(12.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Současně také platí, že na základě této novely ústavy nedojde k nějakému hromadnému odvolání a novému jmenování členů Bankovní rady, to znamená, bude pokračovat kontinuální způsob obměny členů Bankovní rady, který je rozložen do celé řady let. To znamená, tento způsob jmenování nemůže žádným způsobem změnit charakter fungování Bankovní rady v příštích letech, protože bude pokračovat mandát členů Bankovní rady, kteří byli jmenováni současným prezidentem. A v neposlední řadě Česká národní banka nemá žádné pravomoci, které by mohly ovlivnit výši deficitu veřejných rozpočtů České republiky a výši veřejného dluhu. Tyto parametry jsou v kompetenci vlády a Poslanecké sněmovny, nikoliv České národní banky.

Nicméně cítím jako důležité připomenout, že pokud jde o Českou národní banku a roli Bankovní rady, neřešíme zde jenom odpovědnost za měnovou politiku, ale řešíme zde také odpovědnost za regulaci všech finančních institucí, které jsou registrovány a působí v České republice. Bankovní rada stojí v čele dozoru nad bankami, pojišťovnami, podílovými fondy, penzijními fondy, burzou, prostě je to vrcholový dozorový orgán nad finančními institucemi, které spravují stovky miliard korun v naší zemi. My jsme přesvědčeni, že je důležité zavedením prvku kontrasignace posílit nezávislost jmenování členů vrcholného orgánu České národní banky, protože k jejich jmenování bude potřeba souhlasu minimálně dvou ústavních činitelů namísto současného souhlasu jednoho ústavního činitele. Čili princip čtyř očí vnímáme jako významnou pojistku proti tomu, aby se například některá z finančních skupin pokusila formou, cestou tlaku na prezidenta republiky dosáhnout jí příznivých změn ve vedení tohoto významného orgánu dozoru nad finančním trhem. Tady se domníváme, že ten tlak může být účelně rozložen mezi prezidenta republiky a Senát, popřípadě mezi prezidenta republiky a předsedu vlády, a i z tohoto důvodu pokládáme za svoji povinnost tento návrh předložit právě v souvislosti s tím, že projednáváme otázku přímé volby prezidenta republiky.

To jsou tedy tři - a pouze tři - pozměňující návrhy, které předkládá Česká strana sociálně demokratická v této fázi debaty o ústavní změně. My jsme přirozeně měli představu o mnohem širší změně ústavy, která by byla logická, odůvodněná v situaci, kdy přistupujeme ke změně způsobu volby prezidenta republiky, ale jsme připraveni a činíme tak v zájmu snahy o dohodu o získání ústavní většiny jak tady ve Sněmovně, tak ale i v Senátu Parlamentu České republiky, tak jsme omezili rozsah návrhu, který v této fázi debaty předkládáme, pouze na tyto tři podstatné a důležité změny.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já bych rád požádal o podporu těchto tří návrhů, které předkládá sociální demokracie. Jsem přesvědčen, že se v případě, že by tyto tři návrhy byly přijaty, výrazně usnadní cesta projednání tohoto návrhu, k rychlému projednání tohoto návrhu tak, abychom se co nejdříve už tady mohli začít zabývat prováděcími zákony, které by zajistily, že už příštího prezidenta republiky budeme volit přímo. Česká strana sociálně demokratická je připravena tak jako v minulých letech, tak jako vždy počínaje rokem 1992, hlasovat pro prosazení přímé volby prezidenta republiky, a to na základě promyšlené, kvalitní a odpovědné novely ústavy naší země. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále je přihlášena do podrobné rozpravy paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím, na konci debaty ještě pan ministr Jiří Pospíšil avizuje, že bude chtít vystoupit. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nechci této chvíle zneužívat k tomu, abych ukazovala na toho, kdo chce přijmout volbu méně, kdo chce přijmout volbu více. Chci naopak využít této chvíle k tomu, abych poděkovala. Abych poděkovala všem, kteří se poslední rok podíleli nejen na tvorbě vládního návrhu, včetně ministra Pospíšila, ale i na tom velkém posunu, ke kterému jsme podle mého v tuto chvíli dospěli. Doufám, že neděkuji předčasně. Nicméně děkuji tímto jak členům koalice, tak opozici. Děkuji i zástupcům Senátu, kteří se včera zúčastnili jednání. A já velmi doufám, že i přes rozdílné názory a i přes to, že je v řadách členů - i v řadách vládní koalice, kteří nejsou ztotožněni s tím, že přímá volba je lepší než volba nepřímá, je to přístup zcela legitimní, já jim o to více děkuji za ten konstruktivní přístup. Doufám, že se nad tímto tématem budeme moci shodnout, a doufám, že ukážeme, že politici jsou schopni shody nejen na tomto tématu. Ještě jednou děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní místopředsedkyni vlády Karolíně Peake. O slovo žádá ještě pan kolega Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi ještě technický dodatek, abych v souladu s novou procedurou, kterou zde uplatňujeme pro předkládání pozměňujících návrhů, uvedl, že tento písemný pozměňující návrh byl předložen pod číslem 146. Vzhledem k tomu, že zde není přítomen zpravodaj, tak jsem předložil dvě kopie, jednak paní předsedkyni, jednak panu ministrovi. Děkuji. (Zpravodaj poslanec Tejc stojí u svého místa. - Smích.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan zpravodaj je tady, pan kolega Tejc, jen jste ho možná neviděl, ale předám mu tuto kopii.

Ptám se nyní - ještě chce někdo v podrobné rozpravě? Pan kolega Polčák, na závěr rozpravy avizuje ještě vystoupení ministr Pospíšil. Pan kolega Stanislav Polčák, prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážení kolegové a kolegyně, pokud jde o pozměňující návrh, budu se bavit pouze k tomu, co zde předkládá pan předseda ČSSD. Mimo úvodní poznámku, kdy musím poukázat na to, že původní návrh ČSSD obsahoval celou řadu institutů, které nebyly podle našeho názoru slučitelné s tím pojetím ústavněprávní volby, přímé volby prezidenta republiky, obsahoval možnost odvolání prezidenta republiky a vymezení toho volebního mechanismu bylo trochu jiné, tak meritorně chci říci, že v tom mezidobí, kdy byl tento návrh ČSSD odmítnut, tak i ČSSD s námi pracovala na zavedení přímé volby prezidenta republiky. Rozhodně tento čas nebyl promarněn, to bych chtěl říci na úvod svého vystoupení. Pan předseda Sobotka by tímto trošku i popřel práci svých kolegů - pana dr. Křečka a dr. Tejce - právě v tom, že by si myslel, že všichni byli nečinní. Tak to určitě nebylo. Takže od té doby, kdy byl předložen návrh ČSSD a kdy byl touto Sněmovnou zamítnut, jak vláda, tak ani zástupci ČSSD rozhodně v této věci nečinní nebyli. A myslím si, že ten návrh, tak jak přišel a je na stole nyní ve druhém čtení, je v pravý čas na pravém místě. Myslím si, že teď je příležitost pro tuto Sněmovnu, aby se s tím návrhem vypořádala.

Pokud jde o samotné předložení těch pozměňujících návrhů, tak jak bylo avizováno, já musím říci, že již ta skupina pracovní, která se scházela, učinila velký krok vpřed, protože jsme se shodli na volebním mechanismu, na celé řadě technikálií, které nedosahují třeba i mediální zajímavosti, ale to, co dnes je na stole, je podle mého názoru velmi dobrý kompromis, pokud jde o samotné ustanovení prezidenta republiky tím přímo voleným mandátem.

Problematickým se jeví tedy poněkud vymezení kompetencí, protože ze strany ČSSD je namítáno, že ty tři další okruhy v tom návrhu chybějí. Já bych chtěl říci za TOP 09 a Starosty, že my jsme opravdu schopni a ochotni podpořit v zásadě všechny tři podmínky, které zde byly vzneseny. To znamená jak otázku abolice, která skutečně je do jisté míry významným vkročením pana prezidenta do pravomoci výkonné moci. Uvědomme si, že v případě abolice nedochází k vydání pravomocného trestněprávního odsuzujícího rozsudku, ale dochází k tomu, že je vedeno trestní stíhání, které nemá žádný daný výsledek, a již v tom trestním stíhání prezident republiky podle české ústavy může sám o sobě rozhodnout, že takovéto trestní stíhání zastaví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP