(10.30 hodin)

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pohledem na tabuli, na seznam rozpravy jsem zjistil, že jakkoliv jsem v této chvíli byl přihlášen já se svým vystoupením k bodu 88, sněmovní tisk 410, tak moje jméno z tabule zmizelo, a chci se zeptat, zda to je v souladu s pokračováním pokynu, který vydala paní místopředsedkyně Klasnová na vymazání třetích přihlášek do debaty?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, Poslanecká sněmovna schválila dvě vystoupení, přihlášky, které jsou v pořadí třetí, čtvrté a páté, mám tady u sebe na stolku.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji za informaci. V tom případě si dovolím vznést námitku, protože já jsem přesvědčen o tom, že jsem vyhověl ustanovení § 59 odst. 2, neboť jsem dvakrát vystoupil k téže věci, k tisku 412, nyní jsem chtěl vystoupit k tisku 410 - Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vznáším tudíž námitku proti vašemu postupu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O této námitce budeme hlasovat bezprostředně, ale ještě chce vystoupit pan kolega Jandák, nebude-li mít problém pan kolega Hamáček, že ještě vystoupí před tímto hlasováním pan kolega Jandák? (Neměl problém.) Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Je to jenom technická poznámka pro pana ministra. Dámy a pánové, já se musím, a možná i pro pana ministra, se vám svěřit ještě s jedním objevem z Wikipedie. Tam se totiž uvádí druhá možnost - pojem reforma se prý také používá pro speciální mlynářský stroj pro čištění krupice, takže mě zaujalo a napadlo mě, zda naše Sněmovna není takovým speciálním strojem, ve kterém se čistí krupice, resp. ve kterém poslanci, kteří ještě neztratili sociální cítění, marně házejí hrách na zeď. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní požádám Poslaneckou sněmovnu, až se dostaví naši kolegové, o hlasování o námitce proti mému postupu. Tuto námitku předkládá pan poslanec Jan Hamáček, týká se toho, že mu nebylo umožněno třetí vystoupení ve spojené rozpravě, kterou právě absolvujeme.

 

O této námitce rozhodneme v hlasování, které je před námi.

Zahajuji hlasování číslo 304. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Jana Hamáčka? Kdo je proti této námitce?

Hlasování pořadové číslo 304, přítomno 121, pro 43, proti 70. Tento návrh přijat nebyl.

 

Prosím tedy o vystoupení paní poslankyni Vlastu Bohdalovou. Ale hlásí se ještě paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Byla jsem přihlášena s technickou poznámkou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka paní poslankyně Orgoníková, prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se v podstatě připojuji k tomu, co zde říkal pan poslanec Hamáček, poněvadž jsem vystoupila k bodu číslo 87, zdravotní záchranná služba, tisk č. 406, potom k bodu číslo 96, veřejné zdravotní pojištění, a byla jsem přihlášena ještě k bodu číslo 98, důchodové pojištění, sněmovní tisk 412. K vystoupení k bodu číslo 98 jsem již nebyla vyzvána, ovšem domnívala jsem se, že po vyjádření legislativního odboru dojde ke změně, a poněvadž jsem pochopila, že k ní nedojde, vystupuji nyní a stejně tak jako pan poslanec Hamáček jednak žádám, abych byla připuštěna k rozhovoru zde v Poslanecké sněmovně (potlesk - smích), a sice k zákonu o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 412, bod 98. A pokud se tomu tak nestane, pak je to v rozporu s § 59 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Proto vznáším námitku proti postupu předsedající. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili námitka podobná, nebo stejná, která byla vznesena před malou chvílí. Opět o ní musí rozhodnout Sněmovna. Mám zde žádost na odhlášení, prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

O této námitce tedy rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 305.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou, která zde byla vznesena. Kdo je proti této námitce?

Hlasování pořadové číslo 305 přítomno 110, pro 41, proti 66. Tato námitka přijata nebyla.

 

Prosím nyní o slovo paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, která je přihlášena jako další do rozpravy. Ale ještě paní kolegyně Emmerová - s faktickou poznámkou? (Souhlas.) Prosím. A poté pan kolega Roman Váňa.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, rovněž já chci vznést námitku, protože jsem byla přihlášena k vystoupení číslo 3 k zákonu o zaměstnanosti, sněmovní tisk 373, a už jsem měla být na řadě a nejsem v seznamu na tabuli. Vznáším tedy námitku, děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 306.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 306 přítomno 113, pro 39, proti 67. Námitka nebyla přijata.

 

Pan poslanec Roman Váňa, prosím.

Ještě oznamuji, že pan kolega Michal Hašek má náhradní kartu č. 9.

Nyní má slovo pan kolega Roman Váňa.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, protože vysvětlení, které jste tady uvedla, že tedy byly vyřazeny další přihlášky do rozpravy, v tom případě musím také vznést námitku proti tomuto postupu, neboť jsem byl přihlášen do rozpravy k bodu číslo 90. Jak jistě víte, vystupoval jsem zatím pouze k bodu číslo 87 a i v tomto svém vystoupení jsem avizoval, že budu chtít vystoupit k dalším bodům. Není mi to umožněno, takže vznáším námitku proti tomuto postupu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to žádost o hlasování o námitce.

Zahajuji hlasování číslo 307. Kdo souhlasí s touto námitkou, která byla právě vznesena? Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 307, přítomno 114, pro 41, proti 70. Námitka přijata nebyla.

 

Paní poslankyně Dana Váhalová, prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, paní předsedkyně, vládo. Paní předsedkyně, v rozporu s § 59 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny mi bylo odepřeno vystoupit v rozpravě. Podle tohoto ustanovení jednacího řádu se Sněmovna může bez rozpravy usnést, že v téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Já jsem ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sněmovní tisk 373/4, bod 91, nemohla vystoupit, byla jsem vyřazena. Proto podávám námitku proti tomuto postupu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to námitka. Zahajuji hlasování číslo 308. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 308, přítomno 114, pro 41, proti 71. Námitka přijata nebyla.

 

V tuto chvíli již nemám žádnou další přihlášku k faktické poznámce. Ale hlásí se ještě pan kolega Alfréd Michalík, faktická poznámka, prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedkyně, důvody a paragrafy tady byly řečeny. Já jsem chtěl také vystoupit ještě k tisku 405, zdravotnické služby. Ale z přehledu, který jsme dostali k dispozici, je vidět, že jsem vyřazen. Je to podle mě porušení jednacího řádu Sněmovny a proti tomuto vyřazení i vašemu postupu tím pádem podávám protest. Žádám, abych byl zařazen. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 309.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 309, přítomno 115, pro 41, proti 72. Námitka nebyla přijata.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím nyní o vaše vystoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP