(17.30 hodin)
(pokračuje Polčák)

Takže nespojujte předpisy, které spolu vůbec nesouvisí. Ony jsou v jednom pořadí, ale to vás možná zmátlo - prostřednictvím pana místopředsedy. To s novým občanským zákoníkem, když se podíváte do stena, vůbec, ale vůbec nesouvisí. Takže možná by bylo vhodné se tedy, pokud už něco kritizuji a označuji jako drzost, abych se s tím nejprve seznámil a následně bych z toho potom vyvodil nějaké důsledky.

Pokud jde o ten legislativní proces, samozřejmě že úkolem prvního čtení je - vy jste tady ani neřekl, jestli navrhujete zamítnout již v prvním čtení, já jsem ten návrh zatím tedy neslyšel, možná že padne, dobře - ale úkolem prvního čtení je, a myslím, že to řekl poměrně důkladně pan ministr, netřeba opakovat. Máme na to, protože já doufám, že nebude navrhováno zkrácení této lhůty z té obecné šedesátidenní na třicetidenní, tak na to bude téměř 70 dnů, na projednání této materie. Senátoři, především v tuto chvíli ti sociálně demokratičtí, mají na projednání každého tisku, který je jim postoupen, 30 dnů. To znamená, že oni jsou v tomto jakoby více výkonní, mají daleko menší lhůtu na projednání takovéhoto tisku a v zásadě poslanci jsou méně schopní a potřebují na to daleko větší časový prostor? Já si myslím, že tomu tak není, a do jisté míry, pokud takováto lhůta stačí pro Senát, tím spíše určitě bude stačit i pro kolegy sociálně demokratické poslance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji. Dalším přihlášeným je pan kolega Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Už mě nechtějí poslouchat, takže já budu mluvit opravdu na závěr a na konec. Nejdřív reakce prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Polčáka. Drahý kolego můj, předsedo ústavněprávního výboru, já jsem ale vůbec neřekl, že výkon vazby má něco společného s občanským zákoníkem. Řekl jsem prostě, že je to v nějaké frontě, v nějaké řadě zákonů, které byly odeslány na půdu Sněmovny podle mě ve velmi krátké lhůtě, a to je všechno.

A díky za inspiraci: navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Faktickou poznámku - pan kolega.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když jsem poslouchal pana dr. Chvojku, pana dr. Blažka, pana dr. Polčáka, pana dr. Staňka, tak chápu, proč v nebi nejsou žádní právníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak to byla faktická poznámka pana kolegy Bureše. Protože žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Konstatuji, že pan kolega Chvojka vznesl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Ano, pane kolego? (Ano.) Takže o tomto návrhu musíme nechat hlasovat. Přivolávám kolegy z předsálí. Registroval jsem ještě návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chvojky na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 41 přihlášeno 133, pro 38, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 42 přihlášeno 134, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

S konstatováním, že jsme projednali vše, co se týká prvního čtení, končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat projednáním bodu s pořadovým číslem 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
/sněmovní tisk 931/ - prvé čtení

Prosím opět pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka o uvedení předloženého návrhu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já děkuji za slovo, a protože tu není pan poslanec Chvojka, tak toho využiji, že toho jediného urážím stručností, a budu velmi stručný, protože já naopak mám někdy pocit, že člověk uráží tím, že mluví dlouho a nutí ostatní poslouchat svůj sice zvučný, ale jistě ne hodinu poslouchatelný hlas.

Takže ve stručnosti říkám, že tento zákon zavádí nový institut, tzv. nesporná právní řízení, nikoli že to je nové, ale nové bude to, že to bude procesně regulováno zvláštním právním předpisem, již nikoli občanským soudním řádem. Zavádějí se některé úplně nové druhy nesporných řízení, jako je např. řízení o některých podpůrných opatřeních, řízení ve věcech svěřeneckého fondu a podobně, a dále se posilují i určité otázky na úseku zbavování svéprávnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Suchá. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Já bych jenom dodala, že stávající občanský soudní řád bude platit nadále, nicméně bude obsahovat pouze úpravu sporných řízení. Nesporná řízení budou právě přesunuta do tohoto nového zákona o zvláštních řízeních, kde tedy budou ta nesporná řízení plus další zvláštní řízení. Je třeba podotknout, že v tomto zákoně budou i určité druhy sporných řízení, které mají však určité výjimky z pravidel soudního řízení sporného, jako je např. řízení o rozvod manželství. Nicméně tím, že např. toto řízení bude upraveno v tomto zákoně, dojde k tomu, že vlastně veškerá řízení týkající se rodinného práva budou tak kompletně upravena v jednom právním předpisu.

Pokud jde o systematiku tohoto nového zákona, tento bude navazovat na systematiku nového občanského zákoníku. Je rovněž rozdělen do tří částí, aby tak byl zajištěn větší uživatelský komfort. Samozřejmě první částí budou obecná ustanovení, která jsou společná všem těm řízením, část druhá potom bude rozdělena do pěti hlav, kde už budou konkrétní řízení např. týkající se fyzických osob, právnických osob, svěřeneckého fondu. Třetí hlava bude např. řízení o pozůstalosti včetně likvidace dědictví, čtvrtá hlava budou nesporná řízení a zvláštní řízení, která nebylo možné upravit v jiné hlavě, a pátou hlavou budou právě ta rodinněprávní řízení. Třetí část návrhu budou samozřejmě závěrečná ustanovení a účinnost.

Pokud jde o nové instituty, tak nové instituty, které budou zavedeny v tomto zákoně, právě reflektují nový občanský zákoník, kde jsou uváděny nové instituty jako zásah do integrity, svěřenecký fond, nezvěstnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. S ohledem na to jsou v tomto zákoně zakotvena nová řízení, jako je například řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, řízení ve věcech svěřeneckého fondu, řízení ve věcech statusových, manželských a tak podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP