(18.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Marek Benda navrhuje do bloku třetích čtení zařadit za již pevně zařazené body na středu body 128, 141 a 127 - v rámci třetích čtení za již zařazené.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 195. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Bendy? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 195 přítomno 147, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Soušek - bod 158, sněmovní tisk 625, zařadit na konec prvních čtení. Je to tak? Ano.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 196 přítomno 148, pro 102, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Hovorka navrhuje zařazení bodu 149, je to sněmovní tisk 684, na středu dopoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 197 přítomno 147, pro 86, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Snad poslední návrh. Pan kolega Braný navrhuje zařadit bod 139, sněmovní tisk 506, na středu po pevně zařazených bodech. Je to třetí čtení, takže by to měla být středa dopoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 198. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 198 přítomno 147, pro 89, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se kolegyň a kolegů, zda jsem neopomenula nějaký návrh, který zde zazněl. Zdá se, že ne, takže jsme se s těmito návrhy vyrovnali. Znamená to, že dnes se budeme věnovat, tak jak jsme si právě odhlasovali, bodům nejprve 31, 32 a 34.

 

Než je ale začneme projednávat, požádám předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly ve středu 6. května.

 

Jedná se nejprve o bod

159.
Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Slovo má předseda volební komise Petr Tluchoř. Prosím o klid.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych vás velmi stručně seznámil s výsledky voleb, které proběhly minulý týden.

Nejprve tedy zápis o volbě členů Nejvyššího kontrolního úřadu, druhá volba, první kolo. Bylo vydáno 134 hlasovacích lístků. Pro Emu Bendovou bylo odevzdáno hlasů 12 a pro Janu Halámkovou hlasů 7. Nikdo nebyl zvolen. Obě dámy postupují do druhého kola.

 

Dalším bodem je

160.
Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Nyní bych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby ze zápisu o volbě členů Rady České televize. I zde bylo vydáno 134 hlasovacích lístků. Byly odevzdány následující počty hlasů pro jednotlivé kandidáty: Jaroslav Dědič - 73, Dobromil Dvořák - 18, pro Petra Feldsteina 1 hlas, pro Pavla Jajtnera 5 hlasů, pro Evu Jurinovou 17 hlasů, pro Petra Koutného 72 hlasů, pro pana Jiřího Kratochvíla 63 hlasů, pro Josefa Mlejnka 6, pro Josefa Pavlatu 73, pro Vladimíra Pikoru 2, pro Jana Prokeše 66, pro Tomáše Řeháka 17, pro Gabriela Švejdu 16, pro Jiřího Voráče 3 a pro Petra Žantovského rovněž 3.

Pánové Dědič, Koutný a Pavlata byli zvoleni v prvním kole. Do druhého kola postupují pánové Prokeš, Kratochvíl, Dvořák, paní Jurinová a pan Řehák.

 

Dále bod

161.
Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

První kolo první volby jednoho člena Rady České televize. Opět vydáno 134 hlasovacích lístků. Pro Jana Chládka odevzdány 2 hlasy. Pro Lubomíra Mikolajského rovněž 2 hlasy a pro Václava Nájemníka 62 hlasů. Nikdo nebyl zvolen a všichni tři postupují do druhého kola.

Jen dovolte krátké upozornění, které zopakuji ještě v pátek před volbou před druhým kolem. Bylo velké množství neplatných hlasovacích lístků, zapříčiněné ve valné většině tím, že jste krásně zakroužkovali čísla před jmény kandidátů, které preferujete, nicméně nezakřížkovali jste ty, které nepreferujete. Takových hlasovacích lístků bylo 20, čili 20 neplatných hlasů v případě volby Rady České televize. Prosím o velkou pozornost při druhém kole, kterou budete věnovat této volbě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji předsedovi volební komise za toto sdělení.

 

Zahajuji projednávání prvního schváleného bodu, jak jsme nyní určili svými hlasováním, a to je bod

31.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky,
Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání
zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
/sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme si již zabývali 6. května. Byl opět přerušen v podrobné rozpravě. Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Bohuslav Sobotka, a mám zde napsáno zpravodaj hospodářského výboru poslanec Oldřich Vojíř. Ten je řádně omluven z dnešního jednání, takže já potřebuji avízo někoho z hospodářského výboru, kdo by se ujal ve druhém čtení zpravodajství. Pan poslanec Hojda. Zeptám se tedy pana poslance, zda coby zpravodaj chce nějak uvést tento bod.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jenom krátce. Jak bylo řečeno na přerušeném jednání, hospodářský výbor nepřijal usnesení a byly předloženy pozměňovací návrhy a komplexní pozměňovací návrh.

Jinak musím konstatovat, že jsem trošku překvapen, protože jsem nedostal avízo a víceméně jsem se přihlásil proto, aby alespoň nějaký zpravodaj pro tuto materii byl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se, zda ještě chce vystoupit za navrhovatele pan kolega Sobotka. Připomínám ale, že jsme v podrobné rozpravě. Jenom nechávám zpravodaje zopakovat v podstatě fázi, v níž se nacházíme. Pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl v souladu s § 95 jednacího řádu navrhnout zkrácení lhůty pro konání třetího čtení návrhu zákona na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se, zda chce někdo další vystoupit v podrobné rozpravě. Pan kolega Urban. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP