(18.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Přivolávám naše kolegy. Jsou zde dvě námitky proti postupu předsedající. Odhlásila jsem vás na žádost z pléna. Prosím, abyste se přihlásili.

Pan kolega Opálka, prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Paní předsedkyně, aby to nevypadalo, že tady honíme své kolegy, zeptám se přímo, jestli budu připuštěn se svou třetí přihláškou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne, v žádném případě.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Prosím vás pěkně, přihlásil jsem se k sněmovnímu tisku 315. Hovořil jsem ke dvěma důchodovým. Nebudu připuštěn k třistapatnáctce?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Prohlašuji, že zpravodaj nemá právo ani přednostního vystoupení. (Potlesk z řad KSČM.) To určitě řídící ví, kdo je k čemu zpravodajem. (Potlesk pokračuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže prosím nyní hlasování o námitce, která zde zazněla. Ještě pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem včera prosil kolegy, kolegyně z opozice, aby se nenaváželi do řídících. Je hrozně jednoduché být v sobotu doma a v neděli chtít, aby řídící schůze zpaměti věděl 14 zpravodajů. Styďte se, máte říci, že máte mluvit jako zpravodaj, a samozřejmě dostanete slovo. (Potlesk z řad koalice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat o námitce, která zde byla vznesena dvakrát.

Pan kolega Opálka chce teď vystoupit. Prosím. (Projevy nespokojenosti s řízením schůze. Hlas: Kde to jsme? V Reichstagu?)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane kolego Stanjuro, prostřednictvím předsedající, já jsem byl doma naposledy 23. 10. Od té doby jsem doma nebyl, takže to jenom k tomu. A své přednostní právo jsem nechtěl uplatňovat dopředu, ale v řadě, což normálně zpravodaj dělá vždy i u toho stolíku. Takže jsem neporušil nic. Já nejsem zpravodajem k bodu 101.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego - teď ještě faktická poznámka, pan poslanec Vojtěch Filip. Paní poslankyně Lesenská potom.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, pokud připustíme hlasování o tom, zda smí, nebo nesmí vystoupit zpravodaj, tak jsme se ocitli na úplně jiné půdě. (Výkřiky z pléna z různých míst v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde námitka proti postupu předsedající, kterou vznesl pan poslanec Šincl, poté pan poslanec Sklenák.

Zahajuji hlasování číslo 316. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou proti postupu předsedající. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 316, přítomno 124, pro 48, proti 74. Námitka přijata nebyla.

 

Nyní prosím o slovo pana poslance Miroslava Váňu. - Pardon, ještě pan kolega Stanjura. A paní poslankyně Lesenská.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, měli jsme hlasovat o dvou námitkách, zatím jsme hlasovali pouze o jedné. Takže bych poprosil o hlasování o té druhé námitce, ať na to hlasování nezapomene. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Takže jednou - a paní poslankyně Lesenská, prosím.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Já bych se jenom chtěla přidat k tomu bloku hlasování, protože i já jsem chtěla vystoupit k dalším tiskům, a to k tisku 372, a nebylo mi to umožněno. Takže vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže první hlasování bylo o námitce pana poslance Šincla. Nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Sklenáka.

 

Zahajuji hlasování číslo 317. Ptám se, kdo je pro námitku, kterou vznesl pan poslanec Sklenák proti postupu předsedající. Kdo je proti tomu?

Hlasování číslo 317, přítomno 128, pro 49, proti 75. Námitka přijata nebyla.

 

Nyní námitka paní poslankyně Lesenské.

Zahajuji hlasování číslo...

 

Ještě - pardon - pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Aby bylo jasno, o čem hlasujeme, já bych poprosil paní kolegyni Lesenskou prostřednictvím paní předsedkyně, aby řekla kromě čísla tisku i název toho tisku. Děkuji. Já si z hlavy nejsem schopen vybavit, co je tisk 372. Děkuji.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Vážený pane předsedo klubu ODS prostřednictvím paní předsedající, týká se to bodu 90, hmotná nouze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 318.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce?

Hlasování číslo 318, přítomno 128, pro 48, proti 75. Námitka přijata nebyla.

 

Prosím pana poslance Miroslava Váňu. Pan kolega Rykala ještě? Prosím. Faktická poznámka - promiňte, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Já využiji, paní předsedkyně, toho, že je plná Poslanecká sněmovna. Rád bych v této rozpravě ještě vystoupil k sněmovnímu tisku 411, což je návrh zákona, kterým se mění zákoník práce. Dále bych rád vystoupil ke sněmovnímu tisku 315, což je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále bych rád vystoupil ke sněmovnímu tisku 372, což je návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o státní sociální podpoře a dalších souvisejících zákonů. Dále bych rád vystoupil ke sněmovnímu tisku 373, což je návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony. Rád bych, protože jsem se připravoval na zasedání Sněmovny, vystoupil i k tisku 405, což je návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Dosud jsem k těmto sněmovním tiskům nevystoupil. Žádám vás proto, abyste mi umožnila vystoupit k vráceným zákonům Senátem, protože čas, který mi tato Sněmovna vymezila, mi nedovolí k těmto tiskům podrobně vystoupit.

Zeptám se tedy, paní předsedkyně, zdali mi dovolíte vystoupit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne. Vyčerpal jste své přihlášky, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Takže já vám děkuji, alespoň že jsem se vás mohl na to zeptat. Proto, pokud se nemám šanci vyjádřit k těmto zákonům, a opravdu 20 minut mi nedalo možnost se k těmto zákonům vyjádřit, podávám námitku proti postupu paní předsedkyně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 319.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 319, přítomno 128, pro 49, proti 76. Návrh přijat nebyl.

 

Prosím tedy o slovo pana poslance Miroslava Váňu.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážená paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, nyní se vyjádřím k sněmovnímu tisku 373, zákon o zaměstnanosti. Je to opět další podraz na naše občany. Nad zákonem kroutí hlavou odborníci na aktivní politiku zaměstnanosti. Nad zákonem kroutí hlavou nejen odborná, ale i laická veřejnost. Naprosto se zde rezignuje na prosazování principů aktivní politiky zaměstnanosti. To, co dříve vykonával stát, teď mají dělat agentury práce. To jsou soukromé společnosti zaměřené na zisk. Dojde ke kšeftování s lidským neštěstím. Dojde ke kšeftování, když se lidé dostanou do situace, kdy ne z vlastního zavinění přijdou o práci. Za umístění nezaměstnaného budou agentury na trhu práce inkasovat peníze. Soukromé agentury budou krmeny penězi z Evropského sociálního fondu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP