(15.50 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obrátili se na mě bývalí zaměstnanci Fruty Hladiš, s. r. o. Uherský Brod, kteří vlastně již 13 let nedostali své dlužné výplaty za určité období závěru života této firmy. Od roku 1997 probíhá konkurzní řízení na majetek úpadce. Podáním ze dne 13. 12. 2007 předložil správce návrh na rozvrh, soud ho shledal věcně správným a vydal rozvrhové usnesení. Protože však zplnomocněný zástupce úpadce se odvolal, vydal Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí, kterým se usnesení soudu prvního stupně zrušilo a věc se vrátila soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Vrchní soud v Olomouci totiž v březnu 2009 shledal, že původní rozvrhové usnesení bylo nesprávně posouzeno, a proto vrátil věc Krajskému soudu v Brně k dalšímu projednání. Problém soud spatřoval zejména v přílišné stručnosti odůvodnění původního rozvrhového usnesení, neboť se soud prvního stupně údajně nezabýval změnami v rozsahu majetku použitelného k uspokojení pohledávek, jež bylo způsobeno prodlevou mezi schválením konečné zprávy a podáním návrhu na rozvrh. Ve výsledku tyto skutečnosti ztížily samotnou přezkoumatelnost rozvrhového usnesení.

Bohužel ani moje četné urgence u jednotlivých soudů, ani moje urgence na vašeho předchůdce pana doktora Pospíšila nepomohly urychlit vývoj v této věci. Požádal jsem soud, aby umožnil třeba částečný rozvrh, požádal jsem i správce, ale bohužel tady je problém v osobě zplnomocněného zástupce úpadce. Chtěl jsem poprosit o pomoc pro zhruba 80 lidí, zaměstnanců, kteří nedostali vyplaceny částky v rozsahu několika tisíc, až několika desítek tisíc korun. Chtěl jsem poprosit o to (upozornění na čas), aby se tato záležitost urychlila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Paní ministryně, prosím, abyste se ujala slova a reagovala na interpelaci pana poslance Ludvíka Hovorky.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Ještě jednou dobrý den. Na úvod odpovědi musím říct, že z podkladů opravdu potvrzuji, že pan poslanec se opakovaně obrací dopisy, žádostmi, výzvami i interpelacemi jak na mého kolegu, tak teď i na mě. Tyto dotazy se datují někdy od dubna, května roku 2008.

Začnu odpověď obecným konstatováním, totiž k čemu je v tomto smyslu určeno ministerstvo, jaké jsou jeho kompetence, a tyto vyplývají ze zákona, z § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev. Možná i sama bych byla ráda, kdyby kompetence ministerstva a ministra byly někde jinde nebo širší, nicméně z tohoto ustanovení vyplývá, že ministerstvo je pouze, v uvozovkách, pouze ústředním orgánem státní správy, a pokud jde o soudy, tak vykonává státní správu justice. Pravomoci Ministerstva spravedlnosti jsou omezeny na kontrolu průtahů, nevhodného chování soudních osob nebo narušování důstojnosti v soudní síni. Samotné konkurzní řízení pak přezkoumává soud a dohled nad konkurzním řízením má pouze soud, ovšem i na něj se mohou účastníci i věřitelský výbor obracet.

A teď k vašemu konkrétnímu dotazu. Rozumím naprosto lidsky důvodům, proč pan poslanec tuto interpelaci klade. Rozumím problémům jednotlivých zaměstnanců. Otázkou je, kdo zdržení způsoboval. Z podkladů, které mám, v současné době se konkurzní řízení nachází v samotné závěrečné fázi, kdy se bude opětovně vydávat rozvrhové usnesení, ale prodlení mezi jednotlivými rozhodnutími způsobují podle dokladů, které mám, účastníci řízení tím, že využívají řádných i mimořádných opravných prostředků.

K samotné osobě zmocněnce úpadce je třeba říct, že ten využil všech možných řádných i mimořádných opravných prostředků, čímž samozřejmě vyčerpal lhůty, které nejsou v absolutním měřítku vůbec stanoveny, nicméně i při schvalování odměny pro zmocněnce a pro správce konkurzní podstaty soudy rozhodly a schválily odměnu v plné výši, to znamená nemáme v ruce žádné rozhodnutí, které by kritizovalo právní postup jak zmocněnce, tak správce konkurzní podstaty.

Za této situace bohužel oprávnění ministerstva jsou jenom v tom smyslu, že vás mohu informovat o tomto průběhu. Urychlit řízení z mé pozice, z pozice Ministerstva spravedlnosti nebo z pozice mého předchůdce, není možné už proto, že žádné takové pravomoci, nástroje nemáme. A kdybych náhodou zavolala na soud a chtěla urychlovat řízení, tak si dovedu docela představit, jakou odezvu by tento můj krok měl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. A pan poslanec Hovorka dává najevo, že chce vyčerpat i svou poslední minutu.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Já samozřejmě vím, že musíte respektovat nezávislost soudu, ale minimálně tady stojí za povšimnutí, že jeden soud pochybil v případě, kdy stanovil rozvrh a něco opomněl, protože Vrchní soud potom usnesení zrušil. Čili myslím si, že by tady bylo na místě alespoň apelovat na soud, aby si dal v příštím návrhu na rozvrh po posouzení větší pozor.

A druhá věc. Tam je zejména odpor vždycky na straně zplnomocněného zástupce úpadce, alespoň tak jsem byl informován. Problém je také v tom, že tato firma jako jedna z mála má peníze na účtě, nebo správce má peníze na účtě, ale bohužel je nemůže vyplatit, dokud řízení neproběhne. A byla by tam možnost, podle mého názoru, a konzultoval jsem to i s advokátem, že by se udělal částečný rozvrh (upozornění na čas), aby se vypořádaly pohledávky zaměstnanců odděleně třeba od pohledávek firem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní ministryně nechce reagovat. Takže dámy a pánové, děkuji všem aktérům této odpolední seance.

Zítra od 9 hodin nás čeká s největší pravděpodobností pokračování 68. schůze a dá se očekávat, že hned začátek bude poněkud zajímavější, než bývá v kraji zvykem. Takže jste všichni srdečně zváni zítra už na 9. hodinu. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 15.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP