(11.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zkrácení o 30 dnů, nebo zkrácení o 50 dnů. Takto bychom nejdřív hlasovali, pokud projde projednávání ve výboru. Nejdříve bychom hlasovali o 50, a pak bychom hlasovali o 30. Je to tak. Takže jsme se na tom shodli.

Můžeme se zabývat pravděpodobně návrhem na přikázání. Návrh na přikázání, ten provedl organizační výbor a navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já se ptám, jestli někdo chce, aby se tím návrhem zabýval ještě nějaký další výbor. Je návrh na jiný výbor? Prosím.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vzhledem k tomu, že daná problematika se dotýká také otázky telekomunikací, doporučuji, aby tím druhým výborem, který by návrh zákona projednal, byl hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, budeme hlasovat také o hospodářském výboru. To je vše. Můžeme hlasovat.

 

První návrh je, aby se jím zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jak navrhuje organizační výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35, přítomno je 186, pro hlasovalo 175, proti 2. Tento návrh byl přijat. Přikázali jsme to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

A pak jsme slyšeli, že tu zazněl návrh přikázat tento návrh také výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento návrh k projednání také výboru hospodářskému, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přítomno je tady 186 poslanců, pro hlasovalo 143, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o návrzích na zkrácení lhůty projednávání. První návrh, který budeme hlasovat, byl návrh, abychom zkrátili lhůtu projednávání o 50 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu projednávání tohoto návrhu o 50 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37, přítomno je 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Další návrh byl návrh na zkrácení lhůty projednávání o 30 dní. Ten hlasujeme nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu projednávání tohoto návrhu o 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přítomno je 186 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 61.

 

Tento návrh zřejmě tedy také nebyl přijat, ale jestli máme umožnit kontrolu, tak můžeme chvíli počkat. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Martínek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, já bych jenom prosil pro steno, v předcházejícím hlasování mám na sjetině ano, a hlasoval jsem ne. Prosím jenom o opravu, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme pravděpodobně ukončit projednávání tohoto bodu. Ano, můžeme ho ukončit. Bod 10 máme za sebou a já požádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal bodu sedm.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké dopoledne, paní a pánové, i ode mne. Bodem sedm je

 

7.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
/sněmovní tisk 89/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že podle § 90 odst. 2 bychom měli vyslovit souhlas už v prvém čtení. Prosím pana ministra financí Vlastimila Tlustého, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2007 a 2008.

Podstatným rysem emisní strategie financování a refinancování emisí, k jejichž změně došlo v roce 2000, je zejména snaha snížit počet emisí státních dluhopisů a prodloužit jejich splatnosti až na 15 let. Tato změna vyžaduje zavedení dlouhodobého plánování emisní činnosti Ministerstva financí a musí být promítnuta do zákonných povolení vydávat státní dluhopisy.

Smyslem tohoto návrhu zákona je získat povolení vydávat státní dluhopisy tak, že splatné jistiny státních dluhopisů v letech, která jsem uvedl, se budou uhrazovat z výnosů nových emisí. Chceme zvýšit transparentnost zákonných povolení a tímto návrhem zákona směřujeme k využívání výnosů z těchto emisí pouze na uvedené účely.

Jedním ze základních parametrů změny emisní strategie je snížení refinančního rizika a postupné nahrazení části portfolia státního dluhu financované dluhopisy s krátkými splatnostmi. Když to shrnu, jde tedy o přechod od emisí s krátkou splatností k emisím s dlouhodobou nebo střednědobou splatností.

Z hlediska navrhovaných konečných lhůt splatnosti dluhopisových programů vychází návrh z dlouhodobé časové řady a respektuje objemy a roky umoření dříve schválených zákonů o dluhopisových programech.

Jedná se o zákon, který má ve své podstatě technický charakter, o zákon reagující na vývoj státního dluhu, jehož základní charakteristiku jsem uvedl, a to je přechod k dlouhodobější splatnosti vydávaných dluhopisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vlastimilu Tlustému. Dámy a pánové, sice návrh na to, aby se to projednávalo podle § 90 odst. 2 byl, ale platí také, a to se silou podstatně větší, veto, které mám v ruce a které se vztahuje nejen k tomuto bodu, ale i k některým dalším, takže není možné projednávat na základě veta podle § 90 odst. 2.

Prosím, aby se slova ujal v tuto chvíli zpravodaj pro prvé čtení. Tím je pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou k námi projednávané věci, a tou je vydání dluhopisového programu k překlenutí dluhopisových emisí, které budou splatné v roce 2007 a 2008, a jejich nahrazení vydáním nové dluhopisové emise.

Tím základem potřeby, pro niž nás žádá Ministerstvo financí o vyslovení souhlasu s tímto sněmovním tiskem, je fakt, že se stávají splatnými dluhopisové emise vydané v období vlády Miloše Zemana, a jejich základní chybou byl jednak značný objem a fakt, že byly krátkodobými dluhopisy, to znamená splatnými v příliš krátké, v příliš snadno odhadnutelné době.

Pan ministr financí ve svém vystoupení uvedl, že splatnost těchto dluhopisů, které jsou navrženy, a celá dluhopisová emise má činit 132 mld. korun, je nastavena na období 55 let. Já jsem vám zde ve svém vystoupení ke státnímu rozpočtu na rok 2007 také řekl, že jakákoliv vláda v budoucnu se bude prát s finančním rizikem profinancovávání a s náklady spojenými s financováním a obsluhy státního dluhu ČR. A tím důvodem, proč je třeba projednávat tak rozsáhlé zmocnění, tak rozsáhlou dluhopisovou emisi, a tou prostě 132 miliard je, je fakt, že dluhopisové nástroje, ty finanční nástroje používané k financování státního dluhu, se odpoutaly od cenového dna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP