(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan guvernér dostane možnost vystoupení. Prosím, pane guvernére, máte slovo na reakce.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Špatně jsem to asi vyjádřil. Především jsem chtěl říci, že za současného stavu systému pojištění vkladů družstevních záložen je lhostejné, co klient o té či oné družstevní záložně ví, protože klientské vklady jsou v drtivé většině omezeny na maximální pojistnou částku a ta je pojištěna na 100 %. Takže je úplně jedno, co je veřejnou informací.

Z hlediska totálního uklidnění neumím nikomu říct, že nebudeme nikdy nic zavírat a že se na finančním trhu neobjeví subjekty, které budou porušovat pravidla, která na něm platí. Můžu jenom říct, že když jsme to činili naposledy - nejsem si jist, zda pan poslanec tehdy nebyl dokonce ministrem financí -, ale tehdy se to týkalo zhruba instituce, která představovala tak třicetinu rozměru finančního sektoru v té době. Unibon, ale nejen Unibon, asi dva roky předtím jsme zavírali většího brokera - to jsou subjekty, které představují hluboko pod jednou setinou, jinými slovy desetinásobně menší řádový problém. To, co umíme, je nenechat ten problém dramaticky vyrůst. V tom jsme vývoj zaznamenali. A znovu opakuju - žádný dohled, bez ohledu na to, kde je integrován, není schopen bránit těm, kteří chtějí porušovat pravidla, aby tak nějakou chvíli činili, než budou přichyceni, zastaveni, bude jim vzata licence. Tak ten systém funguje. Jinými slovy absolutní jistota není, dokonce není ani v plánovanějších ekonomikách, než jsou evropské, jak se o tom přesvědčují naši čínští kolegové. To je první bod, který chci zdůraznit.

A druhý bod. Hranice, kde dnes ta rizika zastavujeme, se posunula v řádu nejméně desetinásobném. Jestli to uklidňuje, nebo neuklidňuje, to neumím říct.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já určitě můžu souhlasit s panem guvernérem, že družstevní záložna Unibon, její pád, neměla takřka žádný vliv na stabilitu finančního trhu v České republice. To je pravda. Jsem také rád, že se problémy v posledních dvaceti letech výrazně řádově zmenšují. To znamená ze systémových ohrožení, které představoval například pád Investiční a Poštovní banky, už jsme se dostali do fáze, kdy tam, kde se odnímá licence, to jsou finanční ústavy, jejichž pád nemůže narušit stabilitu bankovního sektoru. Nechci tady hovořit příliš obecně, ale myslím si, že z pohledu stability finančního sektoru je otázka jasná. Z pohledu postupů a metod České národní banky při výkonu dohledu to tak úplně jasné není.

Já jenom proto, abych vám všem připomněl, že ta kauza Unibon je zajímavá a že tam zřejmě něco shnilého bylo, chci upozornit na fakt, který uvedl týdeník Euro, který upozornil na to, že kauza takzvaných domů v Přednádraží v Ostravě, kterou jste jistě všichni mediálně zaznamenali, je spojena s družstevní záložnou Unibon. Chci připomenout, že podnikatel, který koupil tyto domy v Přednádraží, které jsou nyní předmětem sporu mezi majitelem a stavebním úřadem a obývá je romská komunita, ten podnikatel, který tyto domy koupil, byl personální spjat se strukturou, která vlastnila družstevní záložnu Unibon, dokonce tam vykonával i funkce v této struktuře a současně právě družstevní záložna Unibon tomu podnikateli půjčila finanční prostředky, a ne zrovna malé, na to, aby si tyto domy v Ostravě v Přednádraží koupil. Družstevní záložna Unibon půjčila tomu podnikateli 26 milionů korun, které má splácet do roku 2019. Všichni, kdo jste sledovali kauzu v Přednádraží, si o tom určitě můžete udělat alespoň povšechný obrázek. A ten pan Roztočil, který koupil ty domy v Ostravě v Přednádraží za peníze od družstevní záložny Unibon, byl v obchodním rejstříku také zapsán jako předseda představenstva aerolinek Eurovia Air a podle svých slov byl také projektovým manažerem holdingu Geofin, což je onen holding, který vlastnil podíl v Unibonu a který je spojen s podnikatelem Danešem Zátorským.

Tohle je přece úplně konkrétní příklad toho, jakým způsobem se z této družstevní záložny vyváděly finanční prostředky na úvěry spřízněným osobám a byly použity skutečně velmi zvláštním způsobem na realitní spekulaci, jejíž konec a důsledky všichni vidíme. Všichni jsme viděli, jaké sociální problémy se v Přednádraží vytvořily. A tady najednou se nám to tak krásně propojuje s tím, jak fungovala družstevní záložna Unibon, které ve finále musela Česká národní banka odebrat licenci. Pohledávka je nyní nesplácená a zřejmě bude vymáhána po příslušném podnikateli. V rámci snahy minimalizovat škody bude muset být pohledávka vymáhána. Tohle je jeden konkrétní příklad. Pravděpodobně by se příkladů dalo najít víc. Ony se postupně poskládaly a vedly k tomu, že družstevní záložna přestala plnit podmínky pro kapitálovou přiměřenost a byla jí odňata bankovní licence.

Říkám to proto, že i do budoucna je dobré si tento případ zapamatovat. Myslím, že je strašně důležité, aby bankovní dohled České národní banky fungoval spolehlivě, aby fungoval včas, aby fungoval bez ohledu na jakékoliv vazby, aby fungoval nemilosrdně a aby tady byla jasná metodika, která bude bránit tomu, aby banky byly vytunelovány způsobem, který jsme viděli u družstevní záložny Unibon, a aby se neodehrávaly podobné příběhy jako jsme viděli v Ostravě v Přednádraží. O to bych chtěl pana guvernéra požádat. Doufám, že Česká národní banka se této své metodice a včasnému postupu bude nadále věnovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dívám se... Všechny přihlášky byly zřejmě konzumovány, všichni vystoupili. Můžeme snad rozpravu ukončit. Myslím, že už zaznělo všechno i ze strany pana guvernéra. Mohli bychom přistoupit k podrobné rozpravě. Požádal bych pana zpravodaje.

 

Poslanec Radim Jirout: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s doporučením rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádný další návrh v podrobné rozpravě asi nezazní, jen se pro jistotu ptám. Nikdo nechce nic dodat? Podrobnou rozpravu ukončím a budeme hlasovat o usnesení příslušného výboru, které jsme zaslechli v podrobné rozpravě.

 

Hlasujeme o Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011. Budeme hlasovat o usnesení výboru, který nám doporučuje vzít tuto zprávu ve Sněmovně na vědomí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 106, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 100, proti 40. Usnesení bylo přijato. Můžeme ukončil projednávání tohoto bodu.

 

A máme tady bod číslo

 

144.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2012
(Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2012)
/sněmovní tisk 770/

Je to tedy zpráva o měnovém vývoji za první pololetí 2012. Tahle zpráva byla také projednána. Připomenu, že podle zákona číslo 6/1993 Sb., o ČNB, je ČNB povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji.

Prosím guvernéra ČNB pana Miroslava Singra, aby tuto zprávu uvedl. Pane guvernére, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP