Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. září 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 175 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Paní poslankyně Levá má náhradní kartu číslo 9.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Bohdalová Vlasta - zdravotní důvody, Foldyna Jaroslav - zdravotní důvody, Hulinský Petr - dopolední jednání, pracovní důvody, Huml Stanislav - rodinné důvody, Chvojka Jan - zahraniční cesta, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Klučka Václav - zdravotní důvody, Kočí Kristýna - osobní důvody, Kotalíková Patricie - pracovní důvody, Ohlídal Ivan - rodinné důvody, Opálka Miroslav - zdravotní důvody, Paroubek Jiří - osobní důvody, Skalický Jiří - osobní důvody, Tejc Jeroným - zahraniční cesta, Weberová Ivana - osobní důvody.

Členové vlády: Chalupa Tomáš - od 9.30 do 14 hodin pracovní důvody, Jankovský Kamil - osobní důvody.

Dnešní jednání zahájíme bodem 30, jedná se o sněmovní tisk 405. Poté budeme pokračovat dalšími body z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty pro jejich projednávání.

 

Můžeme tedy přistoupit k projednání prvního bodu, kterým je, jak už jsem uvedla, vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, sněmovní tisk číslo 405. A dostala jsem podklad 406. Prosím o chviličku strpení. (Po chvilce:) Tak omlouvám se, podklad číslo 405 je zde.

 

30.
Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 405/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal už místo pan ministr zdravotnictví Leoš Heger a zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Boris Šťastný. Obdrželi jste sněmovní tisk 405/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Čechlovský a já mu dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Vážená paní předsedající, vládo, ctěná Sněmovno, já bych si vám dovolil oznámit jménem předkladatelů jednoho pozměňovacího návrhu, předkladatelů paní kolegyň Dagmar Navrátilové, Heleny Langšádlové a mé maličkosti, vůli vzít tento pozměňovací návrh, týkající se převodu kojeneckých ústavů pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, zpět, a chtěl bych vás požádat o souhlas s tímto návrhem.

Ne snad že bychom chtěli rezignovat na tento záměr a pochybovali o správnosti navrhovaného kroku, nicméně byli bychom neradi, aby tento návrh byl následně zpochybňován jako nepřípustný přílepek nebo snad aby tady vznikl dojem, že bychom se při takovémhle kroku chtěli vyhnout diskusi. Diskusi se nechceme vyhnout a nevyhneme, a dovoluji si vám tedy oznámit, že v průběhu podzimu si tento návrh dovolíme předložit opakovaně, v tomto případě však již samostatně, tak abychom o něm mohli diskutovat.

Takže ještě jednou žádám o váš souhlas se zpětvzetím návrhu a děkuji vám za vaši laskavou pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče.

Seznámím vás s omluvou právě došlou. Omlouvá se z pracovních důvodů pan poslanec Jan Florián.

Slovo má pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já jsem přišel, abych načetl legislativně technické opravy k svému pozměňujícímu návrhu, který máte ve sněmovním tisku 405/2 pod písmenem H. Ještě předtím, než načtu tyto legislativně technické opravy k svému pozměňujícímu návrhu, dovolím si upozornit na docela závažnou věc.

Na základě diskuse s legislativou - existuje rozdíl a ty věci, které budu načítat, se projevily právě kvůli tomu, že existuje rozdíl mezi sněmovními tisky tištěnými a sněmovními tisky na oficiálním portálu Poslanecké sněmovny. Je to tím, že existuje software, který automaticky generuje odstavce na portálu Poslanecké sněmovny. Tím se staly problémy při načítání mého pozměňujícího návrhu, a proto upozorňuji také vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby provedlo změny pro zajištění kompatibility tisků, protože jak všichni víme, od příštího roku nebudou tištěné sněmovní tisky, ale budou pouze ty oficiální na portálu Poslanecké sněmovny, které jsou v dokumentech.

A nyní k mým legislativně technickým změnám.

Takže písmeno H bod 1. V § 4 nejedná se o odstavec 14, ale jedná se o odstavec 5.

Písmeno H bod 2. V § 38 se odstavec 139 zrušuje. - Já upřesňuji, který to odstavec je. Zrušuje se text odstavce 7 ve znění: "Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví."

Dále pod písmenem H bod 3 i v bodě 4 už legislativa opravila to znění, že se jedná opravdu o § 48 odstavec 2, a nikoliv jak já jsem původně načetl odstavec 168. Takže já se hlásím tady k té provedené změně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan zpravodaj, pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl potvrdit tuto věc. Skutečně vážený pan kolega Seďa v dobré víře načetl tyto pozměňující návrhy, skutečně se odkazovaly na neexistující paragrafy. Vypořádáme se s tím poměrně jednoduše tak, že jako jeden z prvních bodů bychom hlasovali o těchto legislativně technických změnách, abychom potom v třináctém hlasování mohli o jeho pozměňujících návrzích H.1, H.2, H.3 hlasovat již ve správném znění. Skutečně tak došlo v rámci chyby při generování těch jednotlivých tisků v elektronickém systému.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ještě se hlásí pan poslanec Rath. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP