Začátek schůze Poslanecké sněmovny
15. března 2011 ve 14.02 hodin
Přítomno: 184 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, prosím vás všechny, abyste usedli do svých lavic.

Zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny na ní. (Ruch v sále neustává.) Ještě jednou vás žádám, abyste se zklidnili a usadili na svá místa.

Ráda bych vás informovala o tom, že minulý pátek, 11. března, jsem vaším i svým jménem poslala soustrastný dopis předsedovi Sněmovny reprezentantů Parlamentu Japonska vzhledem k událostem, které v této zemi nastaly.

Prosím vás nyní všechny, abychom minutou ticha uctili všechny oběti této tragédie. (Všichni povstávají.) Děkuji vám.

Dámy a pánové, organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 14. schůze dne 3. března roku 2011. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 4. března tohoto roku.

Prosím nejprve, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím o vydání náhradní karty požádal pan poslanec Jeroným Tejc, bude disponovat s náhradní kartou číslo 3. Pan poslanec Michal Babák - náhradní karta číslo 7, paní místopředsedkyně Klasnová - náhradní karta číslo 8 a pan kolega Šťastný - náhradní karta číslo 10.

Ještě než přistoupíme k ověřovatelům této schůze, dovolte, abych umožnila našemu novému kolegovi složit poslanecký slib a oznámila vám, že tedy přistoupíme ke slibu nového poslance, a to za pana poslance Petra Gandaloviče, který se vzdal svého poslaneckého mandátu.

 


Slib poslance

Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru o slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 1. března 2011 byl předsedkyni Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec Petr Gandalovič. To tedy zároveň znamená, že dne 1. března 2011 zanikl tomuto poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Kubatovi.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní 14. schůzi přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky Petru Gandalovičovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jan Kubata, jemuž dne 1. března 2011 vznikl mandát poslance Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní pan poslanec Kubata poslanecký slib.

Prosím tedy pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Všichni povstávají.)

Ještě předtím, než bude proneseno ono slavnostní "slibuji", si dovoluji přečíst text tohoto slibu:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Jan Kubata se slovem "slibuji" skládá slib do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. Potlesk.)

Děkuji panu poslanci Janu Kubatovi. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poděkuji ještě předsedovi mandátového a imunitního výboru.

Panu poslanci Janu Kubatovi popřeji v poslanecké práci mnoho úspěchů.

A nyní dovolte, abychom pokračovali v těch povinnostech, které se váží k úvodu poslanecké schůze.

 

Přistoupíme tedy k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom jimi určili paní poslankyni Lenku Kohoutovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele. Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 1 a táži se, kdo je pro, aby se ověřovateli této schůze stali paní poslankyně Lenka Kohoutová a pan poslanec Jiří Petrů. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 168, pro 155, proti 1. Tedy tento návrh byl přijat a ověřovateli 14. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Lenku Kohoutovou a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Pavel Antonín - osobní důvody, Vlasta Bohdalová - rodinné důvody, Jan Hamáček - zahraniční cesta, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Václav Mencl - zdravotní důvody, Ivan Ohlídal - zdravotní důvody, Vlasta Parkanová - zdravotní důvody, Karolína Peake - rodinné důvody, Jaroslava Schejbalová - rodinné důvody, František Sivera - z pracovních důvodů, Ladislav Skopal - zahraniční cesta. A dále se omlouvá Cyril Zapletal.

Z členů vlády se omlouvají pro pracovní důvody pan ministr Miroslav Kalousek a pan ministr Alexandr Vondra.

Dále jsem obdržela nyní omluvu paní poslankyně Patricie Kotalíkové, která se omlouvá dnes, a to od 18 hodin z osobních důvodů. Tolik k omluvám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP