(15.20 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Pane poslanče, opět děkuji za položený dotaz.

Za prvé, co se týká samotné návštěvy. Já jsem na návštěvě zároveň řekl, že Ministerstvo životního prostředí hodlá v horizontu cca jednoho měsíce předložit jakýsi - my tomu pracovně říkáme akční plán. Jestli se to tak bude jmenovat, v tuhle chvíli není to nejpodstatnější. Bude zahrnovat základní opatření z hlediska krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého pro oblast ovzduší primárně Moravskoslezského kraje. Ale ono to pak má logické dopady i na jiné oblasti České republiky, které trpí podobným problémem, byť ne tak intenzivně.

Součástí těch opatření jsou opatření legislativní povahy, o kterých vy jste hovořil, ale nejsou to jenom tato opatření, protože jak víme, ten problém je komplexní, stejně tak jako zdroj znečištění ovzduší v moravskoslezském regionu je komplexní. Není to jenom průmysl, byť samozřejmě významnou měrou, ale jsou to také ostatní zdroje: automobilová doprava, samozřejmě zdroje, které jsou zdrojem znečištění přicházejícího z Polska, podle toho jaká je situace, jak moc je to vyčíslitelné, je otázkou, na kterou nikdo z nás v tuhle chvíli neumí odpovědět, no a samozřejmě ta lokální topeniště.

Co se týká těch jednotlivých vašich dotazů: Zrušení zpoplatnění. Já jsem tam řekl a trvám na tom, že Ministerstvo životního prostředí se bude snažit prosadit takovou metodu, aby došlo ke zrušení zpoplatnění dálničních komunikací v úseku aglomerace, a já říkám v ideálním případě vytrvale, řekl bych v procesu nějakého vyjednávání aspoň v době, kdy jsou rozptylové podmínky zhoršené. To je také ta novela, o které jste se zmiňoval, která sama o sobě řešila nebo řeší tři záležitosti, a jak jsem vyrozuměl od poslanců, chtějí o té věci dále diskutovat. Ministerstvo životního prostředí není navrhovatelem této novely, byť ji vítá.

Druhá záležitost je ta velká novela zákona o ochraně ovzduší, která si zakládá za cíl snížit na jednu stranu zátěž, na druhou stranu vytvořit lepší podmínky pro ochranu ovzduší, tak jak jste o tom hovořil ve své interpelaci. V tuto chvíli návrh této novely zákona je v Legislativní radě vlády a my předpokládáme, že ten proces nebude příliš dlouhý a že nebude příliš dlouho trvat, abychom nad ním mohli diskutovat zde na půdě Poslanecké sněmovny.

To si myslím, že jsou asi všechny dotazy, co jste měl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Je takto pan poslanec spokojený? Můžeme ukončit tuto interpelaci. A nyní přistoupí k mikrofonu paní poslankyně Halíková, kterou tady ale nevidím. Takže zvu pana poslance Jiřího Paroubka, který se obrací na ministra zemědělství Ivana Fuksu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený přítomný pane ministře, v tržní síti České republiky dochází k neustálému nárůstu objemu prodejů potravin vyrobených mimo území České republiky ze surovin, které byly vyprodukovány mimo území České republiky. Výroba potravin a produkce těchto surovin je však často realizována za jiných zooveterinárních, hygienických a legislativních podmínek než u našich zemědělců a potravinářů.

Ve světle dioxinové aféry vás žádám o důrazný apel na vedení kontrolních orgánů spadajících pod Ministerstvo zemědělství, jako je Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Je třeba, aby tyto orgány zajistily potravinovou bezpečnost u dovážených potravin, zejména u komodit živočišného původu. Žádám vás o informaci, jaké kroky podnikají tyto kontrolní orgány k zajištění potravinové bezpečnosti dovážených potravin.

Obracím se na vás také, abyste mě podrobně informoval o probíhající novelizaci zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, což je veterinární zákon ve znění pozdějších předpisů. Mezi navrhovanými úpravami veterinárního zákona je v § 21 mimo jiné nově zaváděn institut takzvané domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, to je porážky tohoto skotu hospodářského chovatele, pokud je získané maso včetně orgánů určeno pouze pro spotřebu v jeho domácnosti. Je zde na místě obava, že původ hovězího masa, které bude v případě přijetí výše uvedeného návrhu na území České republiky pocházet ze skotu poraženého v rámci domácích porážek, nebude možné prokázat ani účinně kontrolovat.

Vážený pane ministře, žádám vás o podrobnou informaci k vámi navrhované novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 21. Zároveň vás žádám, abyste novelou tohoto zákona nezvyšoval rizika ohrožení zdraví lidí i zvířat plynoucí z nelegálního uvádění hovězího masa z domácích porážek do oběhu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dále vystoupí paní poslankyně Marta Semelová, která se obrací na ministra Martina Kocourka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, 9. prosince jsem se na vás obrátila ve věci závazku Ministerstva průmyslu a obchodu vůči společnosti JOB AIR Technic zabývající se údržbou letadel na letišti v Ostravě. Projekt realizace investice, jak jsem tehdy zmínila, zahrnoval finanční podporu od české vlády, která však přes mnohá jednání a sliby nebyla dodnes v daném rozsahu poskytnuta. Na to značně doplácí firma a spolu s ní všichni zaměstnanci. Firma nejen že dluží spoustu splátek Eurestu za stravování, ale také peníze na sociální a zdravotní pojištění, a to od září 2010, na penzijní pojištění, kde platí zaměstnancům z původních dvou tisíc korun symbolické dvě koruny. Od května 2010 pak dluží za dopravu a ubytování zaměstnanců, což u některých dělá i deset tisíc korun měsíčně. Výplatu za měsíc listopad dostali zaměstnanci až 17. ledna tohoto roku, přičemž někteří zaměstnanci toho hned využili k okamžitému odchodu z firmy. Mimochodem, ti mají nárok přitom na tři platy, na které ovšem firma nemá. Výplatu za prosinec dostávají zaměstnanci až v těchto dnech, a to pouze její část do výše jedenáct tisíc korun.

Vážený pane ministře, při minulém projednávání situace na ostravském letišti bylo z vaší strany přislíbeno, že firma do konce roku 2010 obdrží alespoň část dlužné částky, a to ve výši 53 milionů korun. Do této doby však firma obdržela pouze 18 milionů, což situaci neřeší. Obracím se proto na vás s požadavkem na urychlené řešení této situace, včetně vyplacení dohodnutých dotací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, společnosti JOB AIR Technic za období od roku 2008 do současnosti bylo vyplaceno celkem 60 % požadovaných prostředků. Celková doposud poskytnutá dotace dosahuje výše 223 milionů 855 tisíc 23 korun. V roce 2008 společnost požadovala 120 milionů a byla jí vyplacena celá požadovaná částka. V roce 2009 požadovala 140 milionů korun, bylo jí vyplaceno 70 milionů korun, tedy 50 %. V roce 2010 společnost požadovala 90 milionů a bylo jí vyplaceno 33,8 milionu korun, nikoliv tedy jenom těch 18, a byla tedy uspokojena z 38 % z požadované výše dotace.

Jak jsem naznačil, i přes nepříznivou situaci, která spočívá v nedostatku prostředků na financování běhu těchto programů, se Ministerstvu průmyslu a obchodu podařilo nakonec ke konci roku minulého získat dodatečné prostředky na financování tohoto programu, a to z vlastních úspor. Díky této snaze byla nakonec vyplacena všem žadatelům dotace za rok 2010 další část jejich požadavků. U společnosti JOB AIR Technic to bylo zmíněných dodatečných 18 milionů korun.

Já jsem si vědom toho, že ta částka neodpovídá zcela představám této společnosti, přesto bych právě i na tomto případu chtěl ukázat, že se touto problematikou snažíme seriozně zabývat, že hledáme veškeré možné dostupné prostředky pro financování požadavků, a to i na úkor ostatních výdajů resortu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP