Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Předložený návrh reaguje na skutečnost, že za pět aplikace dosavadního zákona v praxi je skutečně nutné zákon o veřejných dražbách zmodernizovat. Vycházíme z přesvědčení, že jednou z povinností exekutivy je předložit zákonodárci včas reakci na poznatky z praxe. Návrh novely proto reaguje jak na poznatky kontrolních pracovníků resortu Ministerstva pro místní rozvoj, tak na náměty a zkušenosti dražebníků, věřitelů i dalších osob, jejichž práva a povinnosti jsou touto právní normou dotčeny. Stávající znění zákona trpí řadou nedostatků. Návrh novely se proto snaží s ohledem na omezené možnosti formy novelizace alespoň část těchto nedostatků odstranit a vyplnit některé mezery platné právní úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1189/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Sýkora.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze dne 22. února letošního roku, který na své 52. schůzi projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Hospodářský výbor po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Krále a po zpravodajské zprávě poslance Miloslava Kaly, po obecné a podrobné rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit vládní návrh zákona o veřejných dražbách dle sněmovního tisku 1189,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem KPS provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona,

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru,

4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sýkorovi za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Doktor. Pan poslanec Doktor vystoupí jako první.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře financí, dovolte, abych navrhl pozměňovací návrh, který by svými účinky rozšířil námi projednávanou novelu o novelu dalšího zákona, a sice zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Mám před sebou návrh novelizace zhruba pěti ustanovení zákona, k nimž bych jako krátkou důvodovou zprávu uvedl, že předpokládaný návrh změn, které by se měly týkat předmětné normy, tedy zákona o správě daní a poplatků, reflektuje mnohaleté potíže s aplikací samotného zákona. Vzhledem k tomu, že ani v tomto volebním období nebude předložena novela daňového řádu, která je naší veřejnosti, našim daňovým poplatníkům dlouho slibována, přistoupil jsem k tomu, že jsem vzal v potaz a zpracoval některé náměty, které vycházejí jak z usnesení správního soudu, tak především z výroků Ústavního soudu České republiky. Dovolím si vám předložit několik krátkých ustanovení, respektive návrh novely několika ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. Dovolte tedy, abych na mikrofon přečetl po bodech.

Novelizace zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 - Vyloučení ze zastupování. V § 11 odst. 2 větě první se za slova "daňový poradce" vkládají slova "nebo právnická osoba, která oprávněné vykonává daňové poradenství".

Jako zdůvodnění bych uvedl, že navržená změně reflektuje skutečnost, že daňové poradenství oprávněně vykonává několik stovek právnických osob, a to prostřednictvím daňových poradců, členů komory. Zjednoduší a zkvalitní doručování písemností vyhotovených správci daně a zpřesní jej - například uvedení sídla právnické osoby, které je zapsáno do obchodního rejstříku. Současně tím dochází k eliminaci povinnosti správců daně aplikovat na daňové poradce, kteří vykonávají profesionální daňové poradenství v rámci právnických osob, ustanovení § 11 odst. 3 tohoto zákona.

Další úpravu navrhuji v § 23 - Nahlížení do spisu. V § 23 odst. 1 se ve větě druhé vypouštějí slova "o každém nahlížení do spisu pořídit úřední záznam" a nahrazují se slovy "seznámit daňový subjekt s obsahem spisu a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání".

Další návrh se týká § 31 - Dokazování. V § 31 odst. 2 se za slovo "subjektů" doplňuje nová věta, která zní: "Vždy však provede navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být daňový subjekt včas vyrozuměn, nehrozí-li nebezpečí z prodlení."

V témže paragrafu, tedy § 31 odst. 8, se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) splnění svých povinností podle tohoto zákona".

Dovolte, abych uvedl krátký komentář. Jedná se o aplikace zásad spravedlivého procesu podle článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod v daňovém řízení v návaznosti na postupy správců daně zjištěné a napadané veřejným ochráncem práv ve zprávě o šetření, spisová značka 4815/2002, veřejných ochránce práv/BK. Je naprosto nepřípustné, aby správci daně například v průběhu daňové kontroly prováděli tzv. vyhledávací činnost a při ní vyslýchali svědky bez účasti daňového subjektu. Takovýto postup je v rozporu s ústavně zaručeným právem vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, tedy i k důkazům v době jejich provádění. Identickou úpravu obsahuje zákon č. 500/2004 Sb., nový správní řád.

Nyní dovolte, abych navrhl úpravu § 32 - Rozhodnutí. V § 32 odst. 1 zní: (1) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li tento nebo zvláštní daňový zákon jinak, pokud nejde o případ, kdy spráce daně reaguje na tvrzení daňového subjektu beze změny anebo je odůvodnění takového subjektu detailně známo z jiného dokumentu. V takovém případě spráce daně na tento dokument ve svém rozhodnutí odkáže. V odůvodnění správce daně stručně a jasně uvede důvody pro vydání rozhodnutí. V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále uvede, které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní stránce.

Dovolte uvést zdůvodnění. Návrh v odst. 3 primárně předpokládá, že součástí rozhodnutí musí být také odůvodnění, a to stanoveným způsobem. Uvedl bych, že považuji za naprosto nepřijatelné, že správce daně vydává rozhodnutí, která nejsou zdůvodňována, a takové konání bylo rovněž napadeno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP