(16.40 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda ODS, TOP 09 a části Věcí veřejných chce, aby byl církvím v rámci církevních restitucí nejen fyzicky vrácen majetek v hodnotě 75 mld., ale aby navíc obdržely finanční kompenzaci přibližně ve výši 59 mld. korun, při postupném splácení dokonce až 96 mld. Vyplácení takových finančních kompenzací nelze akceptovat a nemůže si je dovolit ani náš státní rozpočet. Snaha přehodit platby na příští vlády a generace je zbabělá a v rozporu s předvolebními sliby o snižování zadlužení. Navíc na takovéto formě restituce není společná shoda. Ti, kteří na jedné straně navrhují tak velkorysé vyrovnání s církvemi, na druhé straně neomaleně všem ostatním občanům opakují, že se musí uskrovnit a platit dražší léky, jídlo či veřejnou dopravu ve formě vyšší DPH či se spokojit s nižší valorizací důchodů. Pokud vláda najde desítky miliard, měla by je spíše než na platy církvím věnovat na zdravotnictví, boj s nezaměstnaností či zamezit rušení hasičských stanic.

Otázky nevyvolává jen výše vyplacené částky, ale i rozsah vydávaného majetku. Neexistuje žádný přesný výčet - prý by mohl být drahý. Ukazuje se, že restituce může znamenat i vrácení či nahrazení majetku, který církve už 25. 2. 1948 nevlastnily. Pokud by jakýkoliv majetek zabavený před tímto datem byl vydán, budou zpochybněny Benešovy dekrety a ČR může být vystavena u evropských soudů řadě žalob, které s ohledem na požadavek rovného přístupu nemusí vyhrát.

Pochybnosti budí i ocenění. Zatímco cena zemědělského pozemku je na trhu do 11 Kč, počítá návrh se 44 Kč za metr. To by znamenalo výplatu větší o 30 miliard korun. Na největším majetkovém přesunu od dob kuponové privatizace by měla panovat širší dohoda. Pokud vláda chce přes všechny pochybnosti prostředky v takovém rozsahu církvím předat, měla by buď podstoupit nové volby, nebo o této věci konat referendum.

ČSSD pro vládní návrh hlasovat nebude. Spravedlivým řešením by podle nás totiž bylo zřízení zvláštního fondu, kam by byl převeden vydávaný majetek. Ten by nebylo možné prodat a z výtěžku tohoto fondu by byly církvím hrazeny aktivity kulturní, sociální či školské. Vyplácení dalších kompenzací si bez razantního zadlužení naší země dovolit nemůžeme.

Uznávám potřebu vyřešení problému majetkových nároků církví a otázky dalšího financování církví formou dlouhodobé dohody mezi státem a církvemi. Církve hrají jistě důležitou roli v naší společnosti. Návrh na narovnání s církvemi, který dnes projednává Poslanecká sněmovna, je však pro ČSSD z řady vážných důvodů nepřijatelný. Naše největší výhrady směřují k těmto oblastem:

1. Nesouhlasíme s vyčíslením hodnoty nemovitostí, za které má být poskytnuta finanční kompenzace ve výši 59 mld. korun, zejména s ohledem na zásadu rovnosti a spravedlnosti při vypořádání ostatních restitučních skupin po roce 1989. Ocenění je podle našeho názoru nadhodnoceno o více než 42 miliard korun.

2. Finanční kompenzaci pokládáme za nepřiměřenou vzhledem k aktuální rozpočtové situaci státu a potřebě snižovat deficit veřejných rozpočtů. Uprostřed finanční krize a v době, kdy je země ohrožena recesí, by vláda měla upřednostnit výdaje, které posílí zaměstnanost a sociální soudržnost.

3. Odmítáme splátkový kalendář, který zvýší každoroční mandatorní výdaje státního rozpočtu o 2-3 miliardy korun po dobu 30 let. Pokládáme to za nezodpovědnou snahu současné vlády přenést negativní rozpočtové důsledky současných politických rozhodnutí na bedra příštích generací.

4. Obáváme se rizika nového kola restitučních soudních sporů, které by mohly prolomit restituční hranici 25. únor 1948 a potenciálně narušit i majetkové poměry dané dekrety prezidenta Beneše.

5. Vládní návrh byl připraven bez dohody či konzultace s opozicí a nezajišťuje tak dlouhodobě stabilní řešení, jež překračuje rámec tohoto volebního období.

6. Vláda nemá pro tento obrovský přesun majetku v hodnotě 75 miliard korun a finanční kompenzaci ve výši 59 miliard korun podporu veřejnosti. Předložený návrh na narovnání s církvemi odmítá 70 až 80 % občanů v naší zemi. Pravicová koalice ODS, TOP 09 a části Věcí veřejných odmítla návrh opozice na to, aby se o této věci uskutečnilo hlasování v celostátním referendu.

ČSSD upřednostňuje řešení financování církví z výnosu speciálního veřejnoprávního fondu spravovaného církvemi, do nějž by byl převeden bývalý církevní majetek. Finanční kompenzace nad rámec současných plateb církvím by tedy neměla být poskytována.

Vážení, vláda ODS, TOP 09 a části Věcí veřejný v předkládaném návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi staví jednoznačně zájmy církve nad zájmy státu, a to já svým hlasem podpořit nemohu!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo pana poslance Víta Bártu, dále je přihlášen pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já musím říci, že v prvé řadě je dobré vnímat bod církevních restitucí v kontextu i předchozích bodů, které prošly v Poslanecké sněmovně. Je dobré si jasně pojmenovat, že vládní koalice především slovy pana Kalouska říká, že na důchody není a na církevní restituce je. Já se nebojím říct, že pan ministr financí v tomto směru je dokonalým opakem slovenského Jánošíka podle hesla chudým brát a bohatým dávat.

Já se ptám, jak můžeme vedle sebe vnímat to, že nedáme důchodcům plnou valorizaci důchodů, že konstatujeme, že nejsme schopni udržet životní úroveň důchodců takovou, jakou jsme jim garantovali, a vedle toho že musíme zvýšit náklady státu, že se musí napravit mnohaletá chyba tím, že dáme peníze církvím. Ptám se, kde je onen vyšší zájem dát peníze církvím a kde je onen nižší zájem, onen nižší veřejný zájem nevalorizovat důchody občanům ČR. Nezpochybňuji to, že oboje je správné učinit, nicméně při vážení toho, co má mít přednost, si myslím, že bychom v sobě měli mít vyšší míru pokory, a ne s arogancí, která tady zaznívá, prostě říkat, že důchodci se uskromní, naproti tomu církvím vrátíme vše, co jim patří.

Zároveň mám potřebu připomenout to, že pan ministr financí tady včera neodpovídal na mé výtky k tématu 400miliardového závazku pro budoucí generace z hlediska schváleného evropského stabilizačního mechanismu, které v tomto duchu můžeme též chápat jako další závazek a další nezodpovědnost, které se v tomto směru dopouštíme v úplně stejné logice. Zase, kde je vyšší zájem? Jednotná a fungující Evropa, anebo zodpovědnost vůči budoucím generacím nezadlužováním našich dětí? A myslím, že stojí za to říci, že když pan ministr Kalousek na mne reagoval s tím, že já jsem nepravomocně odsouzen, a proto cokoliv řeknu, je součást mé obhajoby, a že mám právo lhát, tak já mám potřebu připomenout to, že nyní onen mnohamiliardový transfer majetku, který zde nyní bude proveden, vkládáme do rukou lidí, vkládáme ho do rukou koalice, kde zrovna onen ministr financí, který tady tak jednoznačně vyjádřil postoj k mému vyjádření, tak že právě tento ministr financí proti všem svým podřízeným povolil interaktivní videoterminály, povolil hazard, v rámci kterého některé konkrétní hazardní společnosti, nebo aspoň společnost se svědectvím Jiřího Čunka byla ochotna jaksi zaslat Kalouskově straně ne nevýznamný sponzorský dar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP