Stenografický zápis 60. schůze, 9. září 2009


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Václav Votava
Poslanec Libor Ambrozek


3. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


4. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 898/

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Tom Zajíček


5. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/5/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Urban


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/5/- zamítnutý Senátem

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Walter Bartoš
Senátor Karel Korytář
Poslanec Milan Bičík


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/4/- vrácený Senátem

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Zdeňka Horníková
Senátor Pavel Eybert
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


8. Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/3/- vrácený Senátem

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Plachý
Senátor Jan Hajda


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/4/- vrácený Senátem

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Senátor Pavel Eybert


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/4/- vrácený Senátem

Poslanec Oldřich Vojíř
Senátor Jiří Nedoma
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Tluchoř


40. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Jan Kasal


41. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jan Kasal


42. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize - 2. kolo

Místopředseda PSP Jan Kasal


43. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


43. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


42. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize - 2. kolo

Poslanec Petr Tluchoř


40. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


41. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


18. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Přemysl Rabas
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


19. Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Šenfeld


38. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení

Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Martin Bursík
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř


39. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva


20. Návrh poslance Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 820/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


21. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Milan Bičík


22. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Milada Halíková


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 901/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Jan Klas


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 765/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Robin Böhnisch


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP