(15.30 hodin)
(pokračuje Filipiová)

Velkým přínosem bylo také využití některých odborníky doporučených kritérií zavedených v Evropě a ve světě, která se týkala například spádové oblasti. Pro centrum specializované péče nejvyššího typu je ve většině států Evropy doporučení jedno centrum na jeden milion obyvatel a Ministerstvo zdravotnictví jako správný hospodář toto doporučení odborných společností i pojišťoven při rozhodování také vzalo v potaz.

Po dlouhých přípravách a analýze dostupných podkladů a dat pak týmy složené z odborníků, plátců zdravotní péče a zástupců Ministerstva zdravotnictví navštívily centra a provedly místní šetření. Taktéž přípravě Věstníku Ministerstva zdravotnictví včetně rozdělení péče onkologické i traumatologické do příslušných úrovní byly odborné společnosti přítomny. Co se týče výsledků auditu a doporučení ve Věstníku, toto rozhodnutí bylo schváleno také výborem České onkologické společnosti.

Chci zdůraznit, že kromě činností vázaných na centra, které se týkají pouze vybrané vysoce nákladné terapie, jde v řádu pouze stovky pacientů v každém regionu, jsou pracoviště, jež byla vyřazena se sítě komplexních onkologických center, i nadále oprávněna poskytovat veškerou onkologickou péči většině pacientů z regionu za předpokladu splnění příslušných platných právních předpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Krákoru. Má minutu na doplňující dotaz.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já jenom doplním dvě krátké otázky. Já jsem se ptal spíše na to, jestli vám připadá správné takto postupovat. Vy jste mi odpověděla nějakou hodnotící komisí bez kritérií. My bychom samozřejmě ta kritéria chtěli eventuálně vidět. Myslíme si, že to není nic tajného, jaká jsou hodnoticí kritéria.

Za druhé jenom řeknu, že přišlo rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví na kraj, že komplexní onkologické centrum v Mostě s pobočkou v Chomutově se ruší, takže my přesně nevíme, jestli Ministerstvo zdravotnictví vůbec vědělo, o čem rozhoduje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím, paní ministryně ještě může ve dvou minutách reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Ano, děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že kdybyste poslouchal to, co jsem vám říkala, tak to rozhodnutí jednoznačně bylo správné, protože se zkvalitní péče o těžce nemocné onkologické pacienty, protože těch 14 center, která vzniknou, budou špičkově vybavena a budou moci poskytnout skutečně špičkovou léčbu, tu nejdražší. Všichni víme, že kvalita toho kterého pracoviště se zvyšuje jednak vybaveností a jednak kvalitou lékařů. Každý lékař se zlepšuje počtem výkonů, které provede. Takže si myslím, ano, bylo to správné.

Jestli chcete vidět kritéria, není to problém, zařídím, aby vám je ministerstvo dalo k dispozici.

Omlouvám se, byl tam dotaz na pobočku v Mostě. To myslím souviselo právě s tím, že se zrušilo onkocentrum a bylo nahrazeno druhým.

(Poslanec Krákora chce ještě něco poznamenat.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, nemůžete.

(Poslanec Krákora se obrací na paní ministryni a hovoří mimo mikrofon.)

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Tak zřejmě nastala nějaká úřednická chyba. Samozřejmě zjistím, o co šlo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale je to výjimečné. Není možné rušit pravidla debaty a diskutovat jinak, než předepisuje jednací řád. Omlouvám se paní ministryni. Vy ještě můžete mluvit, ale kromě vás už nikdo. Ale vy už jste skončila. V tom případě nezbývá, než skončit interpelaci. Zbytek už se musí řešit jinak. Musíme ukončit tuto interpelaci na paní ministryni Filipiovou.

Máme před sebou další interpelaci. Pan poslanec Jan Látka by měl interpelovat pana ministra Martina Bursíka. Prosím pana poslance Látku, aby se ujal slova u mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v červenci jsem se zúčastnil semináře Kůrovcové nebezpečí v lesích na Sušicku, a upřímně řečeno, nechtěl bych v té chvíli být ve vaší kůži. Jako červená nit se tímto jednáním táhla velká kritika arogance vámi řízeného ministerstva, jakož i nespokojenost s vaším osobním přístupem k problémům okolo kůrovce.

Účastníci mimořádného setkání majitelů soukromých a obecních lesů vyjádřili znepokojení proti záměrnému zatajování kůrovcového nebezpečí plynoucího z lesů v Národním parku Šumava. Loňská větrná kalamita v této oblasti Šumavy včetně Národního parku Šumava se promítá v základních principech ochrany lesa tím, že následná kůrovcová kalamita je několikrát vyšší než množství zpracovaného polomu. Právě tento princip je však v Národním parku Šumava zpochybňován a podceňován. Lesníkům vadí především porušování platného lesního zákona č. 289/1995 Sb., a to § 32 Ochrana lesa, kde je při přemnožení škůdců, což jistě lýkožrout smrkový v našich lesích je, nařízeno učinit bezodkladná opatření k zastavení jejich šíření, což je i vyvážení neošetřeného kůrovcového dříví z lesa. Vyzývají proto všechny odpovědné představitele státu v čele s Ministerstvem životního prostředí k učinění všech opatření k odstranění liknavých přístupů v likvidaci kůrovce a k zintenzivnění propagační činnosti o nebezpečí kůrovce pro všechny vlastníky lesů.

Žádám vás proto, pane ministře, zasaďte se o to, ať se vám mezi lesníky neříká Bursík, přítel kůrovce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Látky. Teď poprosím pana ministra Martina Bursíka, aby maximálně v pěti minutách reagoval na toto vystoupení.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane místopředsedo, vážený pane poslanče, dámy a pánové, vy jste to udělal mazaně. Formuloval jste interpelaci ve věci přístupu ministerstva 1, pak tam máte ještě zařazeno ve věci přístupu ministerstva 2 a 3. Předpokládám, že všechno je to ten kůrovec na Šumavě, viďte? (Poslanec Látka poznamenává, že ne.) Ještě další? Tak dobře.

Podívejte, téma kůrovce v Národním parku Šumava je tématem, které vzbuzuje ohromně emocí, a to velmi dlouho. Vy jste na konci interpelace řekl něco v tom smyslu, jestli jsem přítelem kůrovce, nebo nejsem, nebo aby to náhodou tak nevypadalo. Já vás budu šokovat: Já jsem přítelem lýkožrouta smrkového, ergo kůrovce, a to především proto, že lýkožrout patří do přirozeného vývoje horských smrčin, vlastně v nejvyšších stupních na Šumavě. Je to součást přirozeného vývoje lesa. K cyklům, které můžete u vývoje horských smrčin pozorovat, patří i takzvané stadium rozpadu, kdy dojde k napadení kultur a vlastně na rozpadajících se usychajících stromech se zase vytváří nová generace, a je to přirozený proces.

My jsme zvyklí v hospodářských lesích do tohoto procesu zasáhnout, a proto také vaše citace zákona a to, že vlastně hospodář v lese je povinen podle lesního zákona v případě, že dojde ke kalamitě, zasahovat. Je ale důležité říci, že tady je také zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, což je tzv. lex specialis, který ve zvláště chráněných územích, tady konkrétně v národním parku, stojí nad tímto ustanovením lesního zákona. A také jeden z prvních kroků, které já jsem učinil poté, kdy se přehnala přes Šumavu vichřice, orkán, bylo zrušení nařízení předchozího - nebo ještě předpředchozího - ředitele národního parku, který právě toto vámi citované ustanovení zákona promítl do vnitřních předpisů parku, a tím pádem vlastně nařizoval správcům správy národního parku, aby konali a zasahovali v případě, že dojde ke kalamitě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP