(9.20 hodin)
(pokračuje Bérová)

Největším přínosem poslanecké verze zákona je však zavedení institutu vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Zavedení tohoto institutu si vyžádal rozvoj informačních a komunikačních technologií umožňující přístup k datům elektronickými prostředky na dálku. Ověřené výstupy budou moci vydávat stanovené obce, které o to projeví zájem, notáři, Hospodářská komora a držitel poštovní licence. Vydávání těchto výpisů bude podstatným posunem směrem ke zpřístupnění informací z veřejné správy občanům jednoduchým a co nejméně byrokratickým způsobem.

Právě institut vydávání ověřených výstupů byl v Senátu upraven, přičemž tyto změny ustanovení zákona výrazně komplikují a nezaručují ani liberalizaci, ani lepší službu občanům. Oproti návrhu Poslanecké sněmovny senátní návrh zavádí jiný okruh subjektů oprávněných vydávat ověřené výstupy. Nejzásadnějším problémem senátního vymezení okruhu subjektů je diskriminace a znevýhodnění obcí. Senátní návrh totiž automaticky ukládá povinnost vydávat výpisy obcím s matrikou. Ostatní obce, které budou chtít uvedenou agendu případně vykonávat, musí projít schvalovacím procesem. Senátní návrh tedy utvrzuje nerovnost mezi obcemi, která se opírá o historické kořeny, tedy vedení matriky, nikoli o personální a technické možnosti obcí. Senátní návrh zde konzervuje rozdíly vzešlé z historických důvodů, přičemž nedává šanci obcím s matrikou se této velmi nákladné povinnosti jakkoli zprostit. Oproti tomu poslanecký návrh je založen na rovnosti obcí a jejich šancí vykonávat uvedenou agendu včetně zachování jejich autonomie tak, aby se obce mohly o tuto agendu dobrovolně podle svých technických a personálních možnosti přihlásit.

Senátní návrh dále zavádí kategorii koncesovaných poskytovatelů, tedy možnost, aby výpisy ze státem garantovaných a vedených rejstříků mohl vydávat v podstatě kdokoli. Navíc senátní návrh nepočítá se žádným dozorem nad touto činností koncesovaných osob ani s případným odejmutím koncese, což je v případě vydávání výpisů s citlivými údaji, jako je např. výpis z rejstříku trestů, velmi nebezpečné.

Protože senátní návrh nepřináší žádné zlepšení oproti návrhu Poslanecké sněmovny a celý institut ověřených výpisů problematizuje, aniž by nabízel řešení, prosím, abyste tuto skutečnost při svém hlasování zohlednili a podpořili návrh zákona ve znění již jednou schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Je tomu tak.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom stručnou rekapitulaci, protože s tímto sněmovním tiskem, který dnes projednáváme, který je novelou zákona 365/2000, ve znění zákona 517/2002, jsme se již v Poslanecké sněmovně dlouhodobě zabývali. Vláda totiž předložila návrh tohoto zákona už 3. 12. 2004, takže vidíte, že je to senátní (?) tisk, které má poměrně velké vousy. První čtení proběhlo 24. 2. 2005. Další proces už nebudu zdůrazňovat, protože paní ministryně se zmínila i o průběhu projednávání tohoto tisku ve Sněmovně.

Důležitá je ta fáze, která proběhla poté, co se Sněmovna 160 hlasy shodla na znění, které odešlo v této podobě do Senátu. Sněmovna postoupila Senátu finální verzi 8. 11. 2005 jako sněmovní tisk 181/0. Senát projednal, podrobně rozebral tuto normu a rozhodl se po projednání ve třech výborech - ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, naposled ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako v druhém kole po přerušení - a vrátil ho Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

V této chvíli bych si dovolil jen připravit Sněmovnu na to, že vystoupím v obecné rozpravě, protože stanovisko, které tady zde uvedla paní ministryně, je bezpochyby trochu v rozporu s mým náhledem na senátní verzi. Já jsem totiž přesvědčen o tom, že senátní verze zlepšuje podobu, na které jsme se usnesli v Poslanecké sněmovně, že je jejím přínosem. Vystoupím v obecné rozpravě, pokud to bude nutné, protože si myslím, že v ní bude jako první hovořit pan senátor Balabán. Počkám, do jaké míry osvětlí smysl úprav, které navrhuje Senát a s pozměňovacími návrhy je vrací Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Milan Balabán. Prosím, pane senátore, máte slovo. Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy.

 

Senátor Milan Balabán: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dobré ráno. Jestli dovolíte, budu velmi stručný, protože informaci k senátnímu návrhu jste dostali jako podklad. Zmíním se možná proto jen o dvou věcech, které považuji za důležité.

Naprosto nezpochybňujeme potřebnost této normy, ale na druhou stranu se domníváme, že návrhy, které Senát předkládá, tuto normu vylepšují. Vylepšují ji proto, že od 1. července, pokud přijmete senátní verzi, občan na každém městě, na každé obci, kde je matrika, si bude moci v podstatě vyzvednout výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru, výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku. Nemusím je vyjmenovávat. Říkám to proto, že si myslím, že je to pozitivní, protože určitě víte, že větší polovina senátorů buď funguje v municipalitě, nebo z municipality vzešla a ví, o čem mluví. Když si představíme, kolik času, energie, nervů tento návrh ušetří občanům, pak nevím, jestli něco děláme pro občany, nebo ne.

Druhá věc je podle mne rovněž velice závažná a týká se podnikatelů. V tomto zákoně se dělá změna zákona o účetnictví. Mám pocit, že snad spíše nedopatřením se do zákona dostalo, že podnikatel musí zveřejnit v Obchodním věstníku celou - opakuji a zdůrazňuji celou - účetní závěrku. Jeden arch stojí 51 tisíc korun. Náklady, které jsme spočítali, které by to znamenalo pro podnikatelskou sféru, se pohybují ve skromném odhadu od sedmi miliard v tom řekl bych trošku a myslím realističtějším po 20 miliard korun. Zvažte, jestli tato změna je z hlediska podpory našich podnikatelů důležitá, nebo ne. Navíc se domnívám, že kdo chce informace o celé účetní závěrce, samozřejmě tuto informaci může dostat nahlédnutím do sbírky v obchodním rejstříku, v poslední době je postupně tato databáze digitalizována a dostupná i na internetu. Domnívám se, že tato změna, tato úprava je pro podnikatelskou oblast velice důležitá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování, a to nejdříve podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona číslo 517/2002 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 837/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 837/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 715 z přítomných 141 bylo 41 pro, proti 11. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP