(20.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní poslankyni Markové, která vystoupila se stanoviskem klubu KSČM.

Dámy a pánové, v průběhu vystoupení paní poslankyně Markové jsem dostala informaci o přítomnosti senátorů pověřených informovat Sněmovnu o průběhu projednávání zákonů v Senátu. Protože u návrhů zákonů vrácených a zamítnutých Senátem není účast senátorů nutná, o to více si jejich přítomnosti vážím. Všechny přítomné pány senátory a senátorky zde vítám. Postupně je požádám o jejich vystoupení. Dříve než se tak stane, hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní a pánové, já jen s faktickou poznámkou vzhledem k tomu, že jsem nemohl reagovat nijak v době nediskuse na některá vystoupení. Nechci si zvyknout na nechutné okřikování bez omluvy.

Za prvé, ani my nemůžeme zabránit vládní koalici, aby se znemožnila, a panu ministru financí to znemožnění také nemohu přát ani ho nějakým způsobem chránit vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme se rozhodli v tuto chvíli projednávat tyto návrhy zákonů. Uvidíme, jestli Ústavní soud bude aktivistický, jak tady vyzýval pan kolega Polčák, a nebo to budou soudci, kteří budou rozhodovat podle Ústavy České republiky.

A na závěr své faktické poznámky bych chtěl požádat pana předsedu vlády, aby on konkrétně se neoháněl legitimitou, protože legitimita je něco, co vychází z vůle občanů. A to pokřivení a rozdíl mezi volebními programy koaličních stran a vládním prohlášením, respektive realizací vládního prohlášení, je tak velké, že legitimita této vlády už je dávno pryč. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A nyní prosím pana senátora Miroslava Antla. Toho tu nevidím, ale pan senátor Jiří Dienstbier se jistě ujme i jeho role.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, nebo člene vlády, vážené poslankyně a poslanci, jak už bylo řečeno, měl bych tady za senátora Antla přednést zprávu se zdůvodněním stanoviska Senátu, proč tento zákon byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Přesto si na začátek nedovolím jednu poznámku.

Na začátku jste schválili, jak tady někteří naznačují, že máme časové omezení 10 minut. Je pravda, že k některým zákonům, které mají poměrně zásadní rozsah a zásadní význam, těžko můžeme sdělit v deseti minutách vyčerpávajícím způsobem důvody, proč se tak stalo, a seznámit vás s argumenty, které zazněly při projednávání v Senátu. Myslím si, že to není důstojné ve vztahu obou komor, a že se takto chováte k Senátu a jeho zástupcům, nepovažuji za vhodné. Je pravda, že to není nic proti omezením, která tady byla stanovena ve sloučené rozpravě. Myslím si, že demokracie vyžaduje dodržování demokratických pravidel a slyšení všech, kteří by měli být slyšeni.

Nyní se pustím k vlastní zprávě, původně zpracované senátorem Antlem.

Usnesením Senátu Parlamentu České republiky č. 325 na 12. schůzi konané dne 6. října 2011 k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů byl vrácen návrh tohoto zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů.

1. V § 1 na konci odstavce 2 doplnit věty: "Ředitelem může být jmenován občan, který vedle splnění požadavků stanovených zákonem upravujícím služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Ředitelem nemůže být jmenován ten, kdo byl v předchozích pěti letech příslušníkem Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky a nebo zaměstnancem České republiky zařazeným k výkonu práce v některém z těchto bezpečnostních sborů."

2. V § 69 odst. 1 slova "do 30. listopadu 2011" nahradit slovy "do 31. prosince 2011".

3. V § 71 odst. 2 až 4 vypustit a zároveň zrušit označení odst. 1.

4. V § 72 bod 2 vypustit. Následující body 3 až 18 označit jako body 2 až 17.

5. Za § 72 vložit nový § 73, který včetně nadpisu bude znít: § 73 Přechodná ustanovení.

Trestní řízení, jehož úkony zahájila Inspekce Policie České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů, jedná-li se o trestný čin příslušníka Policie České republiky nebo o trestný čin zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky.

Odst. 2. Trestní řízení, jehož úkony zahájil pověřený orgán Vězeňské služby České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Odst. 3. Vede-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona útvar Policie České republiky trestní řízení o trestním činu celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky a nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky, ve Vězeňské službě České republiky nebo v Policii České republiky, informuje o této skutečnosti Generální inspekci bezpečnostních sborů. O tom, který policejní orgán bude v řízení pokračovat, rozhodne státní zástupce.

V § 99 se v odst. 1 slova "1. ledna 2012" nahradit slovy "1. února 2012".

V § 99 odst. 2 slova "30. června 2012" nahradit slovy "31. července 2012".

K odůvodnění těchto pozměňovacích návrhů uvádí pan senátor Antl, který tyto pozměňovací návrhy na ústavněprávním výboru podal, a následně byly schváleny Senátem.

K bodu 1. Pozměňovacím návrhem se zavádějí dvě podmínky pro jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. První návrh na nastavení kvalifikační podmínky spočívá v tom, že ředitel Generální inspekce musí mít vysokoškolské právnické vzdělání, přičemž je nutno rozlišit magisterský a bakalářský studijní program a studijní obor podle ustanovení vysokoškolského zákona, a tím zabránit záměně právnických studijních programů úrovně bakalář a magistr. Tento stupeň vzdělání je nezbytný vzhledem k náročným a odpovědným úkolům, které má ředitel Generální inspekce dle zákona plnit. Jde sice o službu, která měla být zejména vyšetřovacím orgánem, ale vybaveností svých pravomocí mnohdy ční nad státním zastupitelstvím, které je dozorovým orgánem v trestním řízení odpovědným za průběh a výsledky vyšetřování, avšak návrh Generální inspekce z jeho dozoru poněkud vybočuje. Mimo jiné poukazuje pan senátor Antl na možný vstup do daňových věcí, který by správně měl být v trestním řádu, a spadat tedy do dozorových kompetencí státních zástupců. Jde o výrazný průlom do stávající praxe, když jde sice o účinný nástroj boje s korupcí, avšak patří systematicky do trestního řádu.

V navrhovaném § 40 zákona a § 97 odst. 3 jde o diskutovaný přístup Generální inspekce bezpečnostních sborů a Policie České republiky k informacím správce daně získaným při správě daní. Jednoznačně zde jde o účely trestního řízení, a proto by toto oprávnění mělo být začleněno do trestního řádu, a to pro oba dotčené orgány činné v trestním řízení jedním zmocněním. Takový postup se vymyká přímému dozoru státního zástupce v trestním řízení, omezují se procesní práva účastníků a podobně. Systémové řešení mělo být odloženo do připravovaného velké revize trestního řádu, respektive mohlo se objevit ve střední novele trestního řádu, kterou dnes projednal Senát Parlamentu České republiky. Když by mělo jít o systémové protikorupční a kontrolní ustanovení především jako institut trestního procesu v trestním řádu. Nakonec bylo od pozměňovacího návrhu, kterým by došlo k vypuštění inkriminovaných ustanovení výše zmíněných. Proto jest alespoň navrhováno zúžení kvalifikačních podmínek, které by splňoval například státní zástupce či soudce, jak je tomu v zahraničí, a to s ohledem na odpovědnost za řádné, správně provedené a důkazně využitelné vyšetřování a úspěšné soudní řízení. Pan senátor Antl dodal, že úspěšné soudní řízení je skončeno důsledným, rychlým a přísným odsouzením viníků.***
Přihlásit/registrovat se do ISP