(16.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, první záporný efekt se dá vyjádřit slovy, která slýchávám u svých vrstevníků, a to: v 65 letech se na penzi netěšte. Podle průzkumů ze Spojených států amerických se došlo k překvapivým závěrům, které staví prodlužování věku odchodu do důchodu na hranici 65 let a výše do problematického světla. Ne tak problematickým je pro penzijní fondy, ale pro samotné důchodce. Statisticky je totiž dokázáno, že lidé kteří pracují až do 65 let, většinou předčasně umírají po dvou až třech letech po odchodu do důchodu. Naproti tomu lidé, kteří odešli do důchodu v 55 letech, si důchod užijí a často se dožívají až 80 let věku. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, promiňte, já požádám zejména kolegy z levé strany, aby vám umožnili klidnější vystoupení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Důvodem je skutečnost, že zaměstnání ve vyšším věku přinášejí fyzickou a psychickou zátěž vyvolanou tím, že na starší zaměstnance jsou kladeny stejné nároky jako na jejich podstatně mladší spolupracovníky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhým záporným efektem je ztráta časového prostoru potřebného pro komplexní socializaci dítěte. Můžeme použít synonymum výchova dítěte. Podstatou socializace dítěte je jeho uvedení prostřednictvím vztahů a citových vazeb do společnosti lidí. Pokud socializace proběhla skutečně komplexně, pak jde o člověka dobře obeznámeného s historickými kořeny, ze kterých vzešel. Takový jedinec pak nemá problém upřít jasný pohled do své budoucnosti, má komunikativní a vstřícné vlastnosti, které mu zabezpečují dobré a bezkonfliktní postavení ve společnosti. Socializací se formuje sociální a kulturní bytost, která se o samotě chová tak, jako by byla pod dohledem ostatních. A právě na tomto poli je nezastupitelná role prarodičů, kteří se již na každodenní shon mohou dívat s jistým nadhledem a jistým odstupem. Prarodičům už na nějaké minutě či hodince nezáleží, což jim umožňuje plně rozvinutou citovou i rozumovou komunikaci s vnoučaty. Komunikace ob jednu generaci je právě ta, která zůstává v dětské hlavičce zakódovaná tak pevně, že na vyprávění dědečka či babičky nezapomenou po celý život. Ano, zde je to důležité zapouštění kořínků do rodné hroudy, které se v dnešní uspěchané době pomíjí. Tím, že neustále prodlužujeme věk odchodu do důchodu, uzavíráme prarodičům tento prostor, který je velmi důležitý pro výchovu budoucích generací.

Pokud tedy neumožníme odejít do důchodu včas, pak prohrajeme dvakrát. Za prvé tím, že špatně provedenou důchodovou reformou nevyužijeme hlavní faktor, který je rozhodující z hlediska dostatku dětí v populaci. Za druhé se dočkáme toho, čeho se dočkala Amerika v 60. letech minulého století. Generace vychovávaná v rodině bez kořenů doslova negovala celý předcházející vývoj společnosti a zdánlivě neměnné hodnoty obrátila v jejich opak. V jejich výchově scházel prvek sounáležitosti s předcházejícími generacemi - jak se lapidárně říká, vztah k rodné hroudě.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem mi dovolte pouze připomenout projev pana prezidenta k letošnímu státnímu svátku sv. Václava. Pominu-li nešťastnou kritiku pana prezidenta vůči sociálnímu státu, osobně se mi líbil důraz pana prezidenta na nutnost dodržování tradičních hodnot ve společnosti, posilování vlastenectví a zejména posilování vztahů, vazeb uvnitř rodin.

Chci upozornit, že řešení důchodové reformy pouze z pohledu ekonomického, neřkuli pouze účetního, je cestou do pekel. Sociální pohled z hlediska socializace společnosti je nutný pro budoucí vývoj naší země zejména v době rozsáhlé globalizace světa a multikulturní společnosti. Mějme prosím na paměti, že se historie opakuje. Proto prosím hledejme i ve vašich reformách lidskost, spravedlivost a sounáležitost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci. Nyní má s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane kolego Seďo prostřednictvím předsedající, cítím hlubokou lidskou povinnost, ale také kolegiální povinnost, protože jsem vás bedlivě poslouchal, upozornit vás na příkrý rozpor mezi tím, co jste právě sděloval veřejnosti, a slovy vašeho předsedy Bohuslava Sobotky. Zatímco vy považujete parametrické změny v prvním státem financovaném průběžném pilíři, tedy posun věku do důchodu, za pro vás nepřijatelný a nežádoucí, on včera ve svém vystoupení řekl doslova: Ano, kdyby vládla sociální demokracie, prováděla by parametrické změny průběžného důchodového pilíře a měnila by, posouvala důchodový věk. Zatímco vy jste zpochybnil význam druhého pilíře důchodového připojištění, váš předseda Bohuslav Sobotka včera z tohoto místa prohlásil: Ano, sociální demokracie nezpochybňuje význam druhého pilíře.

Prosím, slaďte stanoviska sociální demokracie, nedopouštějte se schizofrenie. Veřejnost vám lépe porozumí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa se hlásí s faktickou.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já váženému kolegovi Doktorovi vaším prostřednictvím odpovím. On určitě dobře naslouchal, na druhé straně nenaslouchal až tak dobře. Co se týká posunu věku odchodu do důchodu, určitě je to jakási nutnost. Na druhé straně nemůžeme tento posun udělat do nekonečna. Prostě to je ten problém, který s touto reformou mám já. A myslím, že drtivá většina občanů této země.

A za druhé. Já vůbec nezpochybňuji význam doplňkového spoření, toho, které v současné době funguje. A já jsem také řekl, že naším řešením, a myslím si, že je to řešení sociální demokracie, je změna parametrů tohoto doplňkového důchodového připojištění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Dovolte mi, abych se i já před váženou Sněmovnou krátce vyjádřil k tisku č. 373, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zamítnuté Senátem. Jen pro zopakování je nutné zmínit, že Senát zařadil projednávání návrhu novely zákona o zaměstnanosti na 12. schůzi dne 13. října 2011.

Jsem přesvědčen, že zmiňovaný návrh novely zákona o zaměstnanosti prohlubuje již tak nízký sociální statut lidem bez práce. Dále zvyšuje sociální nerovnost jednotlivých skupin obyvatel. Podle posledních průzkumů agentur plných 71 % občanů se obává rostoucí nezaměstnanosti a ztráty zaměstnání.

Novela zmíněného zákona obsahuje změny, které velice negativně ovlivní životy uchazečů o zaměstnání, a dokonce hrubě zneužívají existenční tíseň lidí v hmotné nouzi. Jedním z nich je nařízená veřejná služba v rozsahu 20 hodin týdně již po dvou měsících registrace na úřadu práce. Ustanovení je rozšířeno o nejasný okruh institucí, u kterých bude možné veřejnou službu vykonávat. Nevymezení těchto dalších subjektů tak může vést ke zvýhodňování soukromých firem i k případnému zneužívání, vykořisťování lidí v tíživé životní situaci. Jinými slovy, stát nařizuje neplacenou práci lidem v nepříznivé sociální situaci, která bude podmínkou nejen pro přiznání pomoci v hmotné nouzi, ale i pro samotnou evidenci osob na úřadech práce, i v případě, kdy nebudou pobírat žádnou podporu od státu. Stát si tak vynucuje neplacenou práci od osob, které žijí na pokraji sociálního vyloučení, a přímo je vhání do švarcsystému, který na druhé straně chce tato novela znemožnit.

Nesouhlasím s problémovou změnou v definici vhodného zaměstnání, kdy pro uchazeče napříště bude vhodné každé zaměstnání, které mu dovolí vykonávat jeho zdravotní stav bez ohledu na dosaženou kvalifikaci, odbornou i pracovní erudici.

Nesouhlasím se skrytou privatizací celé oblasti zprostředkování zaměstnání, nákup zprostředkovatelských služeb od soukromých agentur. V žádném případě nepovede k úsporám vynaložených prostředků, ale k jejich enormnímu navýšení. Pokud stát bude hradit agentuře až 6 750 Kč za jedno zprostředkovatelské pracovní místo, budou náklady této činnosti několikanásobně vyšší než v současnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP