(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu náměstkovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 503/2, 503/3.

Nyní dostane slovo zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, zemědělský výbor se velmi pečlivě zabýval předloženým návrhem, už jenom proto, že zákon o rybářství spolu se zákonem o myslivosti jsou velmi sledované zákony a existuje velmi křehká rovnováha mezi existujícím stavem zákonným a mezi požadavky, které jsou občas slyšet z rybářské veřejnosti. V zemědělském výboru, koneckonců ani zde ve druhém čtení nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy, čili bychom hlasovali o zákonu tak, jak byl navržen, s tím, že zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se hlásí někdo do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou ve druhém čtení tohoto návrhu a ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím také podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu 18, sněmovního tisku 503. Děkuji panu náměstkovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona představuje dílčí novelu zákona o důchodovém pojištění, nicméně je to součást konsolidačního balíku vlády, tedy balíku opatření, která je potřeba uskutečnit v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na roky 2013-15.

Těžiště návrhu spočívá v úpravě stanovení výše vyplácených důchodů. Navrhovaná opatření se týkají úpravy mechanismu automatického zvyšování vyplácených důchodů, které významným způsobem každoročně navyšuje výdaje na důchody, a přitom je potřeba vzít v úvahu, že výdaje na důchody představují přibližně 30 % všech výdajů státního rozpočtu.

Navržená úprava mechanismu valorizace vyplácených důchodů se týká období tří následujících let. Navrhuje se, aby se v tomto období vyplácené důchody zvyšovaly tak, aby zvýšení místo plnému růstu cen odpovídalo jen jedné třetině tohoto růstu s tím, že zvýšení ve výši jedné třetiny růstu reálné mzdy by zůstalo zachováno beze změny.

Navrhovaná úprava se projeví od ledna 2013. V absolutních číslech se celková úspora v období let 2013-15 odhaduje přibližně na 48 miliard korun.

Jistě se jedná o návrh, který není populární, z rozpočtového hlediska je ale nezbytný. Při hledání optimálního způsobu provedení této úpravy bylo posuzováno několik variant, které jsou podrobně popsány v důvodové zprávě. Jedna z variant by bylo i úplné zmrazení důchodů, tedy nulová valorizace po nějaké období. To by bylo opatření, které by samozřejmě rozpočtově bylo nejpříznivější, nicméně k takovému řešení vláda nakonec nepřistoupila.

Návrh zákona obsahuje kromě toho legislativně technickou úpravu ohledně důchodových práv úředníků některých institucí EU, resp. převodu jejich nároků do českého důchodového systému. Jde o to, aby převod důchodových práv byl povinný jenom v případě služebního a pracovního poměru úředníků EU a zaměstnanců EU na základě přímo aplikovatelného nařízení číslo 259/68 a aby v ostatních případech, to znamená v případech zaměstnanců institucí EU, tento převod byl pouze na základě dohody ČR s příslušnou institucí.

Já potom avizuji, že v obecné rozpravě požádám o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Udělám to z toho důvodu, protože je potřeba do konce září vydat vyhlášku, která potom specifikuje konkrétní parametry valorizace důchodů pro příští rok. Z tohoto důvodu je potřebné, aby legislativní proces byl ukončen nejdéle do měsíce září.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi na závěr znovu zdůraznit, že jsem si vědom toho, že tento návrh je velmi nepopulární, nicméně je odpovědný vůči našim dětem, vůči dalším generacím tak, abychom snížili zadlužování státu na únosnou míru a abychom směřovali k vyrovnaným rozpočtům. I přesto, že je tento návrh nepopulární, tak vás žádám o jeho podporu, tedy v tuto chvíli o jeho propuštění do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, mechanismus úpravy valorizace důchodů pro období od ledna 2013 do roku 2015 nám detailně vysvětlil pan ministr a nemá smysl ho opakovat. Navržené opatření je jen jedním z celé řady, ke kterým vláda rozpočtové odpovědnosti musela sáhnout. Jednoduše řečeno, můžeme se natahovat jenom tak, jak nám stačí triko. Když se totiž budeme natahovat víc, ukáže se holé všechno od pasu dolů. Můžeme spekulovat, proč je nám najednou triko malé - jestli jsme tak ztloustli, anebo jestli jsme tak zběsile topili pod kotlem, až se srazilo.

Ať se nám to líbí, nebo ne, úsporná opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři, ale oni se tomu přizpůsobí. Já to vím, protože s nimi pracuji celý život. (Ironický smích a potlesk zleva.) Mnozí se narodili za války a svůj život prožili v režimu, který jim žádné extra zbohatnutí nedovolil. (Projevy nesouhlasu v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid!

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Ale oni nejsou nejvíce ohroženi úspornými opatřeními této vlády. Oni jsou nejvíce ohroženi postojem této v uvozovkách moderní společnosti, jsou ohroženi společenským vyloučením. Nikdy jsem ještě v ordinaci neslyšela: Já už nechci žít, já už na to nemám! Ale velmi často slýchám ve své ordinaci: Já už nechci žít, protože už nemám pro co, protože už nemám pro koho, protože překážím, protože mě nikdo nepotřebuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP