(12.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Argumenty, které zde zaznívají, jsou podle mě liché, charakteru - no ne všude se těch 15 minut dodrží. To je pravda, ale jak říkám, v 95 % se bez problému dodrží. Jsem přesvědčen, že prodloužení limitu z 15 na 20 minut povede k tomu, že za rok uvidíme, že průměrná doba začátku zásahu se prodlouží. Prodlouží se kvůli tomuto psychologickému efektu, že mám na to více času. To je logické. Mám-li na něco víc času, nemusím tolik spěchat.

Debata o tom, že drtivá většina záchranářů jsou zodpovědní lidé, kteří se snaží co nejrychleji, to je pravda, ale znovu podotýkám, jsou to také jen lidé. Také jen lidé. Mnozí z nich přetížení, pracují přesčasy, mnozí z nich ne úplně dobře zaplacení, mnozí z nich to mají jako nadúvazky, aby se vůbec uživili, tzn. pracují vedle toho třeba v nemocnici, jako nadúvazek mají na záchranné službě, čili tím se trošku obchází i zákoník práce, protože v nemocnici oni slouží, pracují, mají spoustu přesčasů a pak ještě mají přesčasy na záchranné službě. Samozřejmě mnoho těchto záchranářů pracuje v režimu, kdy jsou docela unavení, docela vyčerpaní, a pokud vnitřně psychologicky uvidí, že se limit prodlouží, bude to mít tu větší, či menší dopad. Myslím si, že je to chyba.

Druhá věc je spíše otázka. V tomto zákonu, minule jsem upozorňoval, že je kuriózní, že ministerstvo předpokládá se znárodněním soukromých záchranných služeb. Dikce, jak byla předložena ministerstvem, jasně říká, že tyto záchranné služby bychom měli znárodnit. Já s tím zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pro to nejsou žádné jasné, validní argumenty, které by svědčily o tom, že několik nestátních záchranných služeb pracuje hůř, pracuje špatně nebo jsou tam nějaké problémy. Já tyto informace nemám, na rozdíl od jiných subjektů působících ve zdravotnictví, jako např. některé soukromé nemocnice, které dlouhodobě neplní své povinnosti a své závazky, přesto to ministerstvo zdravotnictví přehlíží a ignoruje. Tak zde ministerstvo přichází s návrhem na znárodnění soukromých záchranných služeb.

Chtěl bych se proto pana ministra optat, zda v průběhu projednávání dospěl k jinému názoru a v rámci pozměňovacích návrhů toto znárodnění bude zrušeno, resp. nebude k němu přistoupeno. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším přihlášeným do rozpravy v rámci třetího čtení je pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegové, kolegyně, dostali jsme se do posledního čtení zákona o záchranné službě. Tento zákon, předesílám, je potřeba. Je potřeba, věnovali jsme mu spoustu času, měli jsme snahu opravdu, aby byl zákon co nejkvalitnější, co nejpoužitelnější, aby záchranáři, kteří konečně mají šanci získat oporu v zákoně, jistou ochranu, jistá pravidla, prostě něco, co je bude z pohledu ochrany chránit natolik, že když budou pracovat podle zákona, budou nepostižitelní, tak jsme se dostali i do oblasti zabývající se sociální ochranou těchto pracovníků, protože je to řada lidí, kteří nastoupí v plném nadšení, že budou aktivní, akční a všechno. Postupně zjišťují, že práce není jen o akčnosti, je to opravdu každodenní rutina, je to denní práce, noční práce, výjezdy do minuty, pod neustálým dohledem a tlakem veřejnosti. Není to jednoduchá práce. K tomu se s postupujícím věkem přidávají zdravotní problémy.

Principem sociálních jistot, které jsme chtěli zakotvit do zákona, bylo, aby člověk pracující na záchranné službě celou řadu let měl nějaký pocit zadostiučinění, že si zničil zdraví a že to někdo ohodnotil. To je za prvé. Co se stalo? Stalo se to, že jsme dlouhodobě jednali, jednali, snahy nějaké moc velké ze strany vládní koalice nebyly, výsledek je ten, že jediná z oblasti sociálních jistot je tzv. odchodné. V první fázi jsem byl rád. Sláva, podařilo se něco. Když jsem si přečetl, co to vlastně odchodné znamená v té konkrétní podobě, v konečné podobě, tak jsem zjistil, že nárok na odchodné má záchranář, který odsloužil 15 let na záchranné službě, dožil se věku 50 let, a pokud splňuje tato dvě kritéria a odchází ze záchranné služby, tak by měl dostat jeden plat, což u středně zdravotnického pracovníka dělá 25 až 30 tisíc. Takže si myslím, že takové ocenění, nevím, jestli mám říct, než takové ocenění, radši žádné, ale myslím, že tím jsme jim dali najevo, jak moc si vážíme jejich práce.

Prostě zklamalo mě to. Věnovali jsme tomu spoustu času, ale s takovýmto výsledkem. Já, tak jak jsem byl rozhodnutý, a tento zákon je potřebný a z celého balíku zdravotnických zákonů byl jediný, pro který jsme byli připraveni zvednout ruku, tak v současné době musím říci, že já osobně a celý klub ČSSD nepodpoříme tento zákon. Bohužel. Přesto děkuji za spolupráci. Díky. (Slabý potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Holíkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby navrhl Poslanecké sněmovně proceduru, kterou se budeme v dalších hlasováních řídit. Přivolávám ještě naše kolegy, ale pan zpravodaj již může vystoupit s návrhem hlasovací procedury.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážená vládo. Já se ještě na závěr vrátím k odpovědím, které zde proběhly, ale v této době si dovoluji předložit návrh, jak budeme hlasovat o tisku číslo 406, k vládnímu návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě.

Všichni jste dostali nebo jste byli seznámeni s komplexním pozměňovacím návrhem, který byl schválen na výboru pro zdravotnictví a který byl přečten ve druhém čtení, a proto navrhuji tuto proceduru. Nejdříve si dovolím navrhnout schválit pozměňovací návrhy uvedené pod bodem A a potom, protože došlo mou vinou k malému administrativnímu pochybení, že jsem pozměňovací návrh, který se týkal právě výsluh, přednesl v obecné rozpravě, nikoli v podrobné, tak chci požádat váženou Sněmovnu, zda je možno souhlasit s tím, že tento pozměňovací návrh uvedený v bodě B bude schválen, tzn. že budeme nejdříve hlasovat o bodu B, že souhlasíte s tím, jak byl načten, a potom samozřejmě budeme souhlasit s jeho zněním, a čtvrté hlasování se bude týkat souhlasu s celkovým zákonem o zdravotnické záchranné službě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Slyšeli jsme slovo pana zpravodaje. Navrhuji nejprve, aby se někdo vyjádřil proti tomuto návrhu procedury, pokud má někdo nějaký protinávrh. Pokud ne - pan poslanec Rath, prosím.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedkyně, já se obávám, tak jak jsem to slyšel, jestli jsem to dobře pochopil, že to není možné. Návrh, který nebyl předložen, načten ve druhém čtení, nemůže být hlasován ve třetím čtení. Možná by stálo za to vysvětlit tu věc, jak vlastně je, ale tak jak to řada z nás chápe, návrh neprošel standardním řízením a procesem podle jednacího řádu. Ale možná že jsem to špatně pochopil.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, kolegyně, kolegové, dívám se do sněmovního tisku 406/2. Tam máme všechny pozměňovací návrhy. U návrhu pod písm. B je přesně uvedeno to, co zde řekl pan zpravodaj, s tím že doslovné znění nezaznělo přímo v rámci podrobné rozpravy, jak požaduje ustanovení § 94 zákona č. 90 atd., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a je zde dodatek: V tomto smyslu se jeví za vhodné, aby o hlasovatelnosti tohoto návrhu rozhodla Sněmovna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP