(18.10 hodin)
(pokračuje Drábek)

Přechodná ustanovení řeší i situace, jak a do kdy po účinnosti směrnice budou platit dojednaná ustanovení, a datum účinnosti, které musí být ve všech členských státech stejné.

Pro úplnost bych rád dodal, že jsme při tvorbě této novely šli v technickém slova smyslu nad rámec čisté transpozice. V intencích nálezu Ústavního soudu číslo 116/2008, který postavil v oblasti informování a projednání na stejnou úroveň odborovou organizaci a ostatní zástupce zaměstnanců, jsme nahradili slovo "nebo" souřadicí spojkou "a". Například tam, kde bylo v textu uvedeno "odborová organizace nebo rada zaměstnanců", navrhujeme nový text ve smyslu "odborová organizace a rada zaměstnanců".

Zároveň jsme zapracovali některá legislativně technická upřesnění.

Rád bych zmínil skutečnost, že v rámci projednávání proběhly konzultace se sociálními partnery, a tedy přeneseně i s budoucími uživateli předkládané novely. Připomínky byly do návrhu novely zapracovány. Je to vidět i z toho, že v připomínkovém řízení byl návrh zaslán na čtyřicet míst a pouze tři připomínková místa zaslala několik zásadních připomínek, které byly buď akceptovány, anebo po vysvětlení vzaty zpět. Obdobná situace byla i u připomínek doporučujících.

Závěrem jenom jednu poznámku. Já vnímám ten návrh jako skutečně monotematickou transpoziční novelu zákoníku práce. Byl bych rád, kdyby v této podobě byla provedena i dalšími etapami legislativního procesu, tak abychom mohli dodržet harmonizační termín účinnosti, a to je 6. červen tohoto roku, který je stanoven směrnicí, tak jak jsem uvedl, pro všechny členské státy jednotně.

Prosím vás proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, o podporu návrhu zákona a o jeho schválení.

I vzhledem k charakteru novely budu navrhovat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů, tak abychom se měli možnost alespoň technicky přiblížit tomu termínu účinnosti 6. června tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já poprosím teď paní poslankyni Renátu Witoszovou, která by měla se ujmout slova jako zpravodajka pro prvé čtení. Prosím.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den. Já bych chtěla jenom poděkovat panu ministrovi za představení této novely. Jedná se opravdu jenom o transpozici směrnice. Zjistila jsem, že finanční dopady na veřejné rozpočty budou nulové, finanční dopady na zaměstnavatele nelze přesně odhadnout. V podstatě nemám k tomu žádné další připomínky. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. To vypadá jednoduše.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Prosím, paní poslankyně Dana Váhalová se hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové.

Důvodem pro předložení novely je zejména transpozice směrnice Evropské unie z roku 2009, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a pro jednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. Tato směrnice je účinná od 5. 6. 2009 a členské státy ji mají transponovat do 5. 6. 2011.

S transpozicí směrnice je možno souhlasit a je to také závazek České republiky. Zároveň však jsou součástí tohoto vládního návrhu i legislativně technické úpravy s odvoláním na nález Ústavního soudu číslo 116/2008 Sb. s poměrně strohým zdůvodněním. Je ale otázkou, zda tyto dvě záležitosti směšovat dohromady. Navržené změny jistým způsobem totiž zmenšují práva odborů.

V této souvislosti bych chtěla doporučit, aby vláda navrhla jenom transpozici směrnice Evropské unie z roku 2009 a tímto způsobem upravila sněmovní tisk 256. V tomto smyslu navrhuji také usnesení vrátit tento dokument navrhovateli k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, asi budeme všichni rozumět skutečnosti, která tady zazněla již několikrát, že předkládaná novela zákoníku práce si klade za cíl právě a zejména provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 209/38/ES. Je také ale bez diskusí a jsem rád, že to tady zaznělo i z úst pana ministra Drábka, který přiznal, že novela se také motivuje nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb..

V této souvislosti bych chtěl říci, že zákoník práce číslo 262/2006 Sb. už také za dobu svého téměř více jak čtyřletého působení prošel celou řadou změn. Zejména markantní je, že byl postupně šestnáctkrát novelizován celkem třiadvaceti právními předpisy. V této souvislosti chci říci, že postupně každá ta novelizace, která nastoupila, oslabovala původní znění onoho zákoníku práce, tak jak byl přijat v roce 2006. V této souvislosti bych také chtěl říci, že právě ony určité technické věci, které jsou spojeny s oním ústavním nálezem číslo 116/2008 Sb., v sobě skrývají poměrně velké nebezpečí. Oslabení postavení práv odborových organizací, které se nahrazuje, nebo navrhuje upravit vypuštěním spojky "nebo" a jejím nahrazením spojkou "a", ve svých důsledcích bude znamenat, že se stane výrazně nepřehledným výklad ustanovení hlavy čtvrté zákoníku práce paragrafů 286 a 287, které upravují působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednáních za zaměstnance a informování a projednávání. Napříště se tedy zakládá precedens na to, aby se mohla určitá část zaměstnavatelů, případně třeba i poslanců, možná i vláda aby měla svůj opodstatněný důvod k mnohem hlubší novele zákoníku práce, vytvořit situace, kdy nebude zcela jasné, kdo je míněn oním zástupcem zaměstnanců, v jakých intencích jsou dány pravomoci pro odborové organizace, pro jiné zástupce zaměstnanců, a může to vést k celkovému zpochybňování i kolektivního vyjednávání.

Domnívám se rovněž, že předložená novela si zasluhuje z tohoto pohledu vrácení předkladateli k přepracování. (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak to byl podruhé návrh na vrácení novely k přepracování.

Ptám se, kdo - prosím, pan ministr Drábek bude ještě reagovat v rozpravě.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Já bych se chtěl přidržet, vážené kolegyně, vážení kolegové, toho, co jsem říkal. Považuji to skutečně za harmonizační novelu, za novelu technickou. Tak jak jsem řekl, v rámci připomínkového řízení to bylo projednáváno i se sociálními partnery. Ten materiál byl předkládán bez rozporu. Skutečně, nezaznamenal jsem žádnou obavu z toho, že by mělo dojít k nějakému oslabení postavení odborových organizací. Jde jenom o to, že v případě, který je velmi řídký, v případě, že by se u jednoho zaměstnavatele vyskytla jak odborová organizace, tak rada zaměstnanců, tak Ústavní soud jednoznačně konstatoval, že musí být povinnost projednání a informování ze strany zaměstnavatele uskutečněna vůči oběma těmto entitám - jak vůči odborové organizaci, tak vůči radě zaměstnanců. V tom případě ta spojka "a" tam je naprosto oprávněná. Je to prostě bez diskuse. Můžeme o tom jakkoliv polemizovat, ale prostě ten nález Ústavního soudu je naprosto jednoznačný.

Na druhou stranu říkám úplně bez obalu, jestli to zapracujeme v této novele, nebo jestli počkáme na další novelu zákoníku práce, není zase až tak rozhodující, protože se to skutečně týká jenom velmi malého počtu zaměstnavatelů. A jde jenom o to, aby náš právní řád byl v souladu s tím, co Ústavní soud svými nálezy požaduje.

Pokud tedy to bude tak nepřekonatelná překážka, tak potom navrhuji spíše postupovat standardním způsobem, a tedy v druhém čtení ti poslanci, kteří mají za to, že spojka "a" v těch jednotlivých ustanoveních, která se týkají projednávání a informování, oslabuje postavení odborů, tak aby navrhli vypuštění těchto pasáží z návrhu zákona. Já to v každém případě přežiji. Nicméně poprosím, aby to předtím konzultovali s představiteli odborů, zda to není o nich bez nich a zda to - když souhlasili v rámci připomínkového řízení s tímto textem - náhodou není vlámávání se do otevřených dveří.

Jak jsem avizoval, z toho důvodu, že máme harmonizační termín 6. června, navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP