(9.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují všichni jmenovaní.

S ohledem na to, že je zapotřebí provést i druhé kolo voleb, navrhuji, aby po přerušeném bodu, kdy bude vystupovat kandidát na ředitele VZP po dvanácté hodině, se uskutečnilo i druhé kolo voleb, které jsem právě přednesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Takže měli bychom upravit náš program tak, že po doprojednání bodu 100 zařadit druhé kolo těch tří voleb.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 212. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro návrh 94, pro nula. Znamená to tedy, že po bodu číslo 100 jsme zařadili blok těchto tří voleb.

 

To je vše k úvodní proceduře.

Sděluji, že pan kolega Doktor má náhradní kartu číslo 9.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 128, kterým je

 

128.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2005

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru číslo 791 z jeho 59. schůze. Prosím pana zpravodaje kolegu Libora Ježka, aby předložené usnesení uvedl.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna je povinna každoročně konstatovat, zda výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí, které měly být předloženy za minulý rok, jsou úplné. Podvýbor pro kontrolu, rozpočtový výbor i Poslanecká sněmovna v tomto bodě postupuje podle seznamů zaregistrovaných politických stran a politických hnutí, které Poslanecké sněmovně předává Ministerstvo vnitra. Po zveřejnění usnesení rozpočtového výboru se objevily pochybnosti, zda onen seznam dodaný Ministerstvem vnitra je správný a úplný. Rozpočtový výbor po komunikaci s příslušným oddělením Ministerstva vnitra obdržel do této chvíle tři seznamy, jejichž údaje se vzájemně liší.

Vzhledem k tomu, abychom nepoškodili některou politickou stranu v našem usnesení špatným výrokem, navrhuji v tuto chvíli Poslanecké sněmovně přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než Ministerstvo vnitra poskytne Poslanecké sněmovně řádný a úplný seznam všech zaregistrovaných politických stran a hnutí, které jsou povinny k 31. 12. 2005 podat výroční finanční zprávu. Zároveň tímto žádám pana ministra vnitra, pana Bublana, aby zajistil neprodlené a rychlé zpracování a předání tohoto seznamu, tak aby skutečně byl řádný, úplný a mohli jsme podle něj dále postupovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doufám, že to panu ministrovi někdo vyřídí.

V každém případě je to návrh na odročení pro nesplnění podmínky předložení toho úplného - ještě jednou bych to specifikoval.

 

Poslanec Libor Ježek: - řádného platného seznamu politických stran a politických hnutí zaregistrovaných k 31. 12. 2005, které jsou povinny podat Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A kulaté razítko na něm. Tak, dobře. Takže toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme teď hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 213. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Ze 141 pro návrh 106, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

129.
Doplnění výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 1998 - 2004

 

Usnesení k tomuto bodu vám bylo rozdáno pod číslem 792, usnesení rozpočtového výboru. Prosím opět kolegu Libora Ježka, aby toto usnesení uvedl.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, tento bod je v pořádku. Obdrželi jste usnesení rozpočtového výboru, které nebudu předčítat, máte je před sebou, a ve kterém v závěru Poslanecká sněmovna konstatuje, které politické strany a hnutí po doplnění mají výroční finanční zprávu úplnou. A v římská dvě konstatuje, která politická strana i po doplnění svoji výroční finanční zprávu má neúplnou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí - hlásí se. Paní kolegyně Fischerová, omlouvám se.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám, že to komplikuji, ale podle mne se právě tohoto bodu týká věc, pro kterou jsem včera intervenovala.

Rozpočtový výbor nám doporučil přijmout usnesení, ve kterém je v bodu římská dvě písmenu b) žádána vláda, aby podala návrh Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti vyjmenovaných politických stran a hnutí, protože v rozporu se zákonem nepředložily svou finanční zprávu za rok 2005. A jako poslední pod číslem 97 je v seznamu uvedeno politické hnutí Zelení. Jeho zástupci mě právě požádali - (Z místa před stolkem zpravodajů reaguje poslanec Vlček.) Ale tady je to právě o tom vyřazení, protože nedodali výroční zprávu finanční. (Opět mimo mikrofon reakce poslance Vlčka.) Vážně? Tak se velmi omlouvám.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, ne mezi sebou. Takže poprosím tedy o stanovisko. Konec vašeho vystoupení.

Kdo se další hlásí? Nikdo. Rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, také ji končím.

Budeme tedy hlasovat o usnesení. Předpokládám, že nemusím předčítat celé usnesení rozpočtového výboru, proto přednesu pouze následující: Poslanecká sněmovna I. konstatuje dle usnesení číslo 792 rozpočtového výboru, II. konstatuje rovněž podle téhož usnesení výboru. A to stačí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 214. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro návrh 124, proti nikdo. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna schválila usnesení zcela v souladu s usnesením číslo 792 rozpočtového výboru.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu číslo 32, kterým je

 

32.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1131/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1131/4. Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil zástupce navrhovatele, což je vláda. Konkrétně by to měl být pan ministr Urban, který je ovšem nepřítomný, a proto prosím univerzálního náhradníka - máte za to příplatek, pane místopředsedo vlády - aby tento návrh uvedl. Pan ministr Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP