Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Senátní verze vypustila také požadavek, aby při otevření každého dalšího zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo při změně místa poskytování sociálně-právní ochrany znovu proběhlo správní řízení o povolování činnosti. Senátní verze zmírnila také nepřiměřené vysoké požadavky na vzdělávání pracovníků neziskových nestátních organizací. Tyto požadavky byly v přímém rozporu se skutečným vzděláním, kterého např. dosahují většinově i pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neboť podle samotné ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2003 pouze 29 % pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí dosahuje vzdělání, které bylo požadováno po pracovnících neziskových organizací, zatímco 66 % má maturitní vzdělání a z toho polovina jiného než sociálně-právního směru.

Já jsem zde zopakovala návrhy senátní verze, kterou považuji za přece jenom lepší. Přesto a právě proto bych vás poprosila, pokud jste vůbec někteří z vás přesvědčeni, že chcete zvednout ruce pro novelu zákona o sociálně-právní ochraně a nabyli jste přesvědčení, že tato novela je žádoucí, abyste zvedli ruku aspoň pro senátní verzi. Děkuji vám.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Dále se přihlásil pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, zabývám se touto problematikou velmi dlouho a ty argumenty proti tomuto návrhu, které zde byly vyjmenovány, jsou správné jako myšlenka, ale některé z nich v praxi narážejí na velmi obtížné provedení v legislativním procesu. Řeknu zrovna tu první námitku: Představa, že zdravotní pojišťovny budou poskytovat veškeré informace a někdo další bez nějakých dalších zajištění bude tyto informace - a říkám, to jsou statistické informace, to jsou v podstatě pouze vykázané výkony - přebírat, zdali náhodou nějaká frekvence vykázaných výkonů nebo nějaká struktura svědčí či nesvědčí o tom, že by někdo mohl či nemohl být týrán, je myšlenka nechci říci špatná, ale velmi obtížně v praxi realizovatelná. Upozorňuji, že každý, kdo se s takovým případem potká, především ošetřující lékař a zdravotnický pracovník, má tu povinnost konat. Takto bych mohl rozebírat i řadu dalších námitek.

Myslím si, že tento návrh zákona, i když ani já nad ním nikterak nejásám, v té senátní verzi je nějakým krokem dopředu. Určitě si vzpomenete na příklady, kdy jsme zde diskutovali o tom, zda přijmout, či nepřijmout utajované porody. Nakonec se to prosadilo. Jaký byl boj, že je nesmysl zřizovat baby boxy, a vidíte, že po čase se situace prolomila, a vidíme, že je to věc potřebná. Určitě tady nakonec dojdeme také k nějakému posunu, ale bude to ještě chvíli trvat.

Jde o to, kvůli tomu, že ten krůček je malý, tak ho nezhatit úplně. Jinak souhlasím s paní kolegyní Dundáčkovou, že námětů je tam strašně moc a moc a ještě to bude dlouho trvat, než to posuneme na úroveň, kterou bychom chtěli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zazvoníme na ty, kteří se chtějí účastnit hlasování, protože budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Aby to bylo všechno jasnější, tak vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 995/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 995."

 

Hlasování pořadové číslo 149 bylo zahájeno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, 152 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce a panu ministrovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

16.
Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
/sněmovní tisk 998/3/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi opět pana senátora Pavla Eyberta a připomenu, že Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy a usnesení Senátu máme k dispozici jako tisk 998/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jen bych stručně komentoval dění v Senátu. Myslím si, že Senát přistoupil k projednávání tohoto materiálu velmi zodpovědně. Musím říci, že pozměňovací návrhy Senátu nijak podstatným způsobem nemění filozofii ani smysl tohoto zákona a nenabourávají jeho kompaktnost. Jsem připraven podpořit jak senátní, tak eventuálně sněmovní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat pana poslance Pavla Hrnčíře, což byl zpravodaj výboru. Nechce vystoupit, takže otevřu rozpravu a poprosím pana senátora Pavla Eyberta.

 

Senátor Pavel Eybert: Ještě jednou dobrý den. Pane předsedající, pane ministře, vládo, paní poslankyně, páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky kromě legislativních úprav a oprav provedl několik věcných změn a já bych je zkusil trošku vyjmenovat. Jednak převedl výstavbu protihlukových stěn do staveb, které potřebují územní rozhodnutí. Vypustil ze stavebního zákona rozhodování o lomech, pískovnách a štěrkovnách, protože tam je posuzována věc podle hornického zákona a ne podle stavebního. Radu pro udržitelný rozvoj změnil na radu, která není povinnou. Zmenšil rozsah pravomocí zástupce veřejnosti pouze na pořizování podkladů. Upravil pravomoc stavebních úřadů rozhodovat o všech skutečnostech vyjma existence vlastnického práva nebo rozsahu práv k nemovitostem. Upřesnil povinnosti informovat o veřejnoprávních smlouvách. Omezil rozsah nemovitostí, na které lze vztáhnout vyvlastňování, a vypustil vyvlastňování u ochranných pásem a chráněných území. Dále udělal několik legislativně technických úprav.

Čili to jsou ve stručnosti ty základní záležitosti, kterými se Senát zabýval a které změnil oproti verzi ze Sněmovny došlé do Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Hrnčíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP