(16.10 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

"Každý režim musí mít své disidenty," napsal nedávno spisovatel Jan Trefulka, "kteří mu neustále připomínají, že před všemi svobodami, právy, ambicemi, závratnými kariérami a možnostmi, které se nabízejí, musí mít přednost obyčejná slušnost a přiměřená míra lidské solidarity." K tomu nechci nic dodávat. Jsou to slova, která jsou pro mě kompasem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď snad už můžeme ukončit obecnou rozpravu. Já tedy ještě mezitím přečtu nějaké omluvy, které jsem obdržel. Jednak od Robina Böhnische, který se omlouvá z dnešního jednání od 16.45, Jana Čechlovského, který se dnes omlouvá od 16.30. Pak mám omluvu od paní poslankyně Lesenské, která se také omlouvá od 16.30, a pana poslance Stanislava Polčáka, který se omlouvá z jednání také od 16.30. Tam se jedná o zahraniční pracovní cestu - asi ve více případech. Ještě pan poslanec Daniel Korte - ten se z rodinných důvodů omlouvá z jednání také.

A teď se můžeme vrátit. My jsme ukončili obecnou rozpravu, a pokud nemáte něco, tak bychom otevřeli rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy tady mám nějaké přihlášky, takže bych tedy v rámci podrobné rozpravy dal nejdřív slovo panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako první.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Chci zdůraznit, že to je můj osobní návrh, a chtěl bych se tedy tímto přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 6061, který je podán v elektronické podobě.

Dovolte mi ještě krátkou poznámku k vystoupení kolegy Paggia. Můj pozměňující návrh téměř žádný dopad do státního rozpočtu nemá, a proto tady žádné diskuse tohoto typu, které on sděloval, ani neočekávám. Předložil jsem jej, tento návrh, jen při příležitosti otevření zákona o státních svátcích a o ostatních svátcích, stejně tak, jak to udělal také výbor školský, který navrhl nové další významné dny, tj. vstup do NATO a den narození zakladatele didaktiky Jana Amose Komenského.

Významný den památky Jana Palacha jako projev úcty k činu mladého studenta v boji proti totalitnímu režimu a okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy je v mém návrhu uveden. Tak proto doporučuji - zejména panu poslanci Paggiovi - si to přečíst.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní další přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, dovoluji si formálně se přihlásit k pozměňovacím návrhům své kolegyně Kateřiny Konečné pod číslem 6042. Ty se týkají: V § 1 se za slova "za svobodu a demokracii" vkládají slova ", Mezinárodní den studentstva".

Ke zdůvodnění tohoto návrhu odkazuji na vystoupení své kolegyně Kateřiny Konečné při projednávání bodu č. 18 této schůze, senátního návrhu zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích a ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 718.

A druhý pozměňovací návrh: V § 4 odst. 1 se za slova "významnými dny České republiky jsou" vkládají slova "16. leden - Den památky Jana Palacha".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A ještě se ptám, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy s jakýmkoliv návrhem, který je možné podat v rámci podrobné rozpravy. Nehlásí se už nikdo. Ani ke zkrácení lhůty. Takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Končím podrobnou rozpravu. Myslím, že žádná závěrečná slova už nezazní, takže ... Ještě ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Jirků: Ještě do podrobné rozpravy jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem ji ukončil. Tak jak ji otevřeme, proboha? Ministr. Pane ministře Kalousku, nemáte nějaké sdělení pro Sněmovnu?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pane místopředsedo Zaorálku, s jakou rozkoší vás po dlouhé době zdvořile oslovím. Hezké odpoledne!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuju za to, že jsme si tak vyšli vstříc. A díky tomu vy můžete, pane kolego, přečíst návrh.

 

Poslanec Ladislav Jirků: Ještě jednou. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady tedy přednesl usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze jeho 28. schůze. Výbor se usnesl po rozpravě takto:

Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, tisk 873, a ve znění tohoto pozměňovacího návrhu:

V článku I se na konci textu vkládají slova - a za slova 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) - se vkládají slova "28. březen - Den narození Jana Amose Komenského".

A za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto usnesení přednesl na schůzi Sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také. Doufám, že už není něco, co bychom měli ještě v rámci podrobné rozpravy učinit. Takže na to upozorňuji, že ještě je poslední příležitost něco v rámci podrobné načíst. Doufám, že už je to všechno. Opravdu. Tak snad můžeme podrobnou rozpravu ukončit a to bude zřejmě znamenat ukončení druhého čtení tohoto návrhu. Takže já končím také veškerou práci nad bodem číslo 17.

 

Teď otevírám bod

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Tady by to z pověření vlády měl přednést předseda vlády Petr Nečas, a proto ho prosím, aby se ujal tohoto úkolu.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl předkládaný návrh novely zákona o zpravodajských službách České republiky.

Návrh má umožnit poskytování údajů získaných při správě daní zpravodajským službám a stát se tak součástí zákonného rámce spolupráce mezi zpravodajskými službami a orgány finanční správy. Návrh zároveň zajišťuje rovnováhu mezi ochranou soukromí osob dotčených předkládanou úpravou, zájmy státu na co nejúčinnějším výběru daní a ochranou jeho nejdůležitějších bezpečnostních a hospodářských zájmů. Významnou ochranou proti případnému zneužívání nebo nadužívání tohoto institutu je to, že předávání požadovaných údajů zpravodajským službám je podmíněno předchozím povolením předsedy senátu Vrchního soudu v Praze.

Údaje získané při daňovém řízení jsou pro zpravodajské služby důležité při plnění úkolů podle zákona o zpravodajských službách i podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V rámci výkonu působnosti dané zákonem o zpravodajských službách jde zejména o zabezpečování informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy České republiky nebo které se týkají organizovaného zločinu a terorismu. S pomocí těchto informací mohou ústavní činitelé a orgány veřejné moci přijímat účinná a včasná opatření zajišťující ochranu těchto zájmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP