(15.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začnu tím, že považuji otázku rovnosti příležitostí za velmi důležitou. Všichni víme, že v této zemi dochází k celé řadě diskriminačních kroků, které jsou dělány na trhu práce, ve školství, v běžném životě na celé řadě základů, počínaje základem etnickým, někdy je to na základě pohlaví příslušné osoby. Všichni víme, že lze zdokumentovat konkrétní případy diskriminace žen třeba při ucházení se o zaměstnání, při celé řadě dalších záležitostí. Čili bezesporu je to důležitá otázka, neměla by být zlehčována a neměla by být ironizována. To bych chtěl jednoznačně předeslat.

Já sám považuji tento problém za důležitý. Řeknu otevřeně, že jsem přesvědčen, že se musí prolínat celou oblastí sociální a rodinné politiky, že to nemůže být bráno jako jedna izolovaná otázka, protože je tady celá řada specifických problémů od oblasti zaměstnanosti přes školství, vzdělávání, rodinnou politiku a podobně, kde se s podobnou diskriminací setkáváme. Ne nadarmo bych uvedl jenom jeden charakteristický údaj, a sice že například každý sedmý nezaměstnaný v této zemi je mladá maminka po mateřské dovolené. To podle mého názoru je klasický případ diskriminace především mladých maminek, které při hledání pracovních příležitostí jsou zcela evidentně skrytě, nikoliv otevřeně, v této zemi diskriminovány.

Proč jsem rozhodl o této organizační změně? Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že působení tohoto oddělení právě v sekci, která se zabývala mezinárodní politikou a Evropskou unií, je neústrojné, neúčelné. Já naopak chci, aby se otázka rovnosti příležitostí prolínala do každodenního výkonu sociální politiky a rodinné politiky v této zemi. Já respektuji, že na to můžeme mít rozdílný pohled, že ho může mít paní poslankyně, že ho můžu mít i já. Já chci v každém případě ale zdůraznit to, že touto organizační změnou, kterou já považuji za pozitivní, protože chci právě, aby se tato problematika promítla do činnosti v oblasti sociální politiky, trhu práce, do činnosti v oblasti rodinné politiky, tak podle mého názoru není možné dopustit, aby byla izolovaným segmentem v oblasti mezinárodní politiky a Evropské unie. Já považuji otázku rovnosti příležitostí za naši velmi důležitou vnitřní otázku, kterou by měl tento resort řešit, nikoliv za otázku pouze vztahu k Evropské unii nebo k mezinárodním institucím. Takže to je důvod, proč jsem podle mého názoru a hlubokého přesvědčení a na základě porady s vedoucími představiteli resortu rozhodl o této reorganizace.

Znovu opakuji - respektuji to, že na toto konkrétní organizační uspořádání můžeme mít rozdílný názor. Chci jenom, aby tady jednoznačně zaznělo, že pevně věřím tomu, že nemáme rozdílný názor na důležitost tohoto problému. Můžeme se možná lišit v názorech na některé nástroje, jak tuto problematiku řešit, ale chci velmi zdůraznit, že jak já, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí chce problematice rovných příležitostí věnovat nadále velkou pozornost a je to i jedna z mých priorit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Paní poslankyně Čurdová si přeje přednést doplňující otázku a má k tomu šanci. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Snad pouze reakci. Vážený pane ministře, dovolte, abych vám poděkovala za vaši naprosto úžasnou sociálně demokratickou rétoriku a doufám, že také ta slova, která jste zde vyřkl, že politiku rovnosti příležitostí považujete za důležitou, budete realizovat.

Já samozřejmě jsem velice ráda, že ji za důležitou považujete, nicméně já si myslím, že v téhle té chvíli jste z politiky rovnosti příležitostí udělal pro změnu izolovaný segment v oblasti rodinné politiky, protože oba dva se shodneme na tom, že je to politika široká, průřezová, a já si myslím, že by jí daleko více slušelo, aby byla řešena samostatně, v samostatném odboru, v gesci samostatného náměstka. A k tomu jste měl, myslím, plné pravomoci, pane ministře, rozhodnout. A doufám, že pokud budete pokračovat eventuálně v jakékoliv další vládě, tak že tyto své kroky znovu zvážíte a eventuálně přehodnotíte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji paní poslankyni za její odpověď. Já bych dodal jenom následující.

Samozřejmě že hypoteticky je možno si představit působení problematiky rovných příležitostí pod samostatným náměstkem a v samostatném odboru. Ale realita toho ministerstva je trošku jiná. Realita je taková, že toto ministerstvo má 739 lidí a v souvislosti s novými zákony, jako je zákon o hmotné nouzi, zákon o existenčním minimu, zákon o sociálních službách, by potřebovalo padesát nových pracovníků jenom na implementaci této legislativy a její zavádění do každodenního života. My jsme od Ministerstva financí nedostali ani korunu na nové další pracovníky, čili jsme to museli řešit vnitřní restrukturalizací v tomto resortu. A samozřejmě představa, že by mohl čistě teoreticky vzniknout samostatný odbor rovných příležitostí je hypoteticky možná. Dokonce je hypoteticky možná i úvaha, že by tento samostatný odbor byl řízen přímo některým náměstkem. Ale vzhledem k tomu, že těch náměstků tam bylo šest a já jsem jejich počet snížil na tři a nehodlám rozhodně tento počet zvyšovat, tak bych to považoval za cestu, která by narušila činnosti ostatní ministerstva.

Takže já bych byl velmi rád, kdyby byly hodnoceny praktické kroky v této oblasti, které budeme dělat. Znovu opakuji, doufám, že základní pohled na tento problém sdílíme, to znamená, že tady určitá diskriminace a nerovnost příležitostí z různých důvodů, z různých motivací existuje, že tento problém máme řešit, ale rozhodně se nedomnívám, že význam tohoto problému a jeho řešení se umocňuje tím, jestli tento problém řeší oddělení, nebo ho řeší odbor, a zda to řeší to, že toto oddělení nebo tento odbor je pod sekcí mezinárodních vztahů, anebo pod sekcí sociální a rodinné politiky. Já si nemyslím, že to řeší postavení úřadu a jeho umístění ve struktuře Ministerstva práce a sociálních věcí, ale konkrétní kroky, které budeme v této oblasti dělat. A jak jsem řekl, já tento problém považuji za důležitý a hodlám se jím zabývat a hodlám napomoci k řešení. Jenom nesdílím onu víru, že zřízení úřadu, jeho rozšíření, povýšení na odbor samostatný, řízený přímo náměstkem, vyřeší problematiku rovnosti příležitostí v této zemi. Tento názor nesdílím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády.

Nyní se ujme slova pan poslanec Ladislav Skopal k přednesení ústní interpelace na ministryni zemědělství paní Milenu Vicenovou. Připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych přednesl interpelaci na paní ministryni zemědělství.

Trošku mě mrzí, že v období, kdy vláda nemá důvěru, dochází k velkým změnám v dozorčích radách, v představenstvech různých institucí, které spadají pod Ministerstvo zemědělství. Ale samozřejmě je to právo paní ministryně i vlády.

Chtěl jsem se jenom zeptat, protože vím, že došlo ke změnám jak v dozorčí radě, tak v představenstvu podpůrného garančního lesnického a zemědělského fondu, zda byly brány v úvahu tyto záležitosti: Za prvé, že PGRLF je tak důležitou institucí, že si myslím, že by měl v orgánech buď představenstva, nebo dozorčí rady být některý z náměstků, protože přece jenom obhospodařování několika miliard, i když pracovníky jiných odborů Ministerstva zemědělství, je trošku nedůstojné. Tudíž si myslím, že je potřeba, aby došlo k tomu, aby Ministerstvo zemědělství v rámci úzkého okruhu spolupracovníků paní ministryně bylo obsazeno minimálně náměstkem, protože samozřejmě jedinou představitelkou valné hromady je paní ministryně.

A za druhé bych se chtěl zeptat na jednu záležitost zcela zásadní: Zda nedochází trošku ke střetu zájmů, že v těchto orgánech, pokud vím, jsou i lidé, nebo minimálně jeden člověk, který využívá výhod PGRLF, což znamená, že má úvěr, který garantuje PGRLF, a myslím si, že tam dochází ke střetu zájmů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní ministryně, máte slovo ke své odpovědi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP