(11.50 hodin)
(pokračuje Bauer)

My jsme se velice podrobně za účasti odborníků Ministerstva financí zabývali touto směrnicí a já si dovolím Poslaneckou sněmovnu seznámit s návrhem usnesení, které doporučujeme Poslanecké sněmovně a které zní následujícím způsobem: Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob. Dále, Poslanecká sněmovna za druhé považuje za vhodné, aby vláda České republiky při projednávání návrhu této směrnice v orgánech Rady prezentovala nepřijatelnost společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob pro Českou republiku. Za třetí, Poslanecká sněmovna bere na vědomí rámcovou pozici vlády České republiky ze dne 27. dubna letošního roku. A za čtvrté, Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky nepodporovat kroky, které by vedly k harmonizaci v oblasti výpočtu daně z příjmu právnických osob. A konečně za páté, Poslanecká sněmovna je názoru, že předložený návrh směrnice je v rozporu s principem subsidiarity.

Takže tolik krátká zpravodajská zpráva za výbor pro evropské záležitosti. Já se tímto taktéž přihlašuji do podrobné rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Hlásíte se do podrobné rozpravy, pane zpravodaji? Ano. Nyní zahajuji obecnou rozpravu. Mám do ní přihlášky zatím tři. Nejprve paní poslankyně Dana Váhalová, po ní je přihlášen pan poslanec Michal Doktor. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dobré téměř odpoledne.

Z pohledu Evropské komise je jednotný trh Evropské unie jedním z nejdůležitějších výdobytků Evropské unie. Je bezesporu také základem měnové unie. Jeho nesprávné fungování může výrazně ohrozit efektivní fungování měnové unie. To je také jeden z důvodů, proč Evropská komise navrhla akt o jednotném trhu.

Jednou z překážek budování jednotného trhu je jeho fragmentace v oblasti daní. V současné chvíli existuje v Evropské unii 27 daňových systémů, což z pohledu Evropské komise vytváří překážky přeshraničnímu obchodu a činí ho finančně a administrativně náročným. V této souvislosti Evropská komise navrhla společný systém pro výpočet základu daně podniků provozujících činnost v Evropské unii. Cílem tohoto návrhu je snížit administrativní zátěž, náklady na dosažení souladu s předpisy, jimž jsou podniky v Evropské unii v současné době vystaveny s ohledem na 27 různých vnitrostátních daňových systémů. Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob by firmám vytvořil podmínky pro podání jednoho daňového přiznání a konsolidaci všech zisků a ztrát, které jim vzniknou v rámci Evropské unie. Daň by se rozdělovala mezi členskými státy podle pravidel určených ve směrnici.

Podle návrhu by si členské státy zachovaly své právo stanovit vlastní sazbu daně z příjmu právnických osob. Jednalo by se tedy o podniky, které mají své dceřiné společnosti v jiných zemích Evropské unie a dostaly by možnost si zvolit, zda budou využívat vnitrostátní systém, nebo ten nový evropský systém společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob.

Přestože podporuji zahájení prací na vytvoření pravidel harmonizovaného základu daně, když s tímto postupem Česká republika vyslovila souhlas už v roce 2004, je však třeba v této souvislosti pečlivě zvažovat rozpočtové dopady. Obávám se, že zavedení tohoto konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob by mohlo mít výrazně negativní dopady na příjmovou stránku českého rozpočtu. V rámcové pozici České republiky je uvedeno - cituji: "Jako nejhorší vycházela varianta se zahrnutím celkových aktiv, čímž uplatnění by mohlo dojít k výpadku na úrovni 20 % daňových příjmů právnických osob."

Současně však mám výhrady vůči politice daňové soutěže mezi členskými státy Evropské unie, kterou tak naše současná vláda brání. Domnívám se, že budování jednotného trhu Evropské unie a jednotné měny euro bude vyžadovat do budoucna i postupnou harmonizaci daňových pravidel.

Děkuji za pozornost, a potom bych si v rámci podrobné diskuse dovolila navrhnout usnesení, a to jak tady pan předseda výboru pro evropské záležitosti navrhoval usnesení, chtěla bych o nich nechat hlasovat zvlášť. Takže rozdělit jednotlivá a pak bych ještě navrhla jedno nové.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Nyní je dále přihlášen pan poslanec Michal Doktor do obecné rozpravy.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo, vážená paní předsedkyně. Pane ministře, kolegyně a kolegové. Křižoval jsem se v lavici při slovech paní předřečnice, neb vyjadřuji naději, že snad ani neví, o čem mluví. Vyjadřuji hlubokou naději, že ani neví, jaké fatální důsledky může mít konsolidovaný základ daně pro státní suverenitu České republiky, jaké nedozírné a nedopočitatelné následky může mít pro suverénní fiskální politiku schopnost nadnárodních firem optimalizovat si daňový základ v českém daňovém prostředí.

Víte, koncept konsolidovaného daňového základu je totiž pastí. Pastí, do které mají být národní parlamenty vylákány poté, co v evropském prostoru naprosto selhala, zkolabovala a zemřela, zdůrazňuji naštěstí, debata a pokus o debatu o sjednocení daní, o sjednocení sazby. A probůh, snad všichni víme, že bude-li existovat koncept bruselských úředníků nebo nějaké fiktivní bruselské vlády, kterou si nikdo z nás nevolí, kteří nadelegují, nadefinují konsolidovaný sjednocovaný daňový základ napříč celou Evropou, pak je v každé jediné zemi debata o jakékoli sazbě naprosto zbytečná a triviální. Protože základ toho, co bude zdaňováno, bude určovat někdo úplně jiný.

Pokud tohle nechápeme, tak nemůžeme ani vědět, že tento koncept, koncept, který právě projednáme - a já tedy s hlubokým souhlasem a s prosbou o zvýšení apelačního tónu a hluboké vnímání toho, co tady sdělil předřečník pan předseda výboru pro evropské záležitosti pan kolega Jan Bauer, prosím o to, abyste přemýšleli, co v konečném důsledku znamená mechanismus, díky kterému někdo někde řekne, co si mohou firmy působící na nadnárodní úrovni započítat jako daňový základ, respektive uplatnit jako položky snižující základ daně. Zkrátka někdo v Bruselu řekne, co všechno jsou ve firmách náklady, pak jim navíc ještě dovolí mechanismus, skrze který si na základě výkonů těch dceřiných firem může matka nadefinovat, jaké výdaje v jaké velikosti uplatní v té které zemi, a dokonce může na základě tohoto konceptu přesunout realizovanou ztrátu z jedné strany země do druhé. To všechno dovoluje konsolidovaný základ daně! To všechno dovoluje tento koncept.

Ztráta realizovaná v Tramtárii - odpusťte mi ten výraz, říkám to jen proto, abych neurazil tu kterou zemi - ztráta realizovaná v Tramtárii jako členské zemi Evropské unie bude přesunuta do daňového prostoru České republiky a firma tady nevyplatí žádné daně, protože její základ daně se zvýší tak, že dosáhne ztráty. Pak se tedy, vážené kolegyně a kolegové, můžeme o sazbách - tu se přeme, jestli to má být 19, tu jestli 21, zdůrazňuji, mluvíme o sazbách daně z příjmu právnických osob - můžeme přít donekonečna 24 hodin denně! Bude to úplně zbytečné, protože to, jestli se tady daně platit budou nebo nebudou, rozhodne někdo v Bruselu. Prosím vás, přemýšlejte a mějte nohy v chladné, hodně chladné vodě! (Potlesk z pravé části sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nyní je přihlášen pan kolega Jiří Dolejš do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Věřím, že nejenom nohy, ale i hlavu mám chladnou, a právě proto mnou necloumají takové vášně jako s předřečníkem kolegou Doktorem, který se křižuje nad tímto návrhem Evropské unie a nad tím, že snad někdo by mohl České republice naslouchat.

Já se obávám, že praxe daňové a nejenom daňové optimalizace transnacionálních korporací je praxí tohoto světa a že i sebeuhlířštější víra nás nevrátí do idylky, kdy národní rámec ekonomik rozhodoval, byl prakticky klíčový a jedinečný. Nežijeme ve starém mocnářství, žijeme v 21. století, kdy ekonomika je velmi, velmi zmezinárodnělá, a tudíž problém transferů, vztahů překračujících hranice, je klíčový. A byla to právě pravice, která z velké části českou ekonomiku v důvěře v alokační efektivitu zahraničních investorů tento majetek do jejich rukou převedla. Takže se nedivme, že tyto optimalizační, jak se eufemisticky říká, praktiky tady máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP