(10.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Paní kolegyně Weberová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Musím říci, že na rozdíl od svých předřečníků já vítám tuto novelu a očekávám od ní, že přece jenom pomůže změnit současný stav, který není v žádném případě ideální.

Pokud bych se měla vyjádřit k té části novely, která se týká přesunutí rozhodování na soudní exekutory, tak já se příliš neobávám toho, že by došlo k nějakému výraznému zhoršení práv povinných v exekučním řízení, protože skutečně v dnešní době rozhodování, které bylo děleno mezi soudní exekutory a soudy, bylo do značné míry neefektivní. V současné době dochází k tomu, že výkony rozhodnutí, resp. exekuce, se kvůli tomuto prodlužují a v podstatě mnohdy zablokují a věřitel v podstatě nemá šanci se svého práva, kterého se v nalézacím řízení horko těžko domohl, potom nemá bohužel v krátké době možnost toto své právo realizovat. Já si tedy od této novely slibuji, že dojde k zefektivnění exekucí.

Co jsem měla možnost diskutovat se soudci, tak většina tuto novelu vítá, protože sami soudci říkají, že ve věcech exekucí rozhodují opravdu pouze formálně a tyto věci jim v podstatě přidávají tolik vlastně mechanické práce, o které by skutečně, myslím, nemuseli rozhodovat přímo soudci. Navíc si myslím, že samozřejmě je potřeba dohlédnout na to, aby novela obsahovala samozřejmě kontrolní mechanismy nad exekutory. Myslím, že obecně stav se již pomalu lepší, ale je nutno práci exekutorů kontrolovat tak, aby nedocházelo k excesům, tak jak jsme toho byli svědky v minulé době.

Co by mohlo být asi problémem, je cena exekucí, protože samozřejmě exekuce prováděné výkonem rozhodnutí u soudu jsou levnější než exekuce prováděné soukromými exekutory, nicméně musím říci, že efektivita exekucí zavedením soukromých exekutorů výrazně vzrostla. Samozřejmě, že tam, kde dlužník nic nemá, ani exekutor nic nebere, ale to už je věc faktická.

Domnívám se, že by nebylo možná ani od věci se zamyslet třeba i nad počtem exekutorů a nad možností, jak by bylo možné posílit jejich počet tak, aby exekuce skutečně mohly být efektivnější.

Ještě malou poznámku k výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí. Myslím si, že tato novela napomůže k tomu, aby i zde se zefektivnil výkon rozhodnutí. Z praxe mám velice neblahé zkušenosti s výkonem rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to i v rámci exekucí, kdy právě tím, jak dochází k ping-pongu mezi exekutorem a soudem, se řízení neúměrně prodlužuje a věřitel se svého práva dočká někdy až za velice, velice dlouhou dobu.

Takže doufám, že tento zákon budeme mít možnost projednat ještě podrobně v ústavněprávním výboru, a poprosila bych kolegy, aby jej propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Weberové. Ptám se zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Jsou před námi návrhy na hlasování. Nejprve paní poslankyně Nedvědová navrhuje zamítnutí tohoto návrhu. Pokud neprojde zamítnutí, navrhuje vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování.

Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu, abychom mohli tato hlasování absolvovat.... Doufám, že již všichni stačili přijít.

 

Opakuji, že budeme hlasovat o návrhu, který přednesla paní poslankyně Marie Nedvědová, a je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování číslo 244. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 244. Přítomno 153, pro 56, proti 87. Návrh přijat nebyl.

 

Dále navrhuje paní poslankyně Nedvědová vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování číslo 245. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 245. Přítomno 154, pro 58, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji tedy hlasování číslo 246. Kdo souhlasí s přikázáním výboru ústavněprávnímu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 246. Přítomno 154, pro 142, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu.

 

Tím končím projednávání bodu 44, sněmovního tisku 537 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

 

Nyní prosím o slovo pana poslance Petra Tluchoře, aby nás informoval o výsledcích druhého kola volby. Týká se to bodu

 

107.
Návrh na volbu členů Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

 

Poslanec Petr Tluchoř: Paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola volby členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Bylo vydáno 147 hlasovacích lístků, 146 jich bylo odevzdáno, platných i neplatných. Pro pana Stanislava Devátého bylo odevzdáno 75 hlasů, pro pana Jana Kudrnu 35 hlasů, pro pana Miloše Rajchrta 36 hlasů a pro pana Prokopa Tomka 73 hlasů. Pro zvolení bylo nutno 74 hlasů. Byl tedy zvolen pouze Stanislav Devátý a tím volba končí.

Na závěr vám chci pouze říci, že tam bylo ještě asi deset hlasů těch, kteří sice vyjádřili vůli volit pana Devátého a Tomka, nicméně nevyplnili hlasovací lístek podle předepsaných pravidel, to znamená, nezakřížkovali dvojku a trojku před jmény ostatních kandidátů. Bohužel, volební komise nemohla uznat tyto hlasy jako platné, a proto druhý z kandidátů nebyl zvolen. Tímto volba končí.

Upozorňuji, že poté, co zasedne organizační výbor a svolá únorovou schůzi Poslanecké sněmovny, volební komise vyhlásí lhůtu, aby bylo možné na únorové schůzi provést volbu. Děkuji pěkně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP