(11.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování číslo 272. Kdo je pro tento návrh paní poslankyně Ivany Levé? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 272, přítomno 144, pro 41, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 480."

Zahajuji hlasování číslo 273. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 273, přítomno 144, pro 129, proti 1. Sněmovna tento zákon schválila.

 

Končím projednávání bodu 103, sněmovního tisku 480. Děkuji panu navrhovateli, děkuji také panu zpravodaji.

Pan poslanec Látka se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom pro stenozáznam - při hlasování 271 můj záměr byl hlasovat ne, a mám tam ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, bylo to sdělení pro stenozáznam. Děkuji.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 34. Je to

 

34.
Vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních
horninových struktur a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

(Reakce na hluk v sále - poznámka předsedající s pohledem do pravé části sálu:) Pánové, prosím, neruším vás?

Jde o vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 539, prvé čtení, podle § 90 odst. 2. Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby tento návrh za navrhovatele uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil jménem vlády návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých souvisejících zákonů. Účelem tohoto zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009, o geologickém ukládání oxidu uhličitého a změně některých dalších směrnic.

Technologie související se zachováním, skladováním a ukládáním emise oxidu uhličitého, tzv. carbon capture and storage, spočívá v zachytávání oxidu uhličitého v průmyslových zařízeních, jeho přepravě na úložiště a jeho injektáže do vhodné podzemní geologické formace za účelem trvalého uložení.

Návrh zejména obsahuje: 1. povolovací režim k provozování úložišť, 2. povinnosti provozovatelů těchto úložišť, 3. hranici (množství ?) oxidu uhličitého, které (?) bude umožněno uložit v úložištích oxidu uhličitého na základě rozhodnutí o povolení jeho provozu, 4. podmínky přepravy, 5. podmínky přístupu k přepravním sítím a úložištím, 6. upravuje výkon státní správy včetně kontroly a ukládání sankcí, 7. stanovuje ekonomické nástroje z hlediska finančního zabezpečení a poplatku za užívání, 8. změny dalších souvisejících zákonů, mezi které patří zejména úpravy zákona horního.

Navrhujeme, aby došlo k odložení účinnosti tohoto zákona upravujícího povolovací režim, aby bylo možné vydávat první povolení až po 1. lednu 2017. Obvodní báňské úřady nebudou moci do konce roku 2016 vydat povolení k provozu úložiště.

Jenom jednu věc je asi třeba zmínit. Je to otázka ekonomické výhodnosti tohoto procesu, který je dnes asi nejvíc prováděn v Norsku. Tato technologie ukazuje, že metoda carbon capture and storage může být pro potenciálního provozovatele ekonomicky výhodná a důvodná, pokud cena za jednu emisní povolenku bude vyšší než cena za zachycení, přepravu a uskladnění jedné tuny. To znamená, pokud bude někde rozpětí 40, resp. spíše 60 eur - v tuto chvíli cena jedné povolenky kolísá kolem hodnoty 10 eur. Z tohoto pohledu se nám jeví tato situace i z hlediska ekonomického jako složitá, byť je pravdou, že z hlediska zejména geologické struktury území České republiky tento potenciál tady nepochybně existuje. Půjde o to, zda to je ekonomicky výhodné, neboť se jedná o technologii, která je v tomto ohledu náročná investičně, provozně, ale také bezpečná.

Děkuji pěkně a prosím o projednání v onom zrychleném režimu. Děkuji pěkně za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Tomáš Úlehla. Pan poslanec Tomáš Úlehla je omluven.

 

Sněmovna tedy bude hlasovat o změně zpravodaje, kterým by byl, pokud Sněmovna bude souhlasit, pan kolega Radim Fiala.

Zahajuji hlasování číslo 274. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje k tomuto tisku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 274. Přítomno 146, pro 121, proti nikdo.

 

Prosím tedy o slovo právě určeného zpravodaje pana poslance Radima Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Děkuji panu ministrovi za představení návrhu zákona. Dovolte mi jen připomenout základní fakta.

Cílem předloženého návrhu nového zákona je transpozice výše zmiňované směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady ve smyslu povolit geologické ukládání CO2 na území České republiky do vhodných přírodních horninových struktur. Návrh však zároveň předpokládá, že některé geologické struktury České republiky budou z možností geologického ukládání CO2 zcela vyloučeny.

Transpoziční termín byl do 25. června 2011. Vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy lhůty pro transpozici, České republice hrozí pokuta. Jako zastupující zpravodaj doporučuji, abychom tento návrh zákona schválili v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, proto se ptám, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování v projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 539 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování číslo 275. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto postupu?

Hlasování číslo 275. Přítomno 146, pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že Sněmovna s takovým postupem souhlasí.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 539."

Zahajuji hlasování číslo 276. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 276. Přítomno 146, pro 109, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 34, sněmovního tisku 539. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

Předávám řízení schůze paní místopředsedkyni Kateřině Klasnové.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 39. Je jím

 

39.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče,
Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu
o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 519/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 519/1. Za navrhovatele návrh ústavního zákona uvede poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP