(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Děkuju. Tak velmi jednoduše: Já si myslím, že ECB to, co učinila, což je otevřela si možnost k nějakým budoucím krokům za nějakých podmínek, ten trh stabilizovalo a přineslo nějaký čas, ve kterém si eurozóna může své problémy řešit. Z toho hlediska si nemyslím, že kdyby to ECB neučinila, že dnešní přítomnost či blízká a středně vzdálená budoucnost by se mi jevila lepší.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo další se do rozpravy hlásí. Pokud nikdo, tak asi můžeme rozpravu ukončit. Žádná závěrečná slova už zřejmě nezazní, vše zaznělo v rozpravě.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do ní se asi přihlásí zpravodaj. Ani to ne. Takže návrh usnesení budeme mít ten, který schválil výbor. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Ještě řeknu, že pan poslanec Doktor má kartu číslo 35, to jsem myslím neřekl.

Zagonguji a budeme hlasovat o usnesení, které nám tady přečetl pan... (Zpravodaj se domlouvá s předsedajícím od stolku zpravodajů, že jej nenačetl.) Ne? Ale tady je nějaký návrh výboru. A neměl jste to přečíst? (Domluva u řídícího schůze s organizačním odborem o dalším postupu.)

Požádal bych některého z ministrů, kdyby otevřel rozpravu, protože pan zpravodaj to bohužel nepřečetl v podrobné a my nemáme o čem. Děkuju panu ministru Kalouskovi, který mi tedy pomůže.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pane předsedající, vaše přání je mi téměř vždy rozkazem. Dobré ráno, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministru Kalouskovi a požádal bych zpravodaje, kdyby v otevřené rozpravě - stačí odkázat na usnesení.

 

Poslanec Radim Jirout: Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala Zprávu České národní banky o finanční stabilitě v roce 2011/2012 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď můžeme rozpravu ukončit a můžeme tedy i hlasovat. Děkuji. Máme tedy návrh usnesení, se kterým jsme v rozpravě byli seznámeni. A o tom budeme nyní hlasovat, vezmeme na vědomí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stanovisko Sněmovny, kterým vezmeme na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 105, přihlášeno je 158. Pro hlasovalo 144, proti 1, takže konstatuji, že jsme s usnesením vyslovili souhlas, a můžeme ukončit i projednávání bodu č. 142.

 

Máme tady bod číslo

 

143.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011
/sněmovní tisk 744/

Tuto zprávu nám také Česká národní banka předložila podle zákona č. 6 o České národní bance. Zpráva byla opět projednána rozpočtovým výborem. Usnesení máme 744/1 a požádal bych zpravodaje výboru, aby nás seznámil s tím, co se na výboru dělo. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor tento tisk projednal na své 34. schůzi dne 4. září 2012. Po obšírné diskusi, která se týkala především stavu družstevních záložen, vzal tuto zprávu jednomyslně na vědomí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Teď zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se opět přihlásil pan guvernér Miroslav Singer. Prosím, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Takže opět tato zpráva na rozdíl od té, kterou jsem komentoval před chvílí, je zprávou, která spíše popisuje vývoj a méně se dívá do budoucnosti.

Z hlediska popisu toho, co se stalo v roce 2011, zmíním jenom, že na bankovním trhu působí celkem 44 bank, 96 % bilanční sumy je pod přímou nebo nepřímou kontrolou zahraničních vlastníků. Už jsem říkal, že tento sektor pokračuje ve stavu velmi stabilním a disponuje dostatečnými ziskovými zdroji.

Další částí finančního trhu jsou družstevní záložny. Jejich bilanční suma - de facto aktivity vzrostly téměř o polovinu v roce 2011, o 42,3 %. Podíl ohrožených úvěrů se zvýšil na 15,9, vysoko nad úrovní bankovnictví. A my konstatujeme, že růstu objemu podnikání družstevních záložen často neodpovídá adekvátní řídicí a kontrolní systém, což samozřejmě v řadě případů sankčně stíháme. V některých případech to dojíždí až do konce v podobě odnětí licence.

Obchodníci s cennými papíry naopak představují stabilní kapitálově vybavený rostoucí sektor. U fondu kolektivního investování došlo k určitému poklesu aktiv, naopak u fondu kvalifikovaných investorů k nárůstu. Penzijní fondy se vyznačovaly stabilními hospodářskými výsledky a nárůstem hodnoty aktiv i počtu účastníků.

Pro český pojistný trh nebyl rok 2011 tak dobrý jako rok předešlý, přesto sektor navzdory zpomalení dosáhl relativně dobrých hospodářských výsledků a představuje stabilní součást finančního systému.

Z hlediska implementace rychle se měnících pravidel bych vypíchl novelu zákona o bankách, o družstevních záložnách a podnikání na kapitálovém trhu, transpozici novel směrnice o kapitálových požadavcích, tzv. CRD3, které upravuje například určování významnosti pobočky, nápravná opatření k zajištění dostatečné výše kapitálu a činnosti kolegií orgánů dohledu, což jsou nadnárodní skupiny, systém odměňování vedoucích osob. Dále zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření, které jsou součástí důchodové reformy, a další na evropské úrovni projednávané významné návrhy nařízení o kapitálových požadavcích a nařízení týkající se pojišťoven Solventnost II a Omnibus II.

Z hlediska spolupráce na evropské úrovni už jsem komentoval odpovědnosti a pravomoci. Tak abych řekl také něco velmi pozitivního, byl dokončen joint risk assessment and decision - vyhodnocení rizikového profilu jednotlivých entit. My jsme k tomu v rámci našich domovských skupin řekli své a to, co jsme řekli, bylo bez výjimky zohledněno. Musím také konstatovat, že podle našeho názoru velmi dobře pracují kolegia dohledu neboli skupiny sdružující dohledové orgány jednotlivých finančních skupin.

A možná zmíním, na konci roku byla započata mise Mezinárodního měnového fondu v České republice v rámci tzv. FSAP, což je program, který jednou zhruba za deset let oceňuje nezávislými oceňovateli finanční sektor. Mise konstatuje, že finanční sektor v České republice je zdravý a jako jeden z mála v Evropské unii nepotřebuje státní pomoc. Jako jedno z hlavních rizik označuje silný podíl vlastnictví bankovního sektoru mateřskými skupinami z rizikových teritorií eurozóny. Proto nám doporučil posílení monitoringu transakcí ve skupinách a snížení limitu angažovanosti, což jsme už provedli těmi opatřeními, o kterých jsem mluvil. Musím také konstatovat, že jako jedno z nejvýznamnějších menších rizikových problémů českého finančního sektoru označil družstevní záložny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže probíhá rozprava. Do ní se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane guvernére, dovolte mi, abych se vrátil k tématu, které velmi jednoznačně souvisí se Zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011 a týká se otázky krachu družstevní záložny Unibon. Pan guvernér to výslovně ve svém vystoupení nezmínil, proto mi dovolte, abych uvedl pár podrobností a potom abych se pokusil panu guvernérovi položit některé otázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP