(10.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan ministr zemědělství Petr Bendl zůstává u stolku zpravodajů. Prosím, aby jej doplnil zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Jiří Oliva. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 433/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé návrhy a oznámil nám své stanovisko. Také pan ministr oznámí své stanovisko. Slovo má zpravodaj, pan poslanec Jiří Oliva. Prosím.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, k této předloze již tady proběhl dostatek informací během prvního i druhého čtení, takže já bych se omezil na konstatování, že během druhého čtení nebyl podán žádný pozměňovací návrh z pléna. Nebyl vznesen návrh na zamítnutí. Pozměňovací návrhy, které byly přijaty v zemědělském výboru, jste všichni dostali jako sněmovní tisk číslo 433/1.

Vzhledem k tomu, že tyto návrhy nejsou nikterak kontroverzní a byly odsouhlaseny jak zemědělským výborem, tak předkladatelem, tak bych si dovolil navrhnout hlasování o těchto návrzích jako o jednom celku a posléze hlasovat o návrhu novely zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, slyšeli jsme návrh procedury. Zeptám se, zda má někdo nějakou námitku proti tomuto postupu. Nevidím žádnou takovou. Můžeme rovnou zahájit hlasování. Zeptám se na první návrh pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Oliva: První hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, uvedených ve sněmovním tisku 433/1. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 255. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 255, přítomno 152, pro 127, proti nikdo. Tento návrh jsme přijali.

 

Poslanec Jiří Oliva: Nyní vás prosím, paní předsedkyně, o hlasování o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 433, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256. Kdo souhlasí s tímto návrhem zákona? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 256, přítomno 152, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 93, sněmovního tisku 433. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová má sdělení pro stenozáznam. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pouze pro stenozáznam. Při hlasování 251 jsem se zdržela hlasování, ale na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji projednávání bodu

 

94.
Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech
/sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, též zpravodajku paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 445/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu končím.

Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem dalšího postupu. Prosím o klid!

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi vám navrhnout velmi jednoduchý postup. Nejprve bychom odhlasovali pozměňující návrh, který byl předložen výborem pro životní prostředí, potom bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je námitka proti takovému postupu? Není. Prosím tedy o první návrh.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro životní prostředí, které vám bylo rozdáno. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 257. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 257, přítomno 151, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, podle sněmovního tisku 445, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 258, přítomno 151, pro 132, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 94, sněmovního tisku 445. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

96.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Ke stolku zpravodajů poprosím pana ministra financí Miroslava Kalouska a zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Michala Doktora. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, aby nás pan poslanec Michal Doktor seznámil s návrhem procedury... (Chvíle čekání.) Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Michal Doktor: Omlouvám se za prodlení, kterého pan ministr financí využije pro to, aby si vyzvedl náhradní kartu pro hlasování.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás jako sněmovní zpravodaj této věci ujistil, že procedura hlasování bude významně krátká a v zásadě velmi jednoduchá. Formálně budeme totiž hlasovat pouze o obsahu, který je zapsán v návrhu usnesení rozpočtového výboru, který rozšířil původní záměr předkladatele o informační povinnost vydavatelů dluhopisů, tedy informační povinnost České národní bance. Už v průběhu druhé rozpravy jsem označil tento pozměňující návrh jako žádoucí.

Navrhuji tedy hlasovat nejdříve o usnesení rozpočtového výboru, které je formálně pozměňujícím návrhem předmětné věci, a posléze o návrhu zákona jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je nějaká připomínka k takovému postupu? Není-li, prosím o první návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat o návrhu usnesení rozpočtového výboru. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 259. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 259, přítomno 155, pro 125, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, podle sněmovního tisku 509, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 260. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 260, přítomno 155, pro 127, proti 2. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP