(17.00 hodin)
(pokračuje Pecina)

V tomto okamžiku se dokončuje kontrola ze strany Ministerstva financí v příspěvkové organizaci Lázeňské léčebné ústavy, a po ukončení této kontroly vás budu neprodleně informovat. Samozřejmě vám zašlu audit, který jsme si nechali vyhotovit na Ministerstvu financí.

Já bych možná ještě pro zajímavost uvedl, že ta společnost, které byly tyto lázně pronajaty od 1. dubna letošního roku, tak až 27. dubna si vyřídila povolení pro hostinskou činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby a dokonce až 13. 7. 2009 získala oprávnění pro provozování lázeňské činnosti, což je čtyři pět měsíců po té, co získala tyto lázeňské domy a tuto činnost měla vykonávat. Možná zajímavé je i to, že tato společnost má v obchodním rejstříku zapsaných 200 kusů kmenových akcí na majitele a že forma vlastnictví byla změněna na 17. března 2009.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Hovorka využije své možnosti k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane ministře, mě v té věci zarazilo například to, že ve výběrovém řízení nakonec zůstala jedna firma a ta nabídla nízkou cenu, a přestože existoval audit, který říkal, že by tam měla být nějaká doporučená cena 30 až 50 milionů a nepodkročitelná cena asi 30 milionů, přesto ministerstvo tento tendr nezrušilo a vlastně té jediné firmě, která se zúčastnila výběrového řízení, tak s ní nakonec smlouvu uzavřela.

Chtěl bych se zeptat, ty minitendry probíhaly už v roce 2009, čili pravděpodobně je tam možné nějak zhodnotit tu částku, kterou ministerstvo zaplatilo za ty ozdravné pobyty v roce 2009, a porovnat to třeba s náklady, které byly vynaloženy na provoz lázeňských domů. Myslím si, že by minimálně takové srovnání bylo nějakým určitým ukazatelem, na základě kterého by se to dalo posoudit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Já pro vás takové hodnocení samozřejmě, pane poslanče, provedu. Problém je, že Ministerstvo vnitra, hasičský záchranný sbor i policie byly decentralizovány do krajů. Dneska ty informace ne že je těžké je získat, ale je to časově náročné. Čili já informace v nejkratší době získám.

Celý případ předalo oddělení vnitřního auditu ministerstva protikorupční policii a podle výsledků finanční kontroly Ministerstva financí budu uvažovat o vypovězení smlouvy. Vypovězení té smlouvy možné je, bohužel smluvní pokuta, která je tam stanovena, je ve výši trojnásobku nájmu bez ohledu na to, že ministerstvo platí do fondu investic, to znamená zhruba 75 milionů včetně DPH, což je podle mě také neslýchaná věc. Čili já budu postupovat nejrychlejší možnou cestou, abych dospěl k výsledku, jestli je pro ministerstvo výhodnější tu smlouvu vypovědět v poměrně krátké době a převzít lázeňské domy zpět do našeho užívání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Šenfeld svou interpelaci stáhl, takže nyní je řada na panu poslanci Milanu Bičíkovi, který bude interpelovat ministra zemědělství Jakuba Šebestu ve věci budoucnosti hřebčína Kladruby.

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji. Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací a žádostí o jednoznačné vyjádření k problému, který ve vašem resortu vyvstal v posledních týdnech a který se týká jak zemědělství, chovu ušlechtilých koní, tak také oblasti jezdeckého a vozatajského sportu anebo také ochrany kulturních památek. Konkrétně se jedná o jednoznačné vyjasnění záměrů ministerstva v nakládání s Národním hřebčínem Kladruby, státní podnik, který je současně i národní kulturní památkou, a to jak z hlediska hřebčína, tak také jeho kmenového stáda, starokladrubského bělouše ve Slatiňanech Vraninkách. Abych usnadnil vaši odpověď, chci říci, že se mi nejedná o popis jednotlivých událostí několik týdnů dozadu, počínaje třeba personálními změnami, ani o popis důvodů, které ministerstvo uvedlo ke změně právnické osoby, ani o podrobnější výklad stanovisek, která k tomuto problému byla v minulosti zveřejněna. Jde mi o to, abyste se zde na půdě Sněmovny jednoznačně vyjádřil k budoucnosti nemovitostí, kmenového stáda a celého provozu tvořícího celek hřebčína. Nejde mi tedy jenom o Kladruby, ale také o Slatiňany, o odchovnu Selmice, výcvikové středisko v Heřmanově Městci, hříbárnu ve Slavicích, středisko rostlinné výroby anebo středisko údržby.

Moje dvě otázky na vás, vážený pane ministře, tedy zní: Jaké jsou aktuální i perspektivní záměry Ministerstva zemědělství s Národním hřebčínem Kladruby a se všemi jeho součástmi? A druhá otázka, zda můžete jednoznačně vyloučit odprodej nebo privatizaci hřebčína anebo kterékoliv z jeho součástí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby vám odpověděl na vaše otázky.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud to shrnu, tak k té první otázce. Jaké jsou aktuální perspektivní záměry Ministerstva zemědělství s Národním hřebčínem Kladruby a se všemi jeho součástmi. Záměrem Ministerstva zemědělství je převedení majetku, práv a převzetí závazků ze státního podniku na státní příspěvkovou organizací, jejíž hlavní činnost bude totožná s posláním státního podniku. Státní příspěvková organizace tak započne s výkonem převážné většiny funkcí státního podniku. Výjimkou se stanou povinnosti související s funkcí uznaného chovatelského sdružení podle ustanovení § 5 zákona 154, což je zákon plemenářský, kterým bude státní příspěvková organizace uznána po novelizací jmenovaného zákona, a předpokladem je do 1. 1. 2011.

Práva a povinnosti plynoucí z pracovněprávních vztahů přejdou na státní příspěvkovou organizaci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Přesun práv k majetkovým položkám, ale i závazkům pak bude realizován smluvně. Státní podnik si ponechá jen takovou část majetku finančního, která postačí k pokrytí režijních, mzdových nákladů spojených s výkonem povinností plynoucích z postavení uznaného chovatelského sdružení.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik, zakladatel zruší podle ustanovení zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v okamžiku, kdy nastanou podmínky pro tento krok, a to: bude vydán předchozí souhlas vlády České republiky, dále pak když dojde k převodu majetku, práv a závazků a přejdou práva a povinnosti plynoucí z pracovněprávních vztahů. A za další, dojde k novelizaci § 5 ustanovení zákona 154, plemenářský zákon, tak aby se státní příspěvková organizace mohla stát uznaným chovatelem sdružení starokladrubského koně.

Z hlediska ochrany kulturního dědictví světového významu, se kterým nyní hospodaří Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik, nedojde ke zhoršení situace, ba naopak. Nakládání s majetkem, se kterým má právo hospodařit státní příspěvková organizace, je v daleko větší míře závislé na rozhodování ústředních orgánů státní správy. Celý proces převodu majetku na státní příspěvkovou organizaci je z toho důvodu, poněvadž státní rozpočet nemá dostatek finančních zdrojů, aby se mohly provést rekonstrukce a záchrana tohoto majetku, aby dosáhl na peníze ze strukturálních fondů, státní podnik tuhle možnost nemá.

A co se týče vaší druhé otázky, sděluji, že záměrem Ministerstva zemědělství není privatizace hřebčína. V rámci úvah běžela celá řada diskusí a ověřených zpráv v médiích, že Ministerstvo zemědělství má tuto národní památku zájem zprivatizovat. Není tomu tak. Nezakrývám, že Ministerstvo zemědělství obdrželo nabídku firmy Northcroft na tzv.PPP projekt. Tato nabídka byla na ministerstvu přijata, byla posouzena a byla odmítnuta. Takže žádné takové úvahy na Ministerstvu zemědělství se nevedou a těmito kroky se Ministerstvo zemědělství nehodlá vydat. Veškeré kroky, které činíme, a je to přechod na příspěvkovou organizaci, jsou z jednoho jediného důvodu - zachránit tuto národní kulturní památku. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP