Stenografický zápis 16. schůze, 6. května 2011


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec František Sivera
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Václav Mencl


102. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010) /sněmovní tisk 264/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


103. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2010 /sněmovní tisk 298/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


102. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010) /sněmovní tisk 264/

Poslanec Petr Braný


102. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010) /sněmovní tisk 264/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


103. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2010 /sněmovní tisk 298/

Poslanec Michal Doktor


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Milan Urban


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)
(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla přestávka na jednání klubu prodloužena. Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Braný
Poslanec Milan Urban
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.)
(V 11.30 předsedkyně PSP oznámila prodloužení přestávky na jednání klubu ODS o 10 minut. Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Zapletal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení

Poslanec Alfréd Michalík


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík


84. Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


112. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 314/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Babor


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 229/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda


87. Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Kaslová


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP