(12.00 hodin)
(pokračuje Šincl)

Dovolte mi krátkou důvodovou zprávu. Navýšením objemu určeného na podporu konkurenceschopnosti filmové produkce v navrhované výši Česká republika zvýší svoji konkurenceschopnost v soutěži s ostatními státy, jako je Maďarsko, Německo, Velká Británie a podobně, u realizací velkých filmových projektů. Současně tím dojde i k posílení podpory domácí filmové produkce. Jde o podporu odvětví, ve kterém Česká republika stále dosahuje světové úrovně. Navíc zde nedochází k přímému zatížení výdajové stránky státního rozpočtu a ani k dopadu na cash flow státních financí. Pobídky konkurenceschopnosti filmového průmyslu lze totiž čerpat až zpětně, po provedení řádného auditu uznatelných nákladů, a vztahují se pouze na služby a materiál pořízené a realizované v České republice.

Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šinclovi. Prosím paní kolegyni Annu Putnovou.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych se vyjádřit ještě k rozpočtu v podkapitole vysokého školství.

Jak už tady opakovaně zaznělo, školský výbor přijal dvě usnesení, která se týkají rozpočtu vysokých škol. To první znamenalo požadavek na navýšení 1,2 mld., jak už tady zaznělo, a to druhé usnesení souvisí s diverzifikací vysokých škol.

Často mluvíme o kvalitě vysokých škol, hovoříme o potřebě zvyšovat především úroveň těch vysokých škol, které mají šanci uspět v té náročné konkurenceschopnosti. Jedním z opatření, která by byla po delší době konkrétním opatřením, je přispět do rozpočtu těch vysokých škol, které splňují parametry kvalitních, perspektivních a konkurenceschopných vysokých škol. Takový program existuje dnes na Ministerstvu školství, jmenuje se Program excelence a zahrnuje dvě kritéria - výzkumné výsledky a počet úspěšných doktorandů. Proto si dovoluji rozšířit pozměňovací návrh pana poslance Béma, aby prostředky, o které bude navýšena podkapitola vysoké školy, byly rozděleny na základě Programu excelence. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. To byla poslední přihláška, kterou jsem měla do podrobné rozpravy v rámci druhého čtení státního rozpočtu na rok 2012. Zeptám se ale pro jistotu, zda se ještě někdo chce přihlásit do této podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Končím tedy druhé čtení sněmovního tisku 498.

 

Budeme se věnovat bodu, který jsme zařadili dnes jako druhý na náš program. Je to bod číslo

 

13.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Prosím vás o malou chvilku strpení, protože pan ministr Pospíšil je přítomen - a právě přichází. Požádám ho, aby tento návrh z pověření vlády uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil (Hovoří zadýchaně:) Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl ve druhém čtení novelu ústavního zákona, který byl představen. Cílem tohoto zákona je zavést do českého ústavního pořádku přímou volbu prezidenta. (V sále je rušno.)

Tato novela byla mnohokrát mediálně debatována, tak já pouze shrnu, že předmětem a cílem této novely je zavést dvoukolovou volbu, kdy do druhého kola postupují nejvíce úspěšní dva kandidáti z kola prvého. Systém volby by tedy byl obdobný -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte. Dámy a pánové, prosím o klid v jednací síni. Slovo má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, abychom se věnovali projednávanému tématu. Všechna ostatní témata prosím projednávejte mimo jednací sál.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Systém volby by tedy byl obdobný, jako když je volen Senát Parlamentu České republiky.

Co je důležité vedle samotné volby, procedury volby. Novela obsahuje také posílení odpovědnosti prezidenta republiky. Byla vedena velká debata, jaká forma odpovědnosti má být součástí českého ústavního pořádku. My se domníváme, že by měla být zachována základní zásada, že prezident je v zásadě neodpovědný z výkonu svého úřadu, a že pokud má být posílena jeho odpovědnost, pak by neměla mít trestněprávní charakter v průběhu výkonu jeho funkce, ale spíše ústavněprávní charakter. Proto také novela rozšiřuje odpovědnost, ale pouze v té ústavněprávní rovině. Do budoucna by prezident neměl být odpovědný pouze za protiprávní jednání v podobě velezrady, ale i za jiné hrubé porušení ústavy či obecně ústavního pořádku. V této rovině v tomto návrhu se autoři inspirovali z německé právní úpravy, z německé ústavy, která právě zná takovouto ústavněprávní odpovědnost prezidenta.

V případě, že prezident hrubě poruší ústavu, pak může být podán podnět Ústavnímu soudu a ten danou věc posoudí. Trestem může být zbavení mandátu prezidenta. Návrh dále podrobně upravuje procesní aspekty, to znamená kdo podává takovýto návrh - je to Senát -, za jakých okolností, a dochází ke změně, že k tomu, aby Senát podal takový návrh, potřebuje souhlas Sněmovny.

Dámy a pánové, tolik stručné představení návrhu. Dodám ještě k proceduře, že návrh byl projednán v ústavněprávním výboru, který nepřijal usnesení, tedy ani doporučující usnesení, k tomuto tisku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Jiřímu Pospíšilovi a upozorňuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 415/1. Nyní požádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce o slovo. Zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli se nacházíme ve druhém čtení. Podle mých informací byly podány pozměňovací návrhy pouze panem poslancem Sobotkou, a jakmile bude ukončeno druhé čtení tohoto návrhu zákona, tak samozřejmě můžeme jak v této obecné rozpravě, tak případně ve třetím čtení diskutovat o těchto pozměňovacích návrzích. Zatím nemám povědomost o žádných jiných pozměňovacích návrzích, které by měly být podány elektronicky podle nového systému, který byl zaveden od 1. prosince.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto se nejprve ptám, zda se hlásí někdo do obecné rozpravy, protože mám informaci poslaneckého klubu ODS, že by chtěl před ukončením obecné rozpravy přestávku pro jednání poslaneckého klubu. Jak to uděláme?

Prosím, slovo má pan předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Po upřesnění bychom si vzali tu přestávku před ukončením podrobné rozpravy. To znamená můžeme normálně obecnou ukončit, může začít podrobná a před ukončením podrobné rozpravy bych požádal o přestávku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanjurovi a znovu se ptám. Přihláška do obecné rozpravy? Není žádná, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do ní je přihlášen pan poslanec Bohuslav Sobotka jako první a zatím jediný. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP