(14.40 hodin)
(pokračuje Šarapatka)

Pokud by náhodou tento návrh neprošel, tak žádám i jménem výboru pro životní prostředí, aby byl přikázán nejen zemědělskému výboru, ale i výboru pro životní prostředí, protože komplexní návrh, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí, přísluší samozřejmě i výboru pro životní prostředí, protože gesčním ministerstvem je Ministerstvo životního prostředí. Tolik stanovisko mé a klubu TOP 09 se dvěma návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Josef Šenfeld je dále přihlášen do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, trvalý růst světové populace, který se aktuálně pohybuje kolem 79 mil. lidí ročně, se bude velmi pravděpodobně zrychlovat. Akcelerace povede k dalšímu poklesu disponibilní výměry zemědělsky využitelné půdy připadající na jednoho obyvatele Země, která v roce 2009 činila pouze 0,2 ha, což bylo o polovinu méně než před 50 lety. K redukci půdních zdrojů ovšem dlouhodobě dochází také v důsledku dalších vlivů, zejména zástavbou, erozí, zasolením, dezertifikací apod. Nic nenasvědčuje tomu, že by se podařilo tyto neblahé vlivy zastavit nebo alespoň omezit. Jejich pokračování i zrychlování lze se vší pravděpodobností předpokládat.

Perspektivní nedostatek zemědělsky využitelné půdy si uvědomují mnohé vlády i korporace a kupují anebo pronajímají v zemích, které prodeje a nájmy umožňují, tisíce hektarů půdy v očekávání jejího globálního nedostatku a s perspektivou pokračujícího růstu cen agrárních surovin a potravin. Vzrůstající zájem o půdu a riziko jejího nedostatku navíc výrazně zvyšuje úsilí nahradit omezené a stále nákladnější zdroje fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie, mezi kterými zaujímají významné místo energeticky využitelné rostliny. V posledních letech rozsah požadavků na půdu v zájmu produkce energetiky využitelných plodin dynamicky vzrůstá a také tento trend bude pravděpodobně pokračovat.

Z návrhu Senátu je možné vycítit intenzivní zájem významných státních a podnikatelských subjektů zjednodušit zábory zemědělské půdy a omezit odvody, které by tyto subjekty měly za zábor platit. Tímto návrhem se neřeší trvalý úbytek nejkvalitnějších půd. Z těchto důvodů návrh zákona, tak jak byl předložen k nám do Sněmovny, nemohu podporovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. A ještě zde mám žádost, aby v rámci obecné rozpravy mohl vystoupit pan ministr Chalupa. Ale ještě před ním dostane slovo pan poslanec Jan Čechlovský. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl vystoupit na podporu tohoto návrhu. Chtěl bych zároveň upozornit, že jsme se s velmi podobným návrhem tady setkali již v první polovině loňského roku, a to v souvislosti s tehdy projednávanou novelou stavebního zákona. A je pravda, že tento návrh jsme tehdy z obav, že by to mohlo být vnímáno jako přílepek a mohlo by to ohrozit samotný stavební zákon, z toho finálního projednávání stáhli.

Zdůvodnění toho, proč je to tady předkládáno a proč je to dobré, nebudu říkat. Říkala to paní předkladatelka i pan zpravodaj.

Souhlasím nicméně s tím, že stanovená výše odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu vyvolává spíše negativní důsledky. Znám ze svého kraje případ města, které do již zasíťované a územním plánem dlouho předtím schválené průmyslové zóny řešilo příchod zájemce o investici a vzhledem k aktuální podobě zákona to nakonec muselo dořešit tak, že z důvodů vysokého odvodu dalo onomu investorovi potřebný pozemek za naprosto symbolickou cenu. Jenom proto, aby v tom městě investici realizoval a neodešel jinam. Znám rovněž ze svého kraje případ města, které stojí odvod za vynětí při plánovaném budování cyklostezky v nadsázce téměř tolik kolik samotná investice. Jsem přesvědčen, že řadu podobných příkladů má řada z vás.

Vláda dala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko. Jedním z důvodů, jak už tady zaznělo, je, že se chystá komplexní legislativní norma. Podle mého názoru s tím ale nejsme tímto návrhem v rozporu. Předložená novela zákona, jak již bylo řečeno, má ambici řešit negativní dopady stávajícího zákona v oblastech skutečně zásadních, jakými jsou stavby dopravní infrastruktury, stavby pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, v neposlední řadě i mnou zmiňované průmyslové zóny. Předkládaný návrh zákona podle mého nejde ani proti ochraně zemědělského půdního fondu, protože bych si dovolil připomenout, že nejúčinnějším nástrojem ochrany zemědělského půdního fondu je územní plánování, které zůstává, včetně dalších stanovených povinností, jako je například povinné snímání ornice atd.

Ještě jednou bych chtěl deklarovat podporu tomuto návrhu a přimluvit se za jeho propuštění do dalších čtení. Současně bych chtěl navrhnout přikázání návrhu také hospodářskému výboru. A chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji uctivě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Teď tady se musím zeptat pana ministra, který má přednostní právo. Ale dává přednost pánům poslancům. Takže prosím, pan poslanec Petráň, poté pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se plně stavím za to, co tady řekl můj kolega Čechlovský. Domnívám se, že tento zákon je připravován příliš dlouho. Já to vidím ze své vlastní profese. Je nutné, aby to bylo co nejrychleji. A já příliš nevěřím tomu, že ten komplexní návrh co nejrychleji bude. Čili já bych byl pro propuštění do druhého čtení i s tím, že tam budou pozměňovací návrhy, které odstraní takové ty nedostatky, o kterých mluvil třeba kolega Čechlovský. To znamená, kde je průmyslová zóna, kde vlastně svým způsobem tento zákon nahrazuje územní plán a územní plánování, což nevidím jako správně. Ale myslím si, že by bylo dobře tento návrh zákona propustit do druhého čtení a eventuální nedostatky odstranit pozměňovacími návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Zgarba. Prosím.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl k předkládané novele sdělit následující. V minulosti, když se přijímala poslední novela tohoto, a tuším, že to byl vládní návrh zákona, tak před nějakými třemi lety jsem upozorňoval na některé ne úplně smysluplné nárůsty odvodů. Nicméně dneska vůči předkladatelům - a je to prosba i do výborů, kam bude tento zákon přidělen - chci upozornit na to, že nemám nic proti tomu, aby byly osvobozeny liniové stavby typu cyklostezka, komunikace, železnice, ale ta třetí skupina, tuším, snížení odvodů ze záboru zemědělské půdy, což jsou lokality v návaznosti na zastavené území, v podstatě snižují odvody vůči komukoliv neoprávněně. A docela to tedy jaksi nahrává tomu, že bychom tímto návrhem, nebude-li změněn, zvýhodňovali dosti velké skupiny podnikatelů v tom - jak k tomu přijde, řekněme, podnikatel, který nemá podporu od státu, města, ani kraje a vybuduje někde provozovnu, zaplatí odvod a plní své daňové povinnosti, a naproti tomu jiný podnikatel někde v navazující oblasti, která navazuje na průmyslovou zónu či zastavěné území, má padesáti-, možná 30procentní odvod. Toto není úplně smysluplné řešení legislativy tady v té odvodové povinnosti.

Pokud by ten zákon měl spatřit světlo světa, tak se ve výborech zamyslete. A nejenom předkladatelé a členové výborů. Zamyslete se nad tím, aby nediskriminoval některé skupiny podnikatelů. Má-li někomu patřit úleva, tak snad je to ve veřejném zájmu. Ale komerční stavby a jiné, a v té normě to není definováno, ne vždy - nebo zcela jistě nezasluhují úlevy a takovéhle osvobození.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní pan místopředseda sněmovny Jiří Oliva. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP