(21.20 hodin)
(pokračuje Hajda)

Já bych v souvislosti s tímto, poněvadž jsme časově omezeni, chtěl krátce poukázat na řešení, které se domnívám, že je důležité, ať je u vlády pravice, nebo levice, a je to otázka výběru daní. Podle našeho názoru a názoru Senátu nejsou vyčerpány možnosti daňových výběrů. Chtěl bych poukázat na to, že pan ministr financí Kalousek v neděli říkal v otázkách Václava Moravce, že předpokládá při nižším ekonomickém růstu výpadek 17 až 18 mld. korun. Já se domnívám, že při důsledném výběru by nemuselo docházet k žádným škrtům v rámci státního rozpočtu.

Já bych chtěl položit otázku, jak je možné například u nás, že v období, kdy daňový subjekt obdrží upozornění od finančního úřadu, že přijde kontrola, a poněvadž nemá čisté svědomí, tak skupina daňový poradce, advokát, notář dokáže během tří dnů převést majetek na nekontaktní osobu, a poněvadž byla zrušena za vlády Mirka Topolánka finanční policie, pracovníci finančního úřadu musí jet vypátrat nekontaktní osobu na Slovensko a podobně a zjistí, že mezitím majetek i finance jsou převedeny jinam. Jsme jediná země, která má tzv. nekontaktní osobu.

Dále, oficiální hodnocení šedé ekonomiky v České republice dosahuje 17,5 % DPH, to je 500 mld. korun. Pokud se týká tohoto, já bych připomněl, že i pravicová Sněmovna přispívá k vytváření šedé ekonomiky. Přednedávnem jsem zde probíral veterinární zákon. Do roku 2007 došlo v našem státě ke zrušení 350 provozů, drobných jatek a potravinářských provozů, které tzv. neodpovídaly hygienickým a veterinárním předpisům. Pokud jsme to udělali v rámci ochrany spotřebitele, s tím souhlasím, poněvadž je to asi správné, ale tady se odsouhlasily domácí porážky skotu, aniž by se omezil počet porážek nebo hygienické podmínky, stačí pouze ohlásit, že zabiju býka. Pokud se někdo domnívá, že je to pro domácí spotřebu, je to velký omyl. Je to právě proto, aby se maso dodávalo bez dokladů. K tomu bych chtěl ještě říci, že nejčastější dotaz, pokud vás někde neznají, v rámci České republiky, je: potřebujete doklad? Poněvadž ten doklad okamžitě mizí.

Dále bych chtěl říci další problém daňové problematiky. Dnes podle oficiální statistiky je v daňových rájích 11 500 firem z České republiky. My si budeme brát rukojmí důchodce na potraviny, rodiny s dětmi, a minimální daňový únik u těchto firem v daňových rájích, tak jak je vypočítán, je 14 mld. korun.

Domnívám se dále, že dlouhodobě hovoříme o boji proti korupci, ale neochota přijmout institut majetkových přiznání, jak o něm už dneska tady hovořil pan poslanec Jeroným Tejc, ale především otázka zavedení registračních pokladen je podle mě na pováženou, protože toto přispívá k tvorbě šedé ekonomiky. A v neposlední řadě je to otázka přímých daní, což je rozpor mezi levicí a pravicí, pokud se týká progresivního zdanění.

Takže, vážené dámy, vážení pánové, to jsou hlavní důvody, proč hospodářský výbor Senátu na základě těchto hlavních argumentů a následně i Senát Parlamentu České republiky zamítl návrh zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty.

Já chci jenom říci, paní předsedkyně, že věřím tomu, že pokud se řada návrhů Senátu zamítne, že aspoň u DPH dojde k souladu mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Janovi Hajdovi. A teď je tady faktická poznámka, pan poslanec Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl dát za pravdu panu senátorovi. On tady hovořil o tom, že řada lidí, řada domácností vyjíždí dnes už za hranice, aby nakupovala levné potraviny, kvalitní potraviny, nejenom z příhraničních oblastí, ale už i ze vzdálenějších oblastí jezdí do Německa, do Rakouska, protože se jim to prostě vyplatí. A pokud se zvedne DPH, spodní sazba na potraviny, z 10 na 14,5, na 17, tím spíše tam lidé budou jezdit a budou nakupovat, takže samozřejmě bude klesat i spotřeba u nás. Dneska se opravdu vyplatí, aby si lidé především z těch příhraničních oblastí do Německa zajeli. Dříve se jezdilo za elektronikou, která byla levná, dneska se jezdí pro potraviny. Když srovnáte potraviny, které nakoupíte v obchodních řetězcích u nás a nakoupíte třeba v tom Německu, tak je to nesrovnatelné. Bohužel neumíme asi také ochránit náš trh, aby tady byly kvalitnější potraviny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní požádám o slovo paní senátorku Alenu Dernerovou. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Dobrý pozdní večer. Vážená paní předsedající, pane premiére, vládo, poslankyně, poslanci, já vám teď stručně přednesu důvody zamítnutí návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Senátem.

Za prvé. Návrh zákona zrušuje zákon č. 20/1966 Sb. a zákon 160/1992 Sb., aniž by přejímal důležitá ustanovení obou zákonů. Ministerstvo zdravotnictví se návrhem zákona vzdává koordinační funkce ve zdravotnictví a současně se zbavuje odpovědnosti za rozvoj zdravotnictví a vlivu na tvorbu sítě zdravotnických zařízení. Všechna zdravotnická zařízení se nově zahrnují pod jeden všezahrnující anonymní pojem poskytovatel zdravotních služeb. Ruší se důležitá ustanovení o zdravotních zařízeních a o pravomocích ministerstva, tvorbě jednotných celostátních zásad pro uspořádání a rozvoj sítě zdravotnických zařízení. Ministerstvo by po schválení nového zákona již nemohlo ovlivňovat tvorbu sítě zdravotnických zařízení.

Za druhé. Návrh zákona zásadním způsobem omezuje dosavadní práva pacientů, zejména právo na kvalitní péči lege artis. Právo pacienta na péči podle posledních poznatků vědy má být omezeno ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, což znamená, že stejné zdravotní služby mohou být různými poskytovali zdravotních služeb poskytovány podle konkrétních podmínek na různé úrovni a faktická vymahatelnost nároku na kvalitní péči bude nulová, téměř nulová. Toto ustanovení je ve zjevném rozporu s čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně číslo 96/2001 Sb., která stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními standardy.

Za třetí. Občanům nebude umožněna svobodná volba lékaře. Nově bude umožněna pouze volba poskytovatele a zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele. Zákon ohrožuje péči o hospitalizované děti, protože poskytovatelé lůžkové péče již nebudou mít nově povinnost zajistit hospitalizaci všech dětských pacientů na samostatných dětských odděleních, ale jenom na samostatných pokojích.

Za čtvrté. Návrh zákona nepřípustným způsobem zasahuje do soukromí občanů v té nejcitlivější oblasti, jakou jsou informace o jejich zdravotním stavu a zdravotním stavu jejich rodinných příslušníků. Bez souhlasu občanů má být vytvářena obrovská databáze o veškerých údajích souvisejících se zdravotním stavem a onemocněních, způsobech léčby, sociodemografických a diagnostických údajích, osobní, rodinné a pracovní anamnéze pacienta, posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o poskytovaných službách, výkonu povolání nebo zaměstnání, o výkonu služebního poměru včetně propojení s veškerými identifikačními údaji pacienta včetně rodného čísla a veškerými identifikačními údaji všech lékařů, kteří péči poskytovali, včetně identifikačních údajů posledního zaměstnavatele pacienta. Tato databáze nemá na světě obdoby a znamená obrovský průlom do lékařského tajemství a obrovské riziko zneužití. Zákon neobsahuje žádné konkrétní vymezení, které konkrétní údaje by v databázi tohoto systému měly být obsaženy. Databáze může zahrnovat cokoliv, co se týká pacienta, jeho léčení atd. Ustanovení § 70 je tak obecné, že umožňuje pokrýt budoucí vytvoření jakékoli zdravotnické databáze. Ustanovení je zcela záměrně zpracováno tak, aby parametry databáze citlivých údajů pacientů, ale i osobních údajů lékařů a dalších subjektů, nebyly rozhodovány prostřednictvím zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP