(16.40 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Druhým krokem je stanovení věku odchodu do důchodu. S rostoucí střední délkou života a let prožitých ve zdraví je samozřejmě nutno akceptovat potřebu postupného zvyšování věkové hranice nároku na starobní důchod. Ale na rozdíl od triviálního postupného zvyšování věku odchodu do důchodu, které obsahuje vládní návrh, který pevně stanovuje věk odchodu do důchodu i dnešním novorozencům, my navrhujeme navázat dobu odchodu do důchodu na střední délku života v dobrém zdraví. Současně je třeba rozšiřovat prostor pro individuální rozhodnutí, kdy odejít do důchodu, a nechápat tento odchod jen jako jednorázovou záležitost, tj. náhlý přechod z plného zaměstnání do plného starobního důchodu. Už proto, že zmiňovaná střední délka života, nebo chcete-li naděje na dožití, se velmi podstatně liší v závislosti na socioekonomickém postavení člověka. Jako příklad si dovoluji uvést, že lidé, kterým je dnes 25 let, mají podstatně rozdílnou střední délku života v případě základního a vysokoškolského vzdělání. Muž se základním vzděláním, kterému je dnes 25 let, má podle České demografické společnosti naději na dožití 43 let, zatímco muž ve stejném věku s vysokoškolským vzděláním má naději na dožití o 19 let vyšší. U žen je tento rozdíl dokonce 22 let.

Třetím krokem je transformace dosavadního systému dobrovolného soukromého penzijního připojištění se státním příspěvkem. Dosavadní systém dobrovolného soukromého penzijního připojištění se státním příspěvkem je nutné transformovat tak, aby naplňoval cíl, pro který byl zřízen, tedy aby se stal významnou součástí skutečně vyplácených penzí. Vzhledem k omezenému prostoru se jen velmi stručně zmíním o některých opatřeních, která za tímto účelem navrhujeme přijmout.

1. Oddělit majetek účastníků spoření od majetku správců penzijních fondů.

2. Využít státní příspěvek pouze při čerpání na doživotní výplatu penzí, v opačném případě jej vrátit do státního rozpočtu.

3. Chceme motivovat pojištěnce progresivně rostoucí výší státního příspěvku ve vazbě na výši měsíční úložky.

4. Chceme motivovat zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům do těchto penzijních fondů přispívali více.

5. Navrhujeme prémiovat dlouhodobé spoření do těchto fondů v čase rostoucím koeficientem.

6. Navrhujeme uložit těmto fondům nabízet zvláštní penzijní plány pro penzijní připojištění zaměstnancům, kteří vykonávali po dlouhou dobu těžké fyzické práce a rizikové profese. V rámci těchto penzijních plánů by zaměstnavatelé přispívali povinně přibližně 3 % pojistného a z těchto zdrojů by se vyplácely řekněme překlenovací starobní důchody od 60 let do dosažení důchodového věku.

Čtvrtým krokem je nezbytné propojení důchodové reformy s dalšími součástmi sociálního systému, protože důchodové pojištění je spjato s mnoha dalšími součástmi sociálního systému, například s politikou zaměstnanosti, s politikou bytovou či vzdělávací, nicméně nejvíce s politikou populační a rodinnou. Tento týden jsme projednávali i zákon o státním rozpočtu, a upřímně řečeno, nechápu, že vláda navrhuje na aktivní politiku zaměstnanosti pouze osm setin procenta HDP, což je méně než polovina toho, co bylo na aktivní politiku zaměstnanosti vynaloženo v roce 2010 a asi 15krát méně než výdaje v okolních zemích.

Co se týče rodinné politiky, je třeba si uvědomit, že lidé, kteří se rozhodli mít děti, přispívají do důchodového systému nejen svými příspěvky do sociálního pojištění, ale i svojí péčí o budoucí plátce do tohoto systému. Sociální demokracie proto považuje za svoji prioritu důsledně a funkčně provázat důchodový systém s finanční a institucionální podporou osob pečujících o nezaopatřené děti tak, aby se zlepšil demografický vývoj. Mimo jiné navrhujeme zavést sdílení vyměřovacích základů pro výpočet důchodů u manželů a obnovit společné zdanění manželů pečujících o děti, nebo zavést změny v rodičovské dovolené tak, aby motivovaly muže převzít větší díl péče o děti.

Takže děkuji za pozornost. Snažil jsem se vám představu sociální demokracie popsat poněkud podrobněji a věřím, že teď už nebudou následovat žádné výhrady k tomu, že sociální demokracie nemá představu, jak by situaci řešila. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem vystoupí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl velmi poděkovat kolegovi Sklenákovi, že tady představil ty základní rysy, protože mi to dovoluje velmi jednoduše vysvětlit, proč tato představa sociální demokracie je naprosto nereálná. On tady řekl, že sociální demokracie by postupovala takovým způsobem, že by vyvedla invalidní důchody z pojistného systému. Vyvedení invalidních, sirotčích a pozůstalostních důchodů z pojistného systému znamená zvýšení nároků na výdaje státu z daňové oblasti řádově v částce sto miliard korun. Pro představu to znamená například zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o čtyři procentní body, anebo úpravy přímých daní takovým způsobem, že by absolutně zastavily jakoukoliv možnost rozvoje české ekonomiky. A vzhledem k tomu, že předpoklad vyvedení sto miliard z pojistného systému do nepojistného systému je nezbytný pro další opatření, která tady byla představena, tak je naprosto jasné, že toto je fikce, která v realitě je velmi těžko naplnitelná. Vyvedení invalidních důchodů z pojistného systému by znamenalo nutnost nalezení sto miliard korun z daňových výnosů státu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Technická nebo faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Mě mrzí, že debata byla takto omezena, protože já nechci zneužívat faktické poznámky a v podstatě ani nelze tímto způsobem teď rozvinout diskusi a o tomto se bavit. Bohužel já jsem svůj čas přidělený vyčerpal, nicméně jenom krátce zareaguji. Samozřejmě je to o tom, jak by se upravil parametricky průběžný systém, jakým způsobem by se nastavil systém tak, aby to neznamenalo to, co řekl pan ministr, že by se muselo nalézt dodatečně sto miliard. Nám jde o myšlenku, aby v důchodovém systému nebyly zahrnuty tyto důchody, aby byly mimo tento systém. Ale třeba bude příležitost to rozebrat na výboru nebo na nějaké jiné půdě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a jeho replika.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji. Já bych se jenom rád ujistil. Pokud tedy nebude potřeba těch sto miliard korun, tak to znamená, že se invalidní důchody zruší?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická - pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Samozřejmě, že ne! Těch sto miliard potřeba bude. Já jsem jen hovořil o tom, že chceme nastavit systém tak, aby vyplácení invalidních důchodů, vdovských a dalších bylo mimo systém poskytování důchodů starobních.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S řádnou přihláškou vystoupí pan poslanec Jiří Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Druhé moje vystoupení, paní předsedající, se týká zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Je to sněmovní tisk číslo 405 a bod pořadu schůze 93. Zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb a další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP