(13.40 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano. Vážená Sněmovno, omlouvám se, samozřejmě u věci, která je součástí koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, jsem hlasoval ano, nicméně na sjetině se objevilo ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 118. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 118, přítomno 164, pro 132, proti 12, námitku jsme přijali.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu, ale nejprve vás odhlašuji. Prosím o vaši opětovnou registraci. Pane zpravodaji, opakujeme hlasování o bodu C?

 

Poslanec Marek Šnajdr: Ano, budeme tedy hlasovat opakovaně o pozměňujícím návrhu C4. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 119. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119, přítomno 157, pro 93, proti 61, návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, paní předsedkyně. Vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy můžeme hlasovat o návrhu usnesení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová C5, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Omlouvám se, beru zpět. Koaliční dvojí hlasování mě rozhodilo, omlouvám se. Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu C5. Omlouvám se. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 120. Kdo souhlasí s návrhem C5? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přítomno 158, pro 95, proti 62, návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. (Stanovisko zpravodaje i ministra doporučující.) Děkuji.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 409, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska kladná jsme slyšeli.

Zahajuji hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 121, přítomno 158, pro 95, proti 61. Konstatuji, že s tímto návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Pan ministr žádá ještě o slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval všem, kteří hlasovali kladně, ať pro celky zákonů, nebo pro pozměňovací návrhy. Ujišťuji všechny, kteří hlasovali záporně, že se je budeme maximálně snažit přesvědčit, že bylo vše míněno v nejlepším duchu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Projednali jsme tedy bod číslo 34. Zahajuji projednávání bodu číslo 35. Je to

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím též paní poslankyni, která je zpravodajkou, paní poslankyni Vladimíru Lesenskou. Obdrželi jste sněmovní tisk 411/3, obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Paní poslankyně Lesenská se hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Lesenská se hlásí do rozpravy! Má slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za slovo. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, připomenout pozměňovací návrhy, které předkládala opozice v rámci druhých čtení. Připomenu je velmi obecně.

Podle vlády má novela zákoníku práce zejména reagovat na nález Ústavního soudu vyhlášený pod číslem 116/2008 Sb. v základních systémových přístupech a promítnout do zákoníku práce formálně podpůrnou působnost občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Dále má reagovat na programové prohlášení vlády ČR ze dne 4. 8. 2010. Má akcentovat obecný princip autonomie vůle účastníků základního pracovněprávního vztahu zaměstnavatele a zaměstnance při zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance. Má provést další drobnější změny, které nebyly realizovány předchozími změnami zákoníku práce, když jsou potřebné. Ambicí vlády by však mělo být nejen uvést stávající zákoník práce do souladu s citovaným nálezem Ústavního soudu, ale uvést zákoník práce obecně do souladu s ústavním pořádkem ČR, tedy odstranit to, co je obecně považováno za rozpor s ústavou, a zejména nenavrhovat nová ustanovení, která v rozporu s ústavou jsou.

Aby vláda prosadila populistický výpovědní důvod pro porušení režimu dočasné práce neschopného, navrhuje rozšířit v § 1 působnost zákoníku práce, který má řešit individuální a kolektivní právní vztahy při výkonu závislé práce, a to i na dobu, kdy zaměstnanec nepracuje. Je zřejmé, že snahy zaměstnavatelů, podporované vládou, zasahovat do života zaměstnanců i mimo pracovní dobu sílí. Skončí tyto snahy jen u dočasné pracovní neschopnosti, nebo budou chtít mít zaměstnavatelé pod dozorem své zaměstnance takzvaně od rána do večera? Na tom nic nemění ani argument, že po dobu prvních 14, resp. 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy.

Nárok na tuto náhradu mzdy má zaměstnanec jen v případě, že zároveň splňuje podmínky veřejnoprávního předpisu, kterým je zákon o nemocenském pojištění. Náhrada mzdy tedy v tomto případě není ničím jiným než nemocenskou. Také se stejně jako nemocenská vypočítává a zákoník práce za porušení režimu dočasně práce neschopného již sankci v podobě snížení nebo odnětí náhrady má. V tomto případě navíc vláda nedbala názoru svého poradního orgánu, tedy Legislativní rady vlády, která předmětnou úpravu považuje za protiústavní pro křížení soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy a v rozporu s ústavou, zejména se zásadou proporcionality. (V sále je velmi rušno.)

Navrhovali jsme, v našich pozměňovacích návrzích tedy navrhujeme ustanovení § 1 a všechny s ním související navržené změny, včetně změny zákona o zaměstnanosti, zrušit. Doufáme, že najdeme podporu i v rámci koaličních stran.

Jako reziduum ochrany státního socialistického vlastnictví obsahuje zákoník práce stále dohodu o odpovědnosti, dříve tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti. Tento institut je v rozporu s ústavou, neboť v případě vzniku škody se předpokládá, presumuje zavinění zaměstnance. V podmínkách soukromého vlastnictví je tento institut víceméně nepřijatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní poslankyně. Dámy a pánové, slovo má zpravodajka k tomuto tisku. Prosím všechny, aby zasedli do lavic a věnovali jí pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP