloval něco, o čem nevěděl, k čemu bude použito, nemůže to být pravda, protože tyto zadávací podmínky byly zveřejněny a zpřístupněny poslancům několik měsíců předtím. Taktéž smlouva mezi českým státem a Českou spořitelnou, uzavřená v lednu 2012, byla okamžitě zveřejněna na webu ministerstva. To, že se o ní začalo diskutovat o několik měsíců později, je jenom záležitostí toho, kdo chtěl toto téma v které době uchopit.

Připomínám jenom znovu to, co jsem tady již řekl několikrát, že celé výběrové řízení na sKartu přezkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a neshledal ve způsobu zadání žádné pochybnosti, a až po přezkoumání Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byla uzavřena dotyčná smlouva.

Pokud z toho někdo chce dělat negativní politické téma, je to samozřejmě možné, ale to je možné celkem dělat na každém tématu, které si někdo zvolí.

Krátká poznámka, která se netýká úplně tohoto tématu, ale zazněla tady výtka směřující k posuzování zdravotního stavu a vydávání průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Tady se ujalo takové klišé, že je to problém zákona. Prosím, není to problém zákona, je to problém posudkové praxe. Pokud posudkový lékař napíše někomu, kdo má amputovanou nohu, do posudku, že nemá vadu pohybového aparátu, no tak myslím, že každému z nás je na první pohled jasné, že takový posudkový lékař dělá ostudu těm několika stům dalších poctivých posudkových lékařů, a jeho nadřízený, případně Česká správa sociálního zabezpečení nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se s tím musí vypořádat, nikoli však změnou zákona, ale změnou příslušných postupů vůči dotyčnému chybujícímu lékaři.

A jenom připomínám, že byl připraven projekt na odhalování a detekování chybných rozhodnutí, který ve své době předpokládal, že bude systémově pracováno s takovými posudky, které se vymykají běžné praxi odpovídající zákonu, a tento projekt stále ještě na ministerstvu je.

Co se týká samotného projektu sKarty, tak si myslím, že je potřeba zdůraznit, že to byla součást celé sociální reformy spuštěné od 1. ledna 2012. A řeknu k tomu jenom dvě čísla, která už dnes jsou naprosto nezpochybnitelná. Každý z vás má k dispozici státní závěrečný účet, který jednoznačně dokládá, že provedená sociální reforma uspořila řádově 10 mld. korun. Každý z vás má k dispozici několik dní starý výstup Českého statistického úřadu, který říká, že z roku 2011 na rok 2012 se snížila míra ohrožení chudobou v České republice z 9,8 procenta na 9,6 procenta. Zachovali jsme si tedy první místo v Evropě. Jsme zemí s nejnižší mírou ohrožení chudobou v celé Evropě a provedená sociální reforma při několikamiliardových úsporách míru ohrožení chudobou snížila. To jsou oficiální čísla Českého statistického úřadu. Předpokládám, že je tady velmi těžko bude někdo zpochybňovat.

To, že projekt sKarty měl za cíl ušetřit provozní náklady státu ve výši čtvrt miliardy korun ročně, je naprosto jasné a prokazatelné. A tady se nemohu shodnout s kolegou Opálkou v tom, že všechno má dělat stát, že předat něco privátnímu subjektu je prostě špatně, protože řadu věcí privátní subjekt dělá efektivněji a s nižšími náklady. A pokud se podařilo vyjednat smlouvu takovou, která garantuje nulové provozní náklady pro stát na straně distribuce nepojistných sociálních dávek, tak je to prostě pro stát výhodné.

Poslanecká sněmovna je samozřejmě suverén. Pokud se Poslanecká sněmovna svým většinovým rozhodnutím rozhodne sKarty zrušit a Senát toto rozhodnutí potvrdí, je to její nezadatelné právo. Ale věcné důvody, které tady zaznívaly, v řadě případů byly opřena o nepravdivé či mylné informace.

Poslední, v podstatě technická poznámka k tomu, co říkal kolega Sklenák. Ano, komplexní pozměňovací návrh, který byl projednáván na výboru, byl přijat jednomyslně. Tak jak to bývá, tento komplexní pozměňovací návrh z legislativního návrhu, který předložil Senát, z mého subjektivního pohledu udělal méně špatný legislativní návrh. Proto jsem i já hlasoval pro komplexní pozměňovací návrh, který byl projednáván na výboru pro sociální politiku. Ale z toho vůbec neplyne to, že bych měl podpořit zákon jako celek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zeptám se kolegy Bárty, jestli se hlásí s řádnou, nebo faktickou poznámkou. S řádnou. S faktickou poznámkou tedy vystoupí paní kolegyně Semelová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Chtěla bych jenom stručně reagovat na slova bývalého ministra Drábka, který tady reagoval na kolegu Opálku ohledně privátních subjektů. Chtěla bych jenom připomenout, že právě Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením bývalého ministra Drábka předávalo privátním subjektům řadu věcí a že bychom si měli uvědomit my tady ve Sněmovně, ale také veřejnost, že pod jeho vedením vlastně veřejné prostředky, veřejné finance pomalu odtékaly do těchto privátních subjektů a že tady docházelo pravidelně k privatizaci sociálních služeb ať už se to týkalo sociálních služeb, Úřadu práce a dalších a dalších. A myslím si, že toto by mělo být pod kontrolou veřejnosti.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další řádnou přihlášku do rozpravy měl kolega Vít Bárta, ale jeho tady teď nevidím. Kolega Vacek se hlásí s faktickou poznámkou? S řádnou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, mám jen jedno sdělení a to je, že před časem, když jsme projednávali tady tento tisk, byl přikázán výboru pro sociální politiku. My jsme si byli vědomi vážnosti tohoto tématu, věnovali jsme mu poměrně velké množství času. Došli jsme k jednomyslnému stanovisku, a proto vás žádám, abyste pozměňovací návrh, tak jak byl jednomyslně schválen výborem pro sociální politiku, podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Tím jsme vyčerpaly všechny přihlášky do rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se paní senátorky jako navrhovatelky, jestli si přeje závěrečné slovo? Nepřeje. Paní zpravodajka také ne.

Máme tady procedurální návrh, který vznesl pana kolega Stanjura, a sice opakování druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP