(12.10 hodin)
(pokračuje Navrátilová)

Doba péče o děti ve věku do deseti let, závislé na péči v prvním stupni, je započítávána do důchodového pojištění. Navrhovanou změnou dochází k vyrovnání postavení těchto rodičů ve vztahu k jiným osobám uvedeným v navrhovaném ustanovení. Rodiče pečující o dítě do deseti let věku závislé na péči v prvním stupni závislosti jsou postaveni na roveň osobám pečujícím o jiné osoby závislé na péči ve vyšších stupních i v jiných právních předpisech - zdravotnických, zaměstnanosti, důchodového pojištění apod.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda si přejí vystoupit se závěrečným slovem. (Nikoliv.) Není tomu tak, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, jak už jsem avizoval ve svém minulém vystoupení, někteří diskutující se dotkli i témat, která spadají do tohoto tisku. Je to skutečně součástí toho balíku tří zákonů, které jsou poměrně provázány, a tedy velmi stručně shrnu některé významné body, které návrh obsahuje.

Změna definice nelegální práce, tak aby případy nelegální práce byly lépe prokazatelné.

Rozšíření působnosti Státního úřadu inspekce práce o kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, tedy tak, aby ta kontrola byla sjednocena, to, co je dnes roztříštěno mezi úřady práce a Státní úřad inspekce práce, aby bylo sjednoceno pod Státní úřad inspekce práce.

Jak již tady padlo v diskusi k předchozímu tisku, ale patří to do tohoto tisku - transformace kategorie osob zdravotně znevýhodněných, tak abychom měli jedna pravidla, terminologicky sjednotili tu skupinu lidí pod tím pojmem osoby zdravotně postižené, protože to tříštění kategorií už je překonané a nevyhovuje současným podmínkám.

Transformace kategorie chráněných pracovních dílen - nikoliv prosím zrušení, tak jak se tady snažili někteří negativně zmínit. Jde o to, že dnes máme na jedné straně podporu chráněných pracovních dílen, na druhé straně podporu chráněných pracovních míst. Je potřeba podporu zefektivnit, sjednotit, hlavně sjednotit podmínky. Tedy sjednocují se podmínky do té kategorie chráněných pracovních míst, tak aby to bylo jednodušší, srozumitelnější a obsluhovatelnější jak pro klienta, tedy příjemce podpory, tak pro státní administrativu.

Zavádí se formálně institut sdíleného zprostředkování zaměstnání. A to je zase jeden z těch krásných novinových titulků, který si můžete přečíst v dnešním Právu, jak ministr Drábek bude utrácet stamiliony na pracovní agentury. Takže chci ujistit, že je to pouze zpřesnění stávajícího stavu, kdy již dnes úřady práce mohou spolupracovat a v řadě případů spolupracují s agenturami, které zprostředkují zaměstnávání. Jde jenom o to, aby této spolupráci byla dána jasná, transparentní a zřetelná pravidla. Tedy hovořit o nějakém vyhazování stamilionů je samozřejmě stejný nesmysl, stejně jako jste si mohli přečíst v minulých dnech, že např. budou zavedeny speciální bankomaty pro důchodce. Tedy chci taktéž ujistit, že žádné speciální bankomaty pro důchodce zaváděny nebudou a nikdy žádný takový návrh nebyl.

Co se týká rekvalifikací, rozšiřujeme tím návrhem možnost dohodnout si druh rekvalifikačního kurzu, tedy opět zvýšení komfortu klienta.

Jak už tady padla zmínka před několika minutami, z hlediska ochrany trhu práce a posílení právní jistoty zaměstnanců považuji za důležité, abychom vyloučili z agenturního zaměstnávání cizince, ale také osoby se zdravotním postižením. To jsou prostě dvě ohrožené kategorie, kde rizika zaměstnávání prostřednictvím agentur podle mého názoru velmi silně převažují ty výhody, které flexibilní možnost zaměstnávání prostřednictvím agentur práce přináší.

Jak bylo také zmíněno v jednom z předchozích kritických příspěvků, navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Považuji tuto povinnost za přežitou, nesplňující svůj účel. To neznamená, že zaměstnavatel nemůže nebo nebude moci nahlásit volné pracovní místo, a tím v podstatě požádat úřad práce o zprostředkování vhodného uchazeče. To samozřejmě zůstává, to je také jedna ze základních úloh úřadu práce, ale je zbytečné nutit zaměstnavatele, aby formálně pod hrozbou sankce nahlašovali volné pracovní místo, na které už např. formou výběrového řízení mají vybraného vhodného uchazeče. Tedy hlášení volného pracovního místa se navrhuje od prvního ledna jako dobrovolné. Chci ujistit, že se tím žádným způsobem nezkreslí statistika, tak jak tady padlo v příspěvku kolegyně Semelové, žádné růžové statistiky se tím vytvářet nebudou.

Samozřejmě návrh obsahuje i další legislativně technické úpravy, které reagují na úpravy navržené v novele zákona o zaměstnanosti - tedy legislativně technické úpravy dalších zákonů.

K účinnosti zákona. Účinnost stejně jako u těch ostatních návrhů je od prvního ledna 2012 s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti později, např. již zmíněná transformace kategorie osob se zdravotním znevýhodněním, kde je zvoleno poměrně velmi dlouhé přechodné období, aby byl dostatečný prostor pro přehodnocení stupně postižení a pro skutečné sjednocení pohledu na osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 373/1 a 373/2.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, pardon, pro všechna čtení, paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom krátce, protože usnesení pak přečtu v podrobné rozpravě.

Zákon o zaměstnanosti je velmi klíčový celek v sociální reformě, protože tak jak jsem tady předeslala, především v sociální reformě I jde o aktivizaci neaktivních občanů. K tomu samozřejmě potřebujeme změnu hmotné nouze, státní sociální podpory, ale také zákona o zaměstnanosti. Čili často zákon o zaměstnanosti v tomto ohledu je opomíjen, ale možná si neuvědomujeme, jak je velmi důležité, že začneme organizovat, tak jak jsem v předchozím vstupu už řekla, veřejnou službu a začneme velmi kontrolovat lidi, kteří jsou zaměstnáni tzv. načerno, a toto začneme také postihovat.

Toto je v obecné rozpravě zatím moje sdělení a pak načtu usnesení v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a hlásí se do ní paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, navrhovaný zákon je součástí tzv. sociální reformy a zaměřuje se na oblast zaměstnanosti. Navazuje na nesystémový zákon o Úřadu práce České republiky, který zásadním způsobem reorganizuje tento úřad a již během léta oddálil státní správu od potřebných občanů a někde byla již zrušena i kontaktní místa. Současný chod reorganizace tohoto úřadu spíše přispěje ke zmenšení rolí státu v aktivní politice zaměstnanosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP