(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, jsem si velmi dobře vědoma toho, že jsme v nestandardní situaci. Máme rozhodnout ve chvíli, kdy organizační výbor rozhodl dnes mezi 13. a 14. hodinou o tom, že tato schůze bude dnes v 19 hodin přerušena a budeme pokračovat příští týden v úterý.

Pan kolega Kubinyi chce ještě doplnit svoji informaci.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Kolegyně a kolegové, chtěl bych ještě svůj návrh doplnit. Prosím, abyste si uvědomili, že pokud nebude prodloužena činnost vyšetřovací komise, tak zpráva a návrhy, návrhy usnesení, které tam jsou, vůbec nebudou projednány Poslaneckou sněmovnou. To je ten hlavní důvod.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, hlavním důvodem je tedy to, že je třeba prodloužit činnost této komise. My se s tím nevypořádáme podle mého názoru nijak jinak, než že rozhodne Poslanecká sněmovna o tom, že souhlasí s navrženým novým bodem teď v tuto chvíli, který se bude jmenovat prodloužení mandátu k jednání vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Tento bod buďto zařadíme, nebo nezařadíme. Pokud ho zařadíme, požádám pana kolegu Kubinyiho, aby uvedl to, o čem budeme následně hlasovat.

 

Nejprve tedy hlasujeme o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí se zařazením tohoto bodu na chvíli okamžitě po hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 256 přítomno 137, pro 121, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme schválili zařazení tohoto bodu právě na tuto chvíli. Otevírám bod

 

134.
Žádost předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření
hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
o prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise

 

Žádám o úvodní slovo pana poslance Kubinyiho.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji vám všem a předkládám návrh na usnesení k tomuto bodu. Usnesení Poslanecké sněmovny by znělo: "Poslanecká sněmovna souhlasí, aby činnost vyšetřovací komise k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky byla prodloužena do konce tohoto volebního období."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento úvod. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím pana poslance Kubinyiho, aby v podrobné rozpravě alespoň odkázal na návrh usnesení, který nám přednesl.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Ano, z procedurálních důvodů odkazuji na svůj návrh. Žádám o prodloužení mandátu vyšetřovací komise, tak jak jsem uvedl v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme se tedy věnovat hlasování o návrhu pana poslance Kubinyiho na prodloužení lhůty k jednání vyšetřovací parlamentní komise ve věci VZP, řečeno velmi zkráceně.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 257. Zahajuji hlasování. Táži se přítomných, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 257 přítomno 138, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Chtěl bych jménem svým i jménem vyšetřovací komise všem poslankyním a poslancům poděkovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také vám, pane kolego. Tím jsme se vypořádali i s dalším nestandardně zařazeným novým bodem.

A aby toho nebylo málo, je zde ještě třetí žádost o další nestandardně zařazený nový bod. Nemohu nic jiného než této žádosti vyhovět. Žádám o slovo pana kolegu Libora Ježka.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ministerstvo vnitra dodalo požadovaný seznam politických stran a politických hnutí registrovaných k 31. 12. 2005. Dovolím si tlumočit i omluvu náměstka ministra vnitra pana dr. Henycha za komplikaci v průběhu projednávání. Nicméně musím konstatovat, že je splněna podmínka přerušení, kterou jsme si stanovili, a můžeme tento bod doprojednat bezprostředně ihned.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili váš návrh zní, abychom zařadili nový bod, doprojednali přerušený bod, který se týká zprávy o hospodaření jednotlivých politických stran, a navrhujete, abychom nyní rozhodli o tom, zda tento bod k doprojednání teď bezprostředně zařadíme.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a táži se Poslanecké sněmovny, zda souhlasí s tím, abychom nyní tento bod doprojednali. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 258 z přítomných 138 pro 111, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy doprojednání bodu, nevím přesně, jaké bylo číslo tohoto bodu…

 

Poslanec Libor Ježek: Paní předsedající, mám dojem, že se nacházíme v obecné rozpravě, takže pokud není do obecné rozpravy žádný příspěvek, navrhuji obecnou rozpravu ukončit a v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrhy k usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě si to ověřuji, malý moment prosím. Jestli se nemýlím, jednalo se o bod 128 (Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005).

Tento bod 128 byl, teď se musím spolehnout na slova pana kolegy Ježka, přerušen v obecné rozpravě, protože nemám u sebe prezidiálku a nemám, jak si to ověřit. Má-li někdo námitku proti tomu, prosím, nechť se ozve nyní. Pokud taková námitka není, pokračujeme v obecné rozpravě k bodu 128. Táži se, kdo se do této obecné rozpravy hlásí. Nevidím takovou přihlášku a proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, o slovo se hlásí pan kolega Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, všichni máte na lavici usnesení č. 791 rozpočtového výboru a já navrhuji tři pozměňovací návrhy k tomuto tisku.

Ten první: Na straně 3 ze seznamu vyškrtnout Stranu občanské sebeobrany pod pořadovým číslem 93. Tato strana byla ve skutečnosti registrována až v roce 2006.

Druhý návrh: Na téže straně pod pořadovým číslem 97 vyškrtnout stranu Zelení. Tato strana byla též registrována až v roce 2006, takže za rok 2005 tyto dvě strany nemusely podávat výroční finanční zprávu.

A poslední pozměňovací návrh. Na straně 4 položka 101 hnutí Demokraté 92 přijde přeřadit do IV za bod 115, neboť toto hnutí již bylo navrženo na zrušení.

Navrhoval bych hlasovat nejdříve o těchto pozměňovacích návrzích a poté o návrhu usnesení ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Kdo se, prosím, hlásí dále do podrobné rozpravy? Nevidím takovou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

Poprosím tedy, aby nás ještě jednou do hlasování, které je před námi, uvedl pan kolega Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Navrhuji hlasovat o všech třech pozměňovacích návrzích v celku. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 144 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP