(14.10 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dovolte, abych vás seznámil s návrhem zákona, kterým se doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se schválením zákona o dluhopisovém programu na mezinárodní pomoc Lotyšské republice v celkové výši 200 mil. eur.

V Lotyšské republice došlo k postupnému prohlubování vnitřní a vnější nerovnováhy a k tak prudkému poklesu dynamiky hospodářského růstu, že Lotyšsko přestalo být schopno profinancovávat svůj deficit běžným způsobem na kapitálových trzích prodejem státních dluhopisů. Požádalo tedy o mezinárodní pomoc a společně s EU vyjednávalo s experty Mezinárodního měnového fondu. Byl dohodnut program mezinárodní pomoci v celkové výši 8,5 mld. eur, kdy 5,5 mld. eur poskytuje Mezinárodní měnový fond a 3,5 mld. eur poskytují země EU v rámci principu solidarity, což je jistě princip, který je v Evropě ctěn a vážen.

Česká republika se na jednání guvernérů, ministrů financí a premiérů přihlásila ke svému podílu na tomto mezinárodním aktu solidarity ve výši 200 mil. eur z celkové výše 8,5 mld. eur.

Zdůrazňuji, že tento mezinárodní program na pomoc Lotyšsku již není pouhé poskytnutí prostředků bez podmínek, je doprovázeno mimořádně tvrdým programem fiskální konsolidace, který bude muset Lotyšsko plnit, aby mohlo dostát těmto svým závazkům. Takové věci jako 20procentní snížení státních zaměstnanců, vysoká spoluúčast ve zdravotnictví a ostatní, další velmi populární věci jsou nezbytnou podmínkou pro přijetí této zahraniční pomoci. Tak už to ale dopadne, když se předlužíte a nic jiného vám nezbývá.

Na jednání ministrů financí, tedy mezi mnou a lotyšským ministrem financí, byla dohodnuta doba splatnosti na 7 let. Protože jde o akt mezinárodní solidarity, nevyděláme na tom a ani neproděláme ani cent, budeme Lotyšsku účtovat pouze ty náklady, které budeme mít s vydáním dluhopisů a s dluhovou službou související s emisí 200 mil. eur. Za 7 let nám bude splacena jistina včetně těchto nákladů. Z pohledu 7 let tím nijak státní dluh nezvyšujeme. Z pohledu roku 2009 tím zvyšujeme deficit o 200 mil. eur a zvyšujeme i státní dluh, ovšem z pohledu 7 let je operace neutrální. To bych rád zdůraznil.

Rovněž bych chtěl podotknout, že neexistuje žádná souvztažnost mezi dohodnutou dobou splatnosti 7 let a termínem splatnosti dluhopisů, který je uveden v zákoně, kde navrhujeme lhůtu do 15 let. Lhůta 15 let je uvedena pro hladké refinancování státního dluhu České republiky. Emise bude vydána s lhůtou maximálně do 15 let, není také vyloučeno, že vydáme dluhopisy desetileté pro tento účel. Budeme si počínat tak, jak to bude na současném trhu nejvýhodnější z hlediska nákladů na českou dluhovou službu.

Rovněž bylo dohodnuto, za jakým účelem budou Lotyšsku tyto prostředky poskytnuty. Český příspěvek se bude týkat podpory malého a středního podnikání, konkrétně v oblasti zahraničního obchodu u těch firem, které spolupracují či úspěšně spolupracovaly s Českou republikou, mají na Českou republiku své vazby a budou potřebovat tyto prostředky na svůj další rozvoj.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně významný akt mezinárodní solidarity v rámci EU k našemu partnerovi, členskému státu EU, a vzhledem k tomu, že nikdy nevíme, kdy podobnou pomoc budeme potřebovat my sami, dovoluji si vás požádat o schválení tohoto programu v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi financí Kalouskovi. Nyní prosím o slovo zpravodaje pro první čtení pana poslance Ladislava Šustra.

Oznamuji, že pan kolega Paroubek hlasuje s náhradní kartou číslo 15.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr vysvětlil náležitě tuto normu bez dopadů do plusu i minusu. Jde o technickou normu. Také vás prosím o schválení v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. O slovo se jako první hlásí pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, nechci zpochybňovat tento návrh, jsem připraven hlasovat pro. Myslím, si, že je to určitě vhodný příklad solidarity členských států EU, tímto způsobem pomoci jedné z malých členských zemích, je to vhodná forma. Nikdy nevíme, jestli podobnou pomoc budeme v příštích letech také potřebovat. Nechci ale strašit a žádným způsobem vyvolávat znepokojení. Myslím si, že naše státní dluhopisy v takových problémech jako lotyšské snad v příštích letech nebudou.

Přestože je to poměrně výjimečné opatření, chtěl bych se zeptat pana ministra financí Kalouska, zda by nám mohl říci něco víc o tom, jaké byly příčiny takto dramatického propadu lotyšské ekonomiky, proč se stalo, že právě tři pobaltské země, Litva, Lotyšsko a Estonsko, tak rychle podlehly dopadu finanční a hospodářské krize. Vzpomínám si, jak nám v minulých letech právě tyto země, zejména Estonsko a Lotyšsko, byly předkládány jako vzory úspěšné liberální politiky, jako vzory zemí, které prodělaly velmi intenzivní privatizaci, jako vzory zemí, které důsledně respektovaly doporučení Mezinárodního měnového fondu či Světové banky. Velmi často Česká republika byla porovnávána s těmito pobaltskými tygry a bylo nám tvrzeno, že naše parametry jsou vždycky horší, že nestačíme z hlediska růstu produktivity práce, konkurenceschopnosti apod. Myslím si, že by stálo za to, abychom více slyšeli o tom, co se najednou stalo tak zásadního v těchto zemích, které byly dlouho vydávány jako vzor správné hospodářské politiky, jak to, že takto rychle podlehly krizi a mají takovýto problém s propadem výroby, s financováním deficitu, s vysokými schodky veřejných rozpočtů. Myslím si, že by stálo za to, abychom k tomu podrobnější informace slyšeli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S faktickou poznámkou má přednost pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Navázal bych na svého předřečníka. Rád bych využil příležitosti a požádal bych pana ministra financí, zda náhodou v těchto zemích není také rovná daň. Jestli by nám k tomu taky nemohl říct víc informací, když jim teď máme pomáhat. A já nic proti tomu nemám, určitě pomoc v rámci zemí Evropské unie je potřeba, na místě, ale bylo by dobře, kdyby tyto informace tady zazněly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP