(11.40 hodin)
(pokračuje Konečná)

Já bych za to chtěla zčásti poděkovat, ale z druhé části upozornit na to, že možná dnes ještě nejsme před tak obrovským problémem, ale v příštím rozpočtu, pokud by vyšel střednědobý výhled, nedej bože, v roce 2014 bychom opravdu reálně stáli před tím, že tady budeme mít ministerstvo, které se sice bude jmenovat Ministerstvo životního prostředí, ale s životním prostředím nebude schopno dělat vůbec nic, protože na to prostě nebude mít ani korunu, zvlášť pokud si odečteme peníze, které nám na toto ministerstvo tečou z evropských fondů a které bezpochyby minimálně na nějaký čas skončí po konci rozpočtového období 2013. Tak jenom mi dovolte toto upozornění.

A teď v souvislosti s usnesením výboru pro životní prostředí, tak jak ho tady kolegové Zemek a Šarapatka již zčásti citovali, to znamená, že výbor nejenom že navrhl o 80 milionů navýšit Program péče o krajinu, ale také doporučil a podpořil, nicméně rozpočtový výbor neschválil, o 15 milionů posílit rozpočet České inspekce životního prostředí. To je přesně to, na co jsem upozorňovala na začátku toho, co jsem tady říkala. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud nebudeme mít kontrolní mechanismy, tak si můžeme schvalovat zákony, jaké chceme. Pokud nebudeme mít organizaci, která tyto zákony bude vymáhat, bude kontrolovat velké podniky, ale i malé znečišťovatele, pokud nebudeme mít instituci, která bude nezávislá a zároveň věrohodná a hlavně odborně zdatná, a dneska pracovníci České inspekce životního prostředí jsou opravdu na úrovni těžce podprůměrného platu, možná poloviny podprůměrného platu, který berou, a my po těchto lidech chceme, aby nám kontrolovali obrovské podniky. Každý z nich, kdo je trošku schopný, do tohoto velkého podniku nastoupí. Říkám vám to, tak jak to je, protože prostě ho přeplatí, a na České inspekci životního prostředí dochází k tomu, že nejenom že se jí snižuje počet lidí, ale snižuje počet odborníků. A pokud my se tady budeme bavit a budeme se bavit i tuto schůzi o novele zákona o ochraně ovzduší a dalších, tak si myslím, že pokud chceme, aby tento zákon prostě byl platný a zároveň vymahatelný, tak musíme navýšit rozpočet kapitoly České inspekce životního prostředí tak, aby mohlo dojít k tomu, že i pan ředitel České inspekce si navýší počet svých lidí, že je bude schopen správně ohodnotit a že tito lidé budou schopni vykonávat kontrolní funkci za nás, resp. kontrolní funkci námi svěřenou.

A proto mi dovolte, abych navrhla v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí ve výdajovém okruhu organizační složky státu, běžné neinvestiční výdaje na rok 2012, navýšit tuto kapitolu o 15 milionů z vépéesky z ostatních výdajů, položky datové schránky, a to právě na činnost České inspekce životního prostředí. Tato organizace je dlouhodobě podfinancovaná, a pokud si tady chceme celý rok přijímat zákony, které říkají, co všechno by měl nejenom aparát ministerstva, ale i jeho orgány kontrolovat, tak především musí mít zaplacené, musí mít lidi na to kontrolování. Pokud je mít nebudou, tak si to tady sice přijímat můžeme, ale bude nám to úplně k ničemu, protože každá z velkých firem, každá z velkých organizací z toho bude mít a z nás bude mít potažmo jenom srandu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Václav Klučka je dalším přihlášeným, po něm pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já především jsem rád, že znovu mohu tady za tímto řečništěm mluvit, protože celkem složitá nemoc a stav mi neumožnily vás tady vidět skoro čtyři měsíce. Takže tomu jsem rád.

Státní rozpočet České republiky je velmi důležitá záležitost, která ovlivní bezpochyby život celé společnosti. To si všichni jistě uvědomujeme. Já vás chci varovat před jednou skutečností. Chci vás varovat před tím, jaký je stav v oblasti Ministerstva vnitra, jaký je stav u české policie, jaký je stav u Hasičského záchranného sboru. Vy všichni se můžete o tomto stavu přesvědčit návštěvou na nejbližších odděleních policie či návštěvou u Hasičského záchranného sboru. Tam se dozvíte skutečnosti, které doprovázely rok 2011. Tam se taky rodily nápady toho, jak některé věci zlepšit pro rok 2012. A já musím říct, že to jsou nápady, které svým způsobem můžete najít i v koncepci, bezpečnostní koncepci České republiky, která byla vládou schválena a má doprovázet vývoj v oblasti vnitřního pořádku v České republice. A já musím říct, že ani našemu výboru, ani ministrovi vnitra se nepodařilo přesvědčit ostatní ministry a Ministerstvo financí především o tom, že ten stav, kterým se snižuje akceschopnost, reaktivita jednotlivých bezpečnostních složek je skutečně vážný. Že tento stav už není schopen v mnohém řešit bezpečnostní rizika českého státu. Já vás chci před touto věcí varovat, že opravdu je nesmírně důležitá a týká se každého občana v tomto státě.

Takže mi dovolte, abych nejdříve navrhl usnesení, kterým bychom navýšili rozpočtové prostředky kapitoly 314 Ministerstva vnitra v oblasti provozních a investičních nákladů Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru o částku 2 miliardy korun snížením kapitoly 396 Státní dluh.

Závěrem mi dovolte ještě jednu malou noticku. Včera jsme rozhodli o zrušení výboru, který byl spojeným výborem bezpečnosti a obrany. Dali jsme základ vzniku nových dvou výborů. Mě skutečně trápí, že v čele jednoho výboru bezpečnostního bude člověk, který byl ministrem vnitra a který je schopen i v současnosti kritizovat práci tohoto výboru, že nebyl funkční, proto musí být rozložen. On používá slova, která jsme používali na začátku volebního období. Jak je to možné? Jak tento člověk bude moci obhajovat potřebu skutečně Ministerstva vnitra, jak bude moci kontrolovat věci na Ministerstvu vnitra, když takto hovoří? Když takto hovoří o práci výboru, ve kterém se zúčastňoval jako ministr. Kdyby byl dobrým ministrem, tak by tam ještě byl!

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Prosím nyní pana kolegu Ivana Ohlídala. Dalším přihlášeným je pan poslanec Pavel Bém. Slovo má pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci předložit jeden pozměňovací návrh, který však musím stručně uvést.

Na posledním zasedání školského výboru se tento výbor usnesl na tom, že podá pozměňovací návrh na posílení kapitoly 333, to znamená kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve prospěch podkapitoly vysoké školy. Bohužel v tom usnesení tohoto navrženého pozměňovacího návrhu bylo provedeno špatně tzv. vybilancování. To znamená byla špatně uvedena kapitola, ze které by se tato částka měla vzít. Proto si dovoluji provést nápravu tohoto pozměňovacího návrhu a předkládám ho v této formě.

Navrhuji, aby ve státním rozpočtu pro rok 2012 byla posílena podkapitola vysoké školy v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o částku 1,2 miliardy korun a aby o tuto částku byla snížena kapitola 396 Státní dluh, a to konkrétně v položce úrokové náklady.

O tuto částku by se podle mého názoru měly zvýšit běžné náklady pro vysoké školy, protože kdyby k tomu nedošlo, tak by došlo naprosto ke krizové situaci na veřejných vysokých školách. Došlo by k omezení základu činnosti těchto vysokých škol, především v oblasti vzdělávací činnosti. Některé vysoké školy by musely začít propouštět učitele, jiné vysoké školy by musely omezovat výuku. Jistě by byla na všech vysokých školách veřejného charakteru snížena celkově kvalita výuky. Tomu samozřejmě je třeba za každou cenu zabránit. Proto jsem tento pozměňovací návrh jakýmsi obnoveným způsobem podal.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP